Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-27

Attendo: Attendo förväntar sig ökade kostnader på cirka 200 Mkr relaterat till verksamheten i Finland och som en effekt ...

Som en följd av den senaste tidens diskussion i Finland om
äldreomsorgen har det för delar av verksamheten framkommit ökade krav
på bemanningstäthet utöver tillståndskrav och nationella riktlinjer.
I tillägg till detta genomför Attendo ett omfattande handlingsprogram
som syftar till att ytterligare stärka kvalitet och kundnöjdhet.
Detta innebär sammantaget ökade kostnader på cirka 200 Mkr under
2019. Attendo ser fortsatt goda möjligheter till värdeskapande genom
organisk tillväxt i Finland.

Attendo bemannar sina enheter utifrån nationella riktlinjer, lokala krav och efter behov. Under inledningen av 2019 har tillsynsmyndigheterna i Finland genomfört ett mycket stort antal inspektioner av privata aktörer inom äldreomsorgen. Attendo har fått över 150 inspektioner under de senaste två månaderna. I efterspelet av myndigheternas genomgång av omsorgen i Finland har i många fall höjda krav på bemanningstäthet framkommit, baserat på inspektionernas bedömning av kundernas omsorgsbehov, vilket ligger över tillståndskrav och nationella riktlinjernas krav på bemanningstäthet. Attendo anpassar löpande bemanningen efter dessa nya krav och kommer att fortsätta diskussioner med beställare och berörda myndigheter för att åstadkomma klara spelregler och kompensation för ökade kostnader.

Attendo lanserar idag ett handlingsprogram som syftar till att
ytterligare stärka kvalitet, medarbetarengagemang och kundnöjdhet i
Finland. I programmet ingår bland annat åtgärder för att avlasta
sjuksköterskor och undersköterskor och frigöra mer tid för de direkta
omsorgsuppgifterna, att förbättra och stärka den interna kompetensen
samt ökad intressentkommunikation och dialog. Programmet innebär
bland annat fler assistenter på vardagar och helger, utökade team
inom kvalitets- och kompetensutveckling samt löpande extern
kvalitetsrevision.

Tidigare bedömning av Attendos finansiella utveckling:
I samband med Attendos bokslutskommuniké 2018 (som publicerades den 14
februari 2019) gjordes en bedömning av bolagets marginal enligt
följande: "Attendo räknar med en god vinsttillväxt kommande år, men
givet den pågående expansionstakten bedöms möjligheterna att öka
marginalen från nuvarande underliggande nivå vara begränsade 2019 och
2020."

Aktuell bedömning:
Med hänsyn till den ovan beskriva situationen uppskattar Attendo att
kostnaderna för helåret 2019 kommer att öka med cirka 200 Mkr, vilket
ger en lägre marginal än den tidigare bedömningen. Attendo bedömer
förutsättningarna till prisjusteringar för att kompensera ökade
kostnader som begränsade under innevarande år, vilket gör att
rörelseresultatet förväntas minska med motsvarande belopp.
Kostnadsökningen kommer till stor del påverka resultatet redan under
första kvartalet.

Ambitionen är att över tiden kunna kompensera kostnadshöjningar med
högre priser, vilket förväntas få delvis genomslag under 2020.
Bolaget justerar även ner sin öppningstakt av nya enheter i Finland,
vilket får en positiv marginaleffekt redan från 2020. Bolaget bedömer
att dessa positiva effekter till viss del kommer att kunna kompensera
för de högre kostnaderna under 2020, dock ej fullt ut. Vidare kan den
pågående översynen av äldreomsorgen i Finland leda till en rad
förändringar efter valet i april. En nationell förändring av
bemanningsriktlinjerna i Finland skulle till exempel kunna leda till
en justering av priserna uppåt.

Attendo ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter och god vinsttillväxt
över tiden. Behoven är lika stora som tidigare och kommunerna i
Finland ser fortsatt stora fördelar med privata aktörer. Studier
visar att kommunala boenden har tydligt högre kostnadsnivå än
privata, vilket i kombination med det stigande behovet för
äldreomsorg talar för en fortsatt tillväxt inom den privata
omsorgssektorn. Attendo har en ledande position i Finland och med de
aktuella åtgärderna kommer bolaget stå ännu bättre rustat att ta
tillvara på framtida möjligheter.

För mer detaljerad information om innehållet i Attendos
handlingsprogram för Finland, se separat bifogat lokalt
pressmeddelande (på engelska).

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 27 mars 2019 kl. 18.30 CET.

Inbjudan till telefonkonferens

Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en
telefonkonferens den 28 mars

kl 11:00 (CET) med Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt
Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz.
Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående
nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 566 427 05

FI: +358 9 817 105 20

UK: +44 33 33 009 262

Telefonkonferensen kan också följas på nedanstående webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/2019-03-28-attendo-press-conference

____________________________________________________________
Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i
Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg
erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt
individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare
och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200
kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/attendo/r/attendo-forvantar-sig-okade-kostnad...
https://mb.cision.com/Main/13398/2774350/1015048.pdf
https://mb.cision.com/Public/13398/2774350/906d87b984b031d8.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.