Du är här

2018-07-26

AstraZeneca: AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första halvåret och andra kvartalet 2018

Starka resultat från nya läkemedel och tillväxtmarknaderna stödjer
återgång till tillväxt under 2018

Stark försäljningsökning för nya läkemedel (+75%, +69% i fasta
valutakurser[1]) och fortsatt stadig tillväxt på tillväxtmarknaderna
(+14%, +10% i fasta valutakurser) under det första halvåret
motverkades av effekterna av förlorad exklusivitet för Crestor i
Europa och Japan. I linje med förväntningarna förutses förbättrade
resultat under det andra halvåret, i synnerhet för
produktförsäljningen, där prognosen om en låg ensiffrig procentuell
ökning för helåret i fasta valutakurser bekräftas. Ett flöde av
viktiga nyheter från forskningsportföljen förväntas fortsätta under
resten av året och framöver.

Ekonomisk sammanfattning

+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
| | Första | Kvartal |
| | halvåret | 2 2018 |
| | 2018 | |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
| | | Förändring | | Förändring |
| | | i % | | i % |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
| |MUSD |Utfall|i fasta |MUSD |Utfall|i fasta |
| | | |valutakurser| | |valutakurser|
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
|Totala intäkter |10 333 |(1) |(5) |5 155|2 |(1) |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
|Produktförsäljning |10 015 |2 |(2) |5 030|2 |(1) |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
|Externa samarbeten |318 |(53) |(54) |125 |14 |14 |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
| | | | | | | |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
|Redovisat |1 459 |(21) |(20) |763 |(17) |(20) |
|rörelseresultat[2] | | | | | | |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
|Rörelseresultat för|2 161 |(33) |(34) |1 265|(18) |(22) |
|kärnverksamheten[3]| | | | | | |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
| | | | | | | |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
|Redovisad vinst per|0,54 USD|(32) |(34) |0,27 |(27) |(38) |
|aktie (EPS) | | | |USD | | |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+
|Vinst per aktie för|1,17 USD|(37) |(39) |0,69 |(21) |(26) |
|kärnverksamheten | | | |USD | | |
+-------------------+--------+------+------------+-----+------+------------+

· Produktförsäljningen ökade med 2% (ned 2% i fasta valutakurser)
till 10 015 MUSD. Nya läkemedel[4] genererade mer än 1 miljard USD i
ytterligare försäljning i fasta valutakurser under halvåret

· Den redovisade bruttomarginalen minskade med tre procentenheter
till 78,6%, och speglar den gynnsamma påverkan från
tillverkningsvarianser som realiserades under H1 2017, liksom
Lynparza-avtalet med MSD[5]; bruttomarginalen för kärnverksamheten
föll med tre procentenheter till 80,0%

· Fokus på effektiviseringsvinster och kostnadsdisciplin fortsatte:
med prioriterade och riktade investeringar i nya läkemedel och
ytterligare investeringar i Kina.

- Redovisade totala rörelsekostnader ökade med 3% (ned 1% i fasta
valutakurser). Redovisade totala rörelsekostnader för
kärnverksamheten ökade med 6% (2% i fasta valutakurser) till 6
877MUSD.

- Redovisade FoU-kostnader minskade med 6% (9% i fasta valutakurser)
till 2 641 MUSD; FoU-kostnader för kärnverksamheten minskade med 2%
(5% i fasta valutakurser) till 2 558 MUSD på grund av
effektiviseringar. Redovisade försäljnings- och
administrationskostnader ökade med 8% (3% i fasta valutakurser) till
5 008 MUSD. Försäljnings- och administrationskostnader för
kärnverksamheten ökade med 11% (7% i fasta valutakurser) till 4 154
MUSD

· Intäkter från externa samarbeten minskade med 53% (54% i fasta
valutakurser) till 318 MUSD. Redovisade övriga rörelseintäkter och
rörelsekostnader ökade med 29% (28% i fasta valutakurser) till 1 086
MUSD; övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för
kärnverksamheten minskade med 27% till 704 MUSD, där skillnaden
mellan redovisat resultat och resultat för kärnverksamheten speglar
en juridisk uppgörelse. Företaget fortsätter att förvänta sig en
betydande nivå av aktiviteter gällande externa samarbeten under andra
halvåret 2018

· En oförändrad utdelning för första halvåret på 0,90 USD per aktie

· Omstruktureringskostnader minskade till 187 MUSD (H1 2017: 496
MUSD). Kapitalutgifterna (CapEx) minskade till 486 MUSD (H1 2017: 549
MUSD). Företaget förutser fortsatta nedgångar i
omstruktureringskostnader och investeringskostnader sett till helåret

Prognosen för helåret 2018 bekräftas vara oförändrad

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
"Resultaten för första halvåret visar att företaget fortfarande ligger
helt i fas att återgå till produktförsäljnings-tillväxt under 2018.
Våra nya läkemedel växer starkt och har nu blivit solida drivkrafter
för produktförsäljningen, bland andra Lynparza, Tagrisso och Imfinzi
inom onkologi, Brilinta och Farxiga inom kardiovaskulära sjukdomar,
njursjukdomar och metabola sjukdomar samt Fasenra inom andningsvägar.
Tillväxtmarknaderna levererade dubbelsiffrig tillväxt, främst drivet
av försäljningen i Kina.

Forskningsportföljen fortsatte också att leverera: inom onkologi
uppnåddes starka resultat av Lynparza för första linjens behandling
av äggstockscancer och Imfinzi visar positiva resultat för total
överlevnad (OS) för patienter med lungcancer i tidig fas. Dessutom
erhölls ett antal godkännanden, bland annat för Lokelma inom
hyperkalemi. AstraZenecas omfattande forskningsportfölj och tydliga
kommersiella fokus gör att vi känner oss säkra på att vi har rätt
förutsättingar för att återgå till tillväxt i år."

Affärsverksamheten i sammandrag

Nya läkemedel genererade mer än 1 miljard USD i ytterligare
försäljning i fasta valutakurser under halvåret jämfört med första
halvåret 2017. Produktförsäljningen i sammandrag:

· Onkologi: säljtillväxt på 42% under halvåret (37% i fasta
valutakurser) till 2 664 MUSD, inklusive:

- Lynparza-försäljning på 269 MUSD, en tillväxt på 132% (124% i fasta valutakurser), vilket drevs av en utvidgad användning vid behandling av äggstockscancer samt ett nytt godkännande för användning vid behandling av bröstcancer. En mycket stark start i Japan efter läkemedelslanseringen under andra kvartalet 2018

- Tagrisso-försäljning på 760 MUSD, en tillväxt på 89% (82% i fasta valutakurser), vilket speglar en ökad användning i andra linjens behandling av EGFR[6] T790M-muterad[7] icke småcellig lungcancer[8], samt den nyligen godkända användningen som ny standardbehandling (SoC) i första linjens behandling av EGFR-mutationer (EGFRm)

- Imfinzi-försäljning på 184 MUSD (Q2 2018: 122 MUSD), vilket speglar pågående lanseringar för behandling av inoperabel icke småcellig lungcancer i stadium III, där antalet behandlingar av nya patienter fortsatte att öka

· Nya kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola
sjukdomar [9]: 12% tillväxt (9% i fasta valutakurser) till 1 874
MUSD, inklusive:

- Brilinta-försäljning på 609 MUSD, en tillväxt på 23% (18% i fasta valutakurser) tack vare fortsatt ökade marknadsandelar för akut kranskärlssjukdom samt perioperativa hjärtinfarkter med hög risk (HR PMI)

- Farxiga-försäljning på 639 MUSD, en tillväxt på 40% (36% i fasta valutakurser), läkemedlet befäste sin status som storsäljare (blockbuster status)

- Bydureon-försäljning på 294 MUSD, en minskning med 2% (3% i fasta valutakurser). En positiv lansering av BCise-enheten speglades i en försäljningsökning andra kvartalet 2018 på 6% (5% i fasta valutakurser) till 155 MUSD

· Andningsvägar: en tillväxt på 6% (stabilt i fasta valutakurser)
till 2 407 MUSD, inklusive:

- Symbicort - nedgång i försäljningen under halvåret på 6% (10% i fasta valutakurser) till 1 306 MUSD, då konkurrenstrycket var fortsatt högt i USA. Symbicort, levererade dock ett väsentligt förbättrat resultat i USA under andra kvartalet 2018

- Pulmicort - säljtillväxt på 12% under halvåret (6% i fasta valutakurser) till 633 MUSD. Tillväxten under andra kvartalet 2018 på 27% (20% i fasta valutakurser) till 287 MUSD speglar normaliseringen av varuförsörjningen i Kina

- Fasenra-försäljning på 86 MUSD (Q2 2018: 65 MUSD) befäste ytterligare dess ledande position bland nya biologiska astmaläkemedel

· Tillväxtmarknader: den starkaste regionen sett till
produktförsäljning med en tillväxt på 14% (10% i fasta valutakurser)
till 3 424 MUSD, inklusive:

- En säljökning i Kina på 33% (24% i fasta valutakurser) till 1 893 MUSD. Stöttat av lanseringen av Tagrisso växte försäljningen inom onkologi i Kina med 57% (46% i fasta valutakurser) till 403 MUSD

- En säljnedgång exklusive Kina på 3% till 1 531 MUSD. Ett stabilt resultat som påverkas av avyttrad produktförsäljning och negativa resultat i Mellanöstern, Afrika och Ryssland

Forskningsportföljen i sammandrag

Punktlistan nedan beskriver betydande utveckling av
forskningsportföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående
resultatrapport:

Myndighetsgodkännanden

- Lynparza - bröstcancer (JAPAN)

- Tagrisso - lungcancer (första linjens behandling) (EU)

- Imfinzi - inoperabel icke småcellig lungcancer i stadium III (JAPAN)

- Lokelma - hyperkalemi (USA)

Ansökningar om registrering och/eller accepterade ansökningar

- Forxiga - diabetes typ 1 (JAPAN)

- Forxiga i kombination med Onglyza och metformin - diabetes typ 2 (EU)

- Bydureon - diabetes typ 2 CVOT[10] (USA)

Övergripande resultat från viktiga fas III-studier eller andra större
händelser

- Lynparza - äggstockscancer (första linjens behandling): primär progressionsfri överlevnad[11] effektmåttet uppnått

- Imfinzi - (inoperabel, stadium III): icke småcellig lungcancer: primär total överlevnad[12] effektmåttet uppnått

- selumetinib - sköldkörtelcancer: primärt effektmått uppnåddes inte

- ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.