Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-27

AstraZeneca: AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2017

AstraZenecas resultat som förväntat - forskningsportföljen fortsätter
att leverera

+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
| | Halvår | Kvartal |
| | 1 2017 | 2 2017 |
| | | |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
| |MUSD | Förändring |MUSD | Förändring |
| | | i % | | i % |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
| | |Utfall[1]| i fasta | |Utfall | i fasta |
| | | |valutakurser[2]| | |valutakurser |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
|Totala intäkter | 10 | (11) | (9) |5 051 | (10) | (8) |
| | 456 | | | | | |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
|Produktförsäljning |9 783 | (11) | (10) |4 940 | (10) | (8) |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
|Externa samarbeten | 673 | (2) | (1) | 111 | (17) | (15) |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
| | | | | | | |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
|Redovisat |1 842 | 37 | 22 | 925 | n/m | n/m |
|rörelseresultat | | | | | | |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
|Rörelseresultat för|3 215 | 7 | 3 |1 548 | 10 | 8 |
|kärnverksamheten[3]| | | | | | |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
| | | | | | | |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
|Redovisad vinst per| 0,80 | 58 | 41 | 0,38 | n/m | n/m |
|aktie (EPS) | USD | | | USD | | |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+
|Vinst per aktie för| 1,86 | 5 | 1 | 0,87 | 5 | 6 |
|kärnverksamheten[3]| USD | | | USD | | |
+-------------------+------+---------+---------------+------+-------+-------------+

· De kvarvarande effekterna efter förlorad exklusivitet för Crestor
och Seroquel XR i USA påverkade produktförsäljningen

· Fortsatt kostnadskontroll:
- Redovisade FoU-kostnader minskade med 5% (1% i fasta valutakurser) till 2 802 MUSD
- FoU-kostnader för kärnverksamheten minskade med 7% (4% i fasta valutakurser) till 2 617 MUSD
- Redovisade försäljnings- och administrationskostnader minskade med 17% (15% i fasta valutakurser) till 4 658 MUSD
- Försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 12% (9% i fasta valutakurser) till 3 728 MUSD
· Övriga redovisade netto rörelseintäkter och rörelsekostnader ökade
med 97% (101% i fasta valutakurser) till 839 MUSD; Övriga netto
rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med
105% (108% i fasta valutakurser) till 958 MUSD

· Redovisad vinst per aktie ökade med 58% (41% i fasta valutakurser)
till 0,80 USD; vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 5% (1%
i fasta valutakurser) till 1,86 USD

· En oförändrad utdelning för första halvåret på 0,90 USD per aktie
· Oförändrad prognos för helåret 2017
Affärsverksamheten i sammandrag

Tillväxtplattformarna växte med 2% (3% i fasta valutakurser), och stod
för 70% av de totala intäkterna:

· Tillväxtmarknader: 3% tillväxt (6% i fasta valutakurser), vilket
underbyggdes av ökad försäljning i Kina på 3% (8% i fasta
valutakurser). De ekonomiska förhållanden i Latinamerika och
Saudiarabien begränsade den generella tillväxten på
tillväxtmarknaderna

· Andningsvägar: En minskning på 6% (4% i fasta valutakurser),
vilket speglar den konkurrensutsatta miljön för Symbicort i USA

· Ny CVMD[4]: Tillväxt på 3% (4% i fasta valutakurser). Tillväxt för
Brilinta på 26% (28% i fasta valutakurser) och tillväxt för Farxiga
på 22% (22% i fasta valutakurser) motverkades av övrig diabetes

· Japan: Tillväxt på 7% (6% i fasta valutakurser) med ökande
utveckling andra kvartalet 2017, vilket speglar de stora framgångarna
med Tagrisso

· Ny onkologi[5]: Försäljning på 537 MUSD (halvår 1 2016: 251 MUSD);
särskilt gynnande tillväxt för Tagrisso. Lynparzas resultat i USA
speglade den aktuella indikationen

Uppnå ledarskap inom forskningen
Nedan beskrivs utvecklingen av portföljen i sen klinisk utvecklingsfas
sedan föregående resultatrapport:

Myndighetsgodkännanden

· Imfinzi (durvalumab) - cancer i urinblåsan (USA)
· Faslodex - bröstcancer (första linjens behandling) (EU) (JAPAN)
· Kyntheum (brodalumab) - psoriasis (EUgenom partner)

Accepterade ansökningar om registrering

· Lynparza - äggstockscancer (andra linjens behandling) (EU. JAPAN)
· Bevespi - Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (EU)

Övergripande resultat från fas III eller andra viktiga studier

· Imfinzi - lungcancer (PACIFIC)
· Bydureon - diabetes typ 2, kardiovaskulär utfallsstudie (uppfyllde
det primära säkerhetsmålet, uppfyllde inte det primära
effektivitetsmålet)

· tralokinumab - allvarlig, okontrollerad astma (mötte inte det
primära målet)

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
"Vårt resultat för första halvåret var i linje med förväntningarna
eftersom vi påverkades av effekterna av patentutgången för Crestor
och Seroquel XR i USA. Vi fortsatte att leverera nyskapande forskning
inom alla våra forskningsområden, i synnerhet inom onkologi. Imfinzi
lanserades mot cancer i urinblåsan, samtidigt som vi publicerade
banbrytande data inom bröstcancer för Lynparza, vår först-i-klassen
PARP-hämmare. Inom lungcancer har vi stärkt vår unika portfölj som
fokuserar på både de genetiska drivkrafterna bakom sjukdomar och på
immunoterapier. Under första halvåret publicerade vi positiva
resultat för Imfinzi i PACIFIC-studien och rapporterade ytterligare
positiva data för Tagrisso för patienter med metastaser i det
centrala nervsystemet."

"Jag känner stor entusiasm över den omvandling vi går igenom, drivet
av vår forskningsportfölj, samtidigt som vi fortsätter att leverera
till aktieägarna enligt strategin om att återgå till hållbar
långsiktig tillväxt. Under detta viktiga år för AstraZeneca
fortsätter vi att fokusera på att förverkliga potentialen i vår
forskningsportfölj, att öka tillväxten för våra nyligen lanserade
läkemedel och att föra ut vår starka forskning till patienterna."

Prognos för helåret 2017: Oförändrad
Företaget lämnar enbart en prognos för totala intäkter samt vinst per
aktie för kärnverksamheten. Alla kommentarer i detta avsnitt avser
fasta valutakurser och är oförändrade sedan föregående
resultatrapport:

+-----------------+---------------------------------------------------+
|Totala intäkter |En låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång |
+-----------------+---------------------------------------------------+
|Vinst per aktie |En "low to mid teens" procentuell nedgång * |
|för | |
|kärnverksamheten | |
+-----------------+---------------------------------------------------+

*I prognosen för vinst per aktie för kärnverksamheten räknar vi med en
normaliserad effektiv skattesats för kärnverksamheten på 16-20% för
helåret 2017 (helåret 2016: 11%)

Prognosen bygger på grundscenarioantaganden om forskningsportföljens
framsteg samt den omfattande nivån på nyhetsflödet som beskrivs på
nästa sida. De kvartalsvisa variationerna i resultatet är förväntade,
medan årsjämförelserna förväntas jämnas ut under den andra halvan av
året, då påverkan från lanseringen av de generiska Crestor-läkemedlen
i USA kan ses på årsbasis.

Bolaget presenterar enbart prognos för vinst per aktie för
kärnverksamheten i fasta valutakurser. Det går inte att ge någon
prognos baserad på redovisat/GAAP eftersom bolaget inte med säkerhet
kan förutse väsentliga delar av redovisat/GAAP-resultat, inklusive
justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv,
nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid
juridiska uppgörelser.

Se avsnittet "Risker beträffande framåtriktade kommentarer" i slutet
av den fullständiga resultatrapporten.

Förutom den oförändrade prognosen ovan lämnar företaget också
oförändrade indikationer inom andra delar av resultaträkningen.
Summan av externa samarbeten och övriga netto rörelseintäkter och
rörelsekostnader under helåret 2017 förväntas ligga över dem för
helåret 2016. Återkommande och löpande intäkter6 förväntas öka
ytterligare i proportion till totala externa samarbeten under helåret
2017 (helåret 2016: 21%). FoU-kostnader för kärnverksamheten
förväntas ligga i stort sett i linje med dem under helåret 2016 och
företaget väntar sig en ytterligare minskning av försäljnings- och
administrationskostnader för kärnverksamheten under helåret 2017,
vilket speglar företagets utveckling framöver. En fullständig
redovisning av dessa poster återfinns i Operating and Financial
Review i den fullständiga resultatrapporten

Valutakurseffekter helåret 2017
Baserat enbart på genomsnittliga valutakurser under första halvåret
2017 samt företagets publicerade valutakurskänslighet fortsätter vi
att förvänta oss en låg ensiffrig procentsats i negativ påverkan från
valutarörlighet vad gäller totala intäkter samt en minimal påverkan
på vinsten per aktie för kärnverksamheten. Ytterligare detaljer om
valutakänsligheter framgår av Operating and Financial Review i den
fullständiga resultatrapporten.

Noter

1. Samtliga tillväxttal anges i fasta valutakurser om inte annat
anges.

2. Fasta valutakurser. Dessa är ekonomiska nyckeltal som inte
regleras av god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de
exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade
resultaten.

3. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått
överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures)
eftersom de, i motsats t...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.