Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-27

Attendo: Attendos rapport för andra kvartalet 2017: Attendo fortsätter investera för att möta växande behov

Attendo fortsätter att investera i nya äldreboenden samt förvärv för
att möta ett växande behov av omsorgstjänster. Samtidigt redovisar
Attendo något högre resultat för det andra kvartalet 2017 jämfört med
motsvarande kvartal 2016, trots negativa kalendereffekter.

Kommentar av Henrik Borelius, VD och koncernchef:

"Attendo fortsatte att investera för framtida tillväxt under andra
kvartalet 2017, dels genom att påbörja fler etableringar i egen regi
och dels genom förvärv. Med förvärvet av Mikeva stärks Attendos
finska verksamhet inom äldreomsorg samtidigt som en ledande ställning
inom socialpsykiatri etableras.

Verksamheter inom Egen regi uppvisade en fortsatt stabil tillväxt,
såväl avseende äldreboenden som boenden för personer med
funktionsnedsättning. Attendo öppnade elva egna boenden under
kvartalet, nio i Finland och två i Sverige. I Finland påbörjades
byggnation av 17 nya boenden och i Sverige tre boenden, och vid andra
kvartalets utgång hade Attendo 2 378 platser under uppförande.

Under andra kvartalet förvärvades Mikeva, ett ledande finskt
omsorgsföretag. Förvärvet stärker Attendos verksamhet inom
socialpsykiatri och omsorg för personer med funktionsnedsättning samt
kompletterar Attendos erbjudande inom äldreomsorg geografiskt. Mikeva
hade 2016 en omsättning på drygt 100 MEUR och har cirka 2 800 platser
i drift, allt i egen regi. Vidare förvärvades Humanas verksamhet inom
hemtjänst i Sverige, vilket stärker Attendos position på flera håll i
landet. Attendo etablerade sig också på den norska marknaden för
socialpsykiatri genom förvärvet av Nøstret.

Inom Entreprenad ökade nettoomsättningen jämfört med andra kvartalet
2016, främst som en följd av de två kombinationskontrakten som
startade i Finland under första kvartalet 2017. Nettoomsättningen
inom Bemanning var något lägre i kvartalet i jämförelse med
motsvarande period 2016. Marknaderna för Entreprenad och Bemanning
bedöms fortsatt som utmanande men stabila.

Resultatet för andra kvartalet ökade något jämfört med motsvarande
kvartal 2016, trots negativa kalendereffekter. Resultatförbättringen
härrörde främst från kontinuerligt förbättringsarbete med processer
och planering samt bidrag från förvärv. Attendo öppnar betydligt fler
boenden under 2017 jämfört med tidigare år, vilket bedöms påverka
resultatet negativt under kommande kvartal.

Som en del av kvalitetsarbetet erbjuder Attendo ett brett utbud av
aktiviteter för sina kunder. Under kvartalet har fokus på Attendos
äldreboenden legat på utomhusaktiviteter, där den återkommande
Attendolunken genomförts på flera håll i Skandinavien. Detta
uppskattade motionslopp syftar till att lyfta fram behovet av
rörelse, social samvaro och utevistelse.

Sammanfattningsvis uppvisade Attendo ett stabilt kvartal med fortsatt
hög etableringstakt av nya boenden och hög förvärvsaktivitet, vilket
är i linje med Attendos strategi. Utbyggnaden av omsorgsplatser
stödjer samhällets behov av välfärdstjänster och ger individer
tillgång till individanpassad omsorg i trivsamma boenden."

Sammanfattning av andra kvartalet 2017

· Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 2 744 Mkr (2 525).
Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 7 procent.

· Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 2 procent till 228 Mkr (224)
vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,3 procent (8,9). Jämfört med
samma kvartal föregående år påverkades resultatet negativt av
kalendereffekter på cirka 25 Mkr.

· Periodens resultat uppgick till 141 Mkr (146) vilket motsvarar en
vinstmarginal på 5,1 procent (5,8) och ett resultat per aktie efter
utspädning på 0,88 kr (0,91).

· Operativt kassaflöde uppgick till 262 Mkr (157).

· Ett flertal förvärv genomfördes. Det största förvärvet var Mikeva
med en omsättning på EUR 101m (2016).

Inbjudan till telefonkonferens

Rapporten kommer att presenteras vid en telefonkonferens den 27 juli
2017 kl 10:00 (CET). Vid konferensen deltar Attendos VD och
koncernchef Henrik Borelius samt ekonomi- och finansdirektör Tomas
Björksiöö. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående
nummer:

SE: +46 8 566 426 65
FI: +358 9 817 104 94
UK: +44 20 30 08 98 04

Presentationen och telefonkonferensen kan också ses på följande
webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/attendo-q2-2017
Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras
tillgängligt på:

www.attendo.com/investerare
Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, Kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 67 38 07
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com

Informationen ovan är sådan som Attendo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juli 2017 kl.
08.00 CET.

______________________________________________

Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var
först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver
äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland
hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 20 000 medarbetare och
är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i
Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/attendo/r/attendos-rapport-for-andra-kvartalet...
http://mb.cision.com/Main/13398/2318942/704678.pdf
http://mb.cision.com/Public/13398/2318942/bf40b801d1dea175.pdf
http://mb.cision.com/Public/13398/2318942/8a787b5ec6be1875.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.