Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-27

Atvexa AB: Delårsrapport 1 september 2017 - 31 maj 2018

Sammanfattning tredje kvartalet 2017/2018

· Intäkterna steg med 21,3 procent till 281 264 KSEK (231 920).
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt
till 8 995 (7 550), en ökning med 19,1 procent.

· Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 15 799 KSEK (9
031). Periodens rörelseresultat uppgick till 13 900 KSEK (9 031).

· Periodens justerade rörelsemarginal uppgick 5,6 procent (3,9).
Periodens rörelsemarginal uppgick till 4,9 procent (3,9).

· Periodens resultat uppgick till 11 984 KSEK (6 658)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 613 KSEK (9
092)

· Under perioden genomfördes ett tilläggsförvärv; Pilgrimsskolan
Sammanfattning nio första månaderna 2017/2018

· Intäkterna steg med 22,9 procent till 800 409 KSEK (651 100).
· Antal barn och elever i Atvexas verksamheter uppgick i genomsnitt
till 8 642 (7 094), en ökning med 21,8 procent.

· Periodens justerade rörelseresultat uppgick till 22 288 KSEK (13
828). Periodens rörelseresultat uppgick till 11 367 KSEK (13 828).

· Periodens justerade rörelsemarginal uppgick till 2,8 procent
(2,1). Periodens rörelsemarginal uppgick till 1,4 procent (2,1).

· Periodens resultat uppgick till 10 477 KSEK (10 563).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11 900 KSEK
(26 494)

· Under perioden genomfördes två varumärkesförvärv; MA Vätterosen
och Ängdala Skolor samt tre tilläggsförvärv; Cylinders Förskola,
Stockholms Montessoriskola och Pilgrimsskolan

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Efter periodens slut genomfördes ett varumärkesförvärv; Metapontum
AB och Förskolan Metapontum AB.

+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
| |2017/2|2016/2|2017/2018|2016/2017||2016/2017|
| | 018| 017| | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
| | 3 mån| 3 mån| 9 mån| 9 mån|| 12 mån|
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|(Belopp i KSEK) | mar| mar| sep-maj| sep-maj|| sep-aug|
| | -maj| -maj| | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Intäkter | 281| 231| 800 409| 651 100|| 863 354|
| | 264| 920| | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Justerat rörelseresultat | 15| 9 031| 22 288| 13 828|| 45 927|
| | 799| | | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Justerad rörelsemarginal | 5,6%| 3,9%| 2,8%| 2,1%|| 5,3%|
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Rörelseresultat | 13| 9 031| 11 367| 13 828|| 45 927|
| | 900| | | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Rörelsemarginal | 4,9%| 3,9%| 1,4%| 2,1%|| 5,3%|
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Periodens resultat | 11| 6 658| 10 477| 10 563|| 34 755|
| | 984| | | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Soliditet | 50,7%| 46,5%| 50,7%| 46,5%|| 55,3%|
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Antal barn och elever | 8 995| 7 550| 8 642| 7 094|| 7 600|
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Resultat per aktie före utspädning | 1,10| 0,66*| 0,97| 1,04*|| 3,41*|
|(SEK) | | | | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Resultat per aktie efter utspädning| 1,10| 0,66*| 0,97| 1,04*|| 3,41*|
|(SEK) | | | | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Kassaflöde från den löpande | 613| 9 092| 11 900| 26 494|| 40 296|
|verksamheten | | | | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
| | | | | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|*) Efter split av bolagets aktier | | | | || |
|från 139 929 till 10 074 888 | | | | || |
|aktier. | | | | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+
|Resultat per aktie har räknats om | | | | || |
|retroaktivt till följd av detta. | | | | || |
+-----------------------------------+------+------+---------+---------++---------+

VD-ORD
Under det tredje kvartalet uppvisade våra verksamheter fortsatt god
tillväxt jämfört med samma period föregående år. Intäkterna steg med
drygt 21 procent, varav den organiska tillväxten i jämförbara
verksamheter uppgick till 4,2 procentenheter. Det justerade
rörelseresultat uppgick till knappt 15,8 miljoner kronor och den
justerade rörelsemarginalen steg till 5,6 procent. Den organiska
tillväxten och högre marginalen förklaras främst av att vi i
jämförbara verksamheter har ett större antal barn och elever som
delar våra fasta kostnader samt högre intäkter per barn och elev
jämfört med motsvarande period föregående år. Därutöver förklaras en
del av marginalförbättringen med att vi har en större andel
grundskoleverksamheter i år. Det medför att en större andel av
koncernens resultat, jämfört med föregående år, infaller under det
tredje kvartalet. Och en mindre del under det fjärde kvartalet som
sammanfaller med elevernas sommarlov jämfört med förgående år.

Vi är glada och stolta över att välkomna två nya verksamheter till
Atvexagruppen. Den 31 maj förvärvade vi Pilgrimsskolan AB, som är en
grundskola med F-3 verksamhet, och i slutet av maj tecknade vi avtal
om att förvärva grund- och gymnasieskolan Metapontum AB och Förskolan
Metapontum AB i Älvsjö, med tillträde den 28:e juni 2018.
Pilgrimsskolan är ett tilläggsförvärv till en befintlig verksamhet.
Metapontum är Atvexas 16:e varumärke sedan starten 2009 och blir ett
självständigt dotterbolag till Atvexa. Ledningarna och ägarna för
dessa verksamheter har lagt stora resurser på att utveckla sina
verksamheter, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt med en
ekonomi i balans.

Vi inom Atvexa ser ett stort värde i att ta tillvara och stötta mindre
aktörer som bidrar på sitt sätt för att ge barn och elever en bättre
framtid. Kunskapsutbytet mellan våra självständiga dotterbolag och
vårt fokus på kvalitet är viktiga förklaringar till framgångarna och
vi ser ett fortsatt starkt intresse från förskolor och skolor som
önskar bli en del av Atvexa. Därutöver ser vi ett stort antal sökande
till våra befintliga verksamheter inför höstterminen, samtidigt som
vi ser stora behov av nya förskolor och skolor i flera kommuner och
därmed även möjligheter till organisk tillväxt. Det är i det
perspektivet enormt positivt att Riksdagen i början av juni fattade
ett beslut som innebär att friskolor är välkomna att fortsatt bidra
till det svenska skolsystemet.

Vi fortsätter att utveckla Atvexa med fokus på kvalitet och tydliga
värderingar i dialog med våra befintliga och framtida förskolor och
skolor för att erbjuda bästa möjliga utbildning till våra barn och
ungdomar.

Katarina Sjögren, VD, Atvexa AB (publ)

Denna rapport har granskats av bolagets revisorer.
Stockholm den 27 juli 2018
För styrelsen i Atvexa AB (publ)
Katarina Sjögren
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Katarina Sjögren, VD, 070-400 32 70
Veronica Hallengren, ekonomi och finansdirektör, 076-095 35 83
Sara Karlin, styrelseordförande, 076-526 25 59
Kommande rapporteringstillfällen:
Bokslutskommuniké 2017/2018: 30 oktober 2018
Årsstämma: 17 januari 2019
Atvexas Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ).
Atvexas aktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm

Denna information är sådan information som Atvexa AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 27 juli 2018 kl 8.00 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/atvexa-ab/r/delarsrapport-1-september-2017---3...
http://mb.cision.com/Main/16645/2582385/883826.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.