Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-04

AstraZeneca: AstraZeneca PLC's resultatrapport för helåret och fjärde kvartalet 2015

Torsdagen den 4 februari

Utvecklingen i sammandrag

+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+
| | Helåret 2015 | | Fjärde kvartalet 2015 |
+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+
| | MUSD |Förändring i %| | MUSD |Förändring i %|
+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+
| | |CER[1]|Faktisk| | |CER[1]|Faktisk|
+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+
|Totala intäkter [2] | 24 708 | 1 | (7) | | 6 399 | 2 | (5) |
+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+
| | | | | | | | |
+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+
|Rörelseresultat för | 6 902 | 6 | (1) | | 1 556 | 28 | 31 |
|kärnverksamheten [3] | | | | | | | |
+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+
|Vinst per aktie för |USD 4,26| 7 | - | |USD 0,94| 22 | 26 |
|kärnverksamheten (Core| | | | | | | |
|EPS) | | | | | | | |
+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+
| | | | | | | | |
+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+
|Redovisat | 4 114 | 100 | 93 | | 1 088 |n/m[4]|n/m[4] |
|rörelseresultat | | | | | | | |
+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+
|Redovisad vinst per |USD 2,23| 137 | 128 | |USD 0,63|n/m[4]|n/m[4] |
|aktie | | | | | | | |
+----------------------+--------+------+-------+-+--------+------+-------+

· Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) ökade med 7% under
året och med 22% under fjärde kvartalet 2015.

· Totala intäkter ökade med 1% under året, med en ökning av
bruttomarginalen för produktförsäljning med 1 procentenhet.

· Ökad försäljning och högre bruttomarginal stöttade fortsatta
investeringar i FoU. FoU-kostnaderna för kärnverksamheten ökade med
21% under året, vilket speglar investeringarna i
forskningsportföljen.

· Försäljnings- och administrationskostnaderna för kärnverksamheten
minskade med 2% under året (fjärde kvartalet 2015: minskning med
11%).

· Redovisad vinst per aktie under året ökade med 137% och uppgick
till 0,63 USD för Q4 2015 (Q4 2014: förlust per aktie med 0,25 USD)

· Utdelning för andra halvåret på 1,90 USD per aktie, vilket innebär
att utdelningen för helåret blir 2,80 USD. Styrelsen bekräftar den
progressiva utdelningspolicyn.

· Prognosen i fasta valutakurser för helåret 2016: Låg till medelhög
ensiffrig procentuell minskning i totala intäkter och en låg till
medelhög ensiffrig procentuell nedgång i vinst per aktie för
kärnverksamheten (Core EPS) vilket speglar utspädningseffekterna av
nyligen genomförda transaktioner.

Affärsverksamheten i sammandrag för helåret 2015
Tillväxtplattformarna växte med 11% under året och svarade för 57% av
de totala intäkterna. "Ny onkologi" ingår för första gången som
tillväxtplattform, vilket speglar dess långsiktiga betydelse för
Bolagets framtida tillväxt:

1. Andningsvägar: +7%, innan förvärvet av Takedas verksamhet inom
Andningsvägar slutförts

2. Brilinta/Brilique: +44%, stöttat av en nyligen utökad
förskrivningsinformation i USA och ett positivt utlåtande från den
europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP).

3. Diabetes: +26%, inklusive +76% på tillväxtmarknaderna. Global
tillväxt för Farxiga/Forxiga på 137%

4. Tillväxtmarknader: +12%, inklusive Kina och Latinamerika som båda
växte med 15%

5. Japan: +4%, inklusive +8% under fjärde kvartalet 2015
6. Ny onkologi: Bidrog med 119 MUSD, bestående av Lynparza, Iressa
(USA) och Tagrisso

Uppnå ledarskap inom forskningen: Framsteg sedan föregående
resultatrapport

+----------------------+----------------------------------------+
|Myndighetsgodkännanden|Zurampic (lesinurad) - gikt (USA) |
| |Tagrisso (osimertinib, tidigare AZD9291)|
| |- lungcancer (USA, EU) |
+----------------------+----------------------------------------+
|Accepterande av |brodalumab - psoriasis (USA, EU) |
|ansökningar om |ZS-9 - hyperkalemi (EU) |
|registrering | |
+----------------------+----------------------------------------+
|Övriga viktiga |Positiva utlåtanden från CHMP (EU): |
|utvecklingar |Zurampic, Brilique - tidigare |
| |hjärtinfarkt (prior MI) (PEGASUS |
| |studien), Tagrisso |
+----------------------+----------------------------------------+

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
"Vi stärkte vår forskningsportfölj och levererade ett starkt
finansiellt resultat under 2015 samtidigt som vi påbörjade nästa fas
av vår strategiska resa. Tillväxtplattformarna levererade en ökning
med 11% i produktförsäljning, vilket, tillsammans med ökningen med 7%
i vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS), visade den
underliggande styrkan i vår verksamhet. Vår innovationskultur
fortsatte att driva på FoU-produktivitet, med sex
myndighetsgodkännanden under året. Denna gynnsamma utveckling kommer
att fortsätta under 2016 då vi räknar med sex registeringsansökningar
och ungefär tio övergripande resultat från stora kliniska studier. Vi
stärkte den strategiska betydelsen av Onkologi, genom att leverera
nästa generations behandlingar till patienter, som till exempel
Tagrisso inom lungcancer och Lynparza inom äggstockscancer, samt en
lovande forskningsportfölj inom immunonkologi. Vid sidan av dessa
organiska framsteg har vi också fortsatt att investera i våra
huvudterapiområden genom viktiga avtal med Acerta Pharma, ZS Pharma
och Takeda.

När vi står inför övergångsperioden då patentet för Crestor löper ut i
USA känner vi oss trygga i att vårt disciplinerade sätt att leverera
resultat i linje med vår strategi, kombinerat med effekterna av
fokuserade investeringar och nya produktlanseringar, gör att vi
kommer att återgå till hållbar tillväxt i enlighet med våra mål."

Prognos för 2016
Samtliga prognoser redovisas i fasta valutakurser (CER)1.

+----------------+----------------------------------------------------+
|Totala intäkter |En låg till medelhög ensiffrig procentuell minskning|
+----------------+----------------------------------------------------+
|Vinst per aktie |En låg till medelhög ensiffrig procentuell minskning|
|för | |
|kärnverksamheten| |
+----------------+----------------------------------------------------+

Prognosen ovan inkluderar utspädningseffekter från transaktionerna med
Acerta Pharma och ZS Pharma, vilka tillkännagavs 2015.

Prognosen förutsätter också förlorad marknadsexklusivitet för Crestor
i USA från maj 2016. Intäkter från samarbetsavtal och licensieringar
förväntas bli högre än helåret 2015, inklusive en ökande del av
återkommande intäkter från tidigare avtal. Detta är i linje med
bolagets långsiktiga affärsmodell.

FoU-kostnaderna för kärnverksamheten beräknas hamna på liknande nivå
som under helåret 2015. Bolaget är också inriktat på att väsentligt
minska försäljnings- och administrationskostnaderna för
kärnverksamheten under helåret 2016. Dessa mått baseras på fasta
valutakurser.

Valutakurseffekter
Viktiga handelsvalutor har varit fortsatt svaga gentemot USD. Baserad
på genomsnittliga valutakurser i januari 2016 och Bolagets
publicerade valutakänslighet, kan negativa valutakurseffekter
motsvarande ca 3% förväntas på totala intäkter och vinst per aktie
för kärnverksamheten (Core EPS) under 2016. Ytterligare information
om valutakänslighet återfinns i Operating and Financial Review.

Forskningsportfölj: Kommande större nyheter
Innovationer är avgörande för att kunna möta ej tillgodosedda
medicinska behov och de är centrala för Bolagets tillväxtstrategi.
Inriktningen på forskning och utveckling inom AstraZeneca förväntas
leda till ett produktivt år för forskningsportföljen, framför allt
inom Onkologi.

+--------+---------------------------------------+
|Första |Zurampic: Myndighetsbeslut (EU) |
|halvåret|PT003 - KOL: Myndighetsbeslut (USA) |
|2016 |benralizumab - allvarlig astma: |
| |Övergripande resultat |
| |Brilinta/Brilique - stroke: |
| |Övergripande resultat, ansökan om |
| |registrering |
| |saxagliptin/dapaglifozin - typ 2 |
| |-diabetes: Ansökan om registrering |
| |(USA) |
| |ZS-9: Myndighetsbeslut (USA) |
| |Tagrisso: Myndighetsbeslut (Japan) |
| |tremelimumab - mesoteliom: Övergripande|
| |resultatLynparza - |
| |magcancer: Övergripande resultat |
+--------+---------------------------------------+
|Andra |benralizumab - allvarlig astma: Ansökan|
|halvåret|om registrering (USA, EU) |
|2016 |Brilinta/Brilique - perifer arteriell |
| |sjukdom: Övergripande resultat |
| |saxagliptin/dapaglifozin: |
| |Myndighetsbeslut (EU) |
| |roxadustat - anemi: Rullande ansökan om|
| |registrering (Kina) |
| |Lynparza - äggstockscancer: |
| |Övergripande resultat |
| |Lynparza - bröstcancer: Övergripande |
| |resultat |
| |tremelimumab - mesoteliom: Ansökan om |
| |registrering |
| |cediranib - äggstockscancer: |
| |Myndighetsbeslut (EU) |
| |durvalumab - huvud- och nackcancer: |
| |Övergripande resultat |
| |acalabrutinib - blodcancer: |
| |Övergripande resultat, Ansökan om |
| |registrering (US) |
| |selumetinib - lungcancer: Övergripande |
| |resultat |
| |CAZ AVI - allvarliga infektioner: |
| |Myndighetsbeslut (EU) |
+--------+---------------------------------------+

Noter

[1] Samtliga tillväxttal och prognoser redovisas i fasta valutakurser
(CER) om inte annat anges.

[2] Totala intäkter definieras som produktförsäljning och intäkter
från externa samarbeten.

[3] Se "Operating and Financial Review" i det fullständiga
pressmeddelandet på engelska för en definition av ekonomisk
information för kärnverksamheten och en avstämning mellan
kärnverksamheten och redovisad ekonomisk information.

[4] Eftersom resultatet för fjärde kvartalet 2014 speglade en
redovisad rörelseförlust på 349 MUSD och en redovisad förlust per
aktie på USD 0,25 är en procentuell jämförelse med redovisat resultat
under fjärde kvartalet 2015 inte meningsfull.

Resultatet som redovisas i detta tillkännagivande omfattar
tolvmånadersperioden och tremånadersperioden fram till den 31
december 2015 (året respektive kvartalet) jämfört med
tolvmånadersperioden och tremånadersperioden fram till den 31
december 2014 (föregående helår respektive motsvarande kvartalet
föregående år).

Den fullständiga rapporten, engelsk version, finns nedan som en
pdf-fil

Presentation av resultat
En presentation och åtföljande live webcast för investerare och
analytiker anordnas av ledningen med början kl. 13.00 (12.00 GMT) i
dag. Närmare information återfinns på www.astrazeneca.com/investors

Rapportkalender
Bolaget kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet den
29 april 2016.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus
på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda
läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga
terapiområdena andningsvägar/inflammation/autoimmunitet (RIA),
hjärta/kärl/metabolism (CVMD) och cancer men också områdena infektion
och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och
våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen
över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com

Contacts at AstraZeneca

Media Enquiries

Esra Erkal-Paler UK/Global +44 20 7604 8030
Neil Burrows UK/Global +44 20 7604 8032
Vanessa Rhodes UK/Global +44 20 7604 8037
Karen Birmingham UK/Global +44 20 7604 8120
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677

Investor Enquiries
UK
Thomas Kudsk Larsen +44 7818 524185
Eugenia Litz RIA +44 7884 735627
Nick Stone CVMD +44 7717 618834
Craig Marks Finance +44 7881 615764
Christer Gruvris Consensus Forecasts +44 7827 836825
US
Lindsey Trickett Oncology, ING +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Toll-Free +1 866 381 7277

Key: RIA - Respiratory, Inflammation & Autoimmunity, CVMD -
Cardiovascular & Metabolic Disease,

ING - Infection, Neuroscience & Gastrointestinal
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/astrazeneca/r/astrazeneca-plc-s-resultatrappor...
http://mb.cision.com/Main/309/9907725/472633.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.