Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

Attendo: Kommuniké från Attendos årsstämma

Torsdagen den 11 april 2019 höll Attendo AB (publ) årsstämma under
ordförandeskap av Ulf Lundahl. Stämman beslutade bland annat
följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för
moderbolaget och Attendokoncernen för verksamhetsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning
till aktieägarna med 0,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes måndagen den 15 april 2019. Utdelningen
beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den
18 april 2019.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex
och omvalde styrelseledamöterna Ulf Lundahl, Catarina Fagerholm,
Tobias Lönnevall, Anssi Soila, Anitra Steen och Alf Göransson.
Årsstämman valde Ulf Lundahl till styrelseordförande.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade om styrelsearvode om totalt 2 750 000 kronor att
utgå med 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och med 350 000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget samt för utskottsarbete enligt följande: 200 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 kronor till övriga
ledamöter i revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i
ersättningsutskottet och 50 000 kronor till övriga ledamöter i
ersättningsutskottet, samt 150 000 kronor till ordföranden i
investeringsutskottet och 75 000 kronor till övriga ledamöter i
investeringsutskottet.

Revisor
Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2020.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön
och annan ersättning till verkställande direktören och andra
medlemmar i ledningsgruppen i enlighet med det förslag som
presenterats i kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma,
besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio
(10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för
årsstämman 2019.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram, Attendo+ 2019
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram (Attendo+ 2019) riktat till medlemmar
av koncernledningen. Incitamentsprogrammet utgörs av ett
aktiesparprogram och förutsätter att deltagaren förvärvar och
behåller Attendoaktier under en viss kvalifikationstid. För varje
förvärvad sparaktie har deltagaren rätt att, efter utgången av
kvalifikationsperioden erhålla tilldelning av matchningsaktier och
beroende på uppfyllelse av särskilda prestationskrav, erhålla
tilldelning av ytterligare Attendoaktier vederlagsfritt.

Årsstämman beslutade vidare, för att möjliggöra överlåtelse av egna
aktier inom ramen för Attendo+ 2019, att bemyndiga styrelsen att
förvärva egna aktier genom handel på Nasdaq Stockholm samt beslutade
om överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet. På basis
av maximalt deltagande och maximalt uppfyllande av prestationskrav
med tillägg för nu gällande sociala avgifter kommer upp till 430 000
Attendoaktier att kunna överlåtas inom ramen för Attendo+ 2019.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till
årsstämman 2019, vid eller flera tillfällen, besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier i Attendo AB (publ) på eller utanför
Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till
Attendos samtliga aktieägare. Syftet med bemyndigandet är att ge
styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa
bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde
samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller
delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att säkra
sociala avgifter inom ramen för Attendo+ 2018, Attendo +2017 och
Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav, inklusive
aktier som i övrigt har förvärvats och innehas, vid var tid ej
överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse
enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget
innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med förbehåll för
aktier som innehas för överlåtelse av aktier inom ramen för Attendo+
2019, Attendo+ 2018, Attendo+ 2017 eller Attendo+ 2016 (SSP 2015).

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag från aktieägare,
att välja Tomas Billing (Nordstjernan), Anssi Soila (Pertti
Karjalainen), Adam Gerge (Didner & Gerge Fonder) och Marianne Nilsson
(Swedbank Robur Fonder) med Tomas Billing som ordförande, till
valberedning inför årsstämman 2020.

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till
årsstämman valdes följande styrelseledamöter till medlemmar av
bolagets utskott: revisionsutskottet Catarina Fagerholm (ordförande),
Tobias Lönnevall och Alf Göransson, ersättningsutskottet Tobias
Lönnevall (ordförande), Ulf Lundahl och Alf Göransson och
investeringsutskottet Tobias Lönnevall (ordförande), Ulf Lundahl och
Anssi Soila.

Styrelsen
Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Phone: +46 705 09 77 61

E-mail: andreas.koch@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 11 april 2019 kl. 19.00 CET.

________________________________________________________
Attendo - Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade
omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i
Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg
erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt
individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare
och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200
kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/attendo/r/kommunike-fran-attendos-arsstamma,c...
https://mb.cision.com/Main/13398/2786370/1024732.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.