Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-12

Auriant Mining AB (publ) genomför riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner för utbetalning av garantiersättning

Auriant Mining AB
Pressmeddelande

Auriant Mining AB (publ) genomför riktade emissioner av aktier och
teckningsoptioner för utbetalning av garantiersättning

Mot bakgrund av den nyligen avslutade företrädesemissionen i Auriant Mining AB
(publ) (”Auriant Mining” eller ”Bolaget”) har två garanter, Lusam Invest AB och
Fredrik Lundgren, i enlighet med rätten i sina garantiavtal valt att få
ersättning för sitt garantiåtagande i aktier och teckningsoptioner.

Styrelsen i Bolaget har av denna anledning valt att genomföra en riktad
emission till dessa garanter om totalt 76 980 aktier och 76 980
teckningsoptioner. Teckningskursen för aktierna är 2,65 kronor per aktie och
teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Betalning ska erläggas genom
kvittning av garanternas ersättningsanspråk uppgående till 203 997 kronor.
Teckningskursen för aktierna motsvarar enligt villkoren i garantiavtalen den
volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under
teckningsperioden i den företrädesemission av aktier som Bolaget nyligen
genomfört. Villkoren för teckningsoptionerna är identiska med de
teckningsoptioner som emitterades till alla tecknare av aktier i
företrädesemissionen. Garanternas teckning av emitterade aktier och
teckningsoptioner ska ske senast den 20 oktober 2017.

I och med de riktade emissionerna kan antalet aktier i Bolaget öka med som mest
153 960 aktier från 74 770 202 till 74 924 162 aktier och aktiekapitalet kan
öka med som mest med cirka 17 321 SEK från cirka 8 411 648 SEK till cirka 8 428
969 SEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

tel: +7 495 109 02 82

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Webbsida: www.auriant.com
Twitter: @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy-regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, två
gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt
skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonen som anges ovan, klockan 18:20 CET den 12 oktober 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i AUR och
får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses
utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i
Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig
till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.
Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act
från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon
provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.