Du är här

2018-07-24

Auriant Mining AB: Auriant Mining AB (publ.) verksamhetsuppdatering för första halvåret 2018

Under första halvåret 2018 förekom ingen produktion vid Tardan som tidigare
meddelats. Under samma period föregående år togs 1 455 000 kubikmeter
stripping och 165 000 ton malm med halten på 2,93 g/t utvanns.

Trots att ingen gruvdrift skedde under första halvåret 2018 producerade
Bolaget 110,3 kg (3 545 oz) guld från malm staplat på lakningsanläggningen
under 2017. Detta jämfört med produktion från lakningsanläggningen på 270,5
kg (8 698 oz (- 59%)) under första halvåret 2017. Produktionen från
lakningsanläggningen och från gravitationsanläggningen var 302,9 kg (9 741
oz.) under första halvåret 2017.

Den totala produktionen under 2018 från malm staplad i 2017 förväntas vara
150 kg, vilket är 50 kg mer än vad som ursprungligen planerats.

Under första halvåret 2018 genomförde Bolaget förberedande byggarbeten av
den nya CIL-anläggningen. Bolaget har nyligen genomfört byggandet av vägen
till Pravoberezhniy-fyndigheten för att få tillgång till den. Bolaget
återupptog sin gruvverksamhet i juli som planerat och förväntar sig att
första malm kommer till lakningsanläggningen i slutet av juli. Bolaget är
övertygat om att uppnå sin produktionsplan 2018 på 350 kg guld vid Tardan.

I maj 2018 återupptogs alluvial produktion vid Solcocon. Denna produktion
lägger ut med 100% och genererar för Bolaget en nettomarginal av
försäljningen på 29%. Under den aktuella perioden har Bolaget engagerat 2
entreprenörer som arbetar på 2 guldsand medan 1 entreprenör var involverad
i 2017. Under rapportperioden producerade Bolaget 16,1 kg (517 oz)
alluvialt guld jämfört med 6,7 kg (215 oz) under föregående period.
Produktionen vid Solcocon har avbrutits av kraftigt regn i juli, vilket har
lett till omfattande översvämningar i Zabaikalsky-regionen. Produktionen
förväntas öka när översvämningarna sjunker.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på
www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant,
för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 14:30 den 24 juli 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”,
”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar”
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett
erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant
Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till
personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig
lag i annat land.

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.