Du är här

2017-09-08

Auriant Mining AB (publ) publicerar ett tilläggsprospekt

ublicerar ett tilläggsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, KANADA,
SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD
HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Auriant Mining AB (publ) ("Auriant Mining" eller "Bolaget”) har upprättat ett
tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt avseende ”Inbjudan att teckna
aktier i Auriant Mining AB (publ)” som godkändes och registrerades av
Finansinspektionen den 22 augusti 2017 och offentliggjordes samma dag.
Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av pressmeddelandet gällande
uppdateringar om Solcocon fyndigheten den 23 augusti 2017.

Tilläggsprospektet har godkänts av Finansinspektionen och kommer att finnas
tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och finns tillgängligt
på Auriant Minings hemsida (www.auriant.com) samt Mangolds hemsida
(www.mangold.se).

Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospekt har gjort en anmälan
om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som
omfattas av prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till
och med den 12 september 2017 (det vill säga inom två arbetsdagar från
offentliggörandet av tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till
Mangold Fondkommission AB, ämne: Auriant Mining, Box 556 91, 102 15 Stockholm,
Sverige eller via e-post till ta@mangold.se. Det datum för återkallelse som tas
i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit
till Mangold. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta
sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli
bindande och om investerare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne
ej vidta några åtgärder.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Webbsida: www.auriant.com
Twitter: @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser,
inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i
ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i AUR och
får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses
utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i
Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig
till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.
Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act
från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon
provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.