Du är här

2017-08-23

Auriant Mining AB (publ.) publicerar uppdateringar om Solcocon fyndigheten

eringar om Solcocon fyndigheten

· Auriant Mining har startat alluvialproduktion vid Solcocon fyndigheten
med förväntad guldproduktion på 61 kg för 2017.

· Auriants Mining mål att öka produktionen till en nivå mellan 100 och
150 kg per år för år 2018 och 2019.

· Alluvialguldproduktionen vid Solcocon fyndigheten är helt utlagda och
producerar en nettomarginal (efter mineralutvinningsskatt) på 29%.

· Auriant Mining syftar till att öka malmbaserade guldresurser som är
lämpliga för CIL-bearbetning vid Solcocon fyndigheten som ett resultat av
återupptäckt prospekteringsprogram.

Solcocon

Solcocon ligger i Zabaikalskyregionen i Ryssland. Licensområdet Staroverinskaya
innehåller nästan 15,6 ton guldreserver (C1+C2 GKZ (rysk klassificering)).
Verksamheten vid Solcocon sattes i drift i 2015 och återupptogs under 2017.

Alluvial produktion

Alluvial produktion vid Solcocon återupptogs i juni 2017. Guldproduktionsmål
for 2017 är 61 kg med möjlighet att öka till en produktionsnivå på 100–150
kg/år guld i 2018 och 2019. Alluvial produktion vid Solcocon är helt utlagda
och producerar en nettomarginal (efter mineralutvinningsskatt) till Auriant på
29%.

Rekonstruering av Solcocons prospekteringsprogram

Auriant Mining har återupptäckt prospekteringsprogram hos Solcocon som syftar
till att öka malmbaserade guldresurser lämpliga för CIL-bearbetning.
Prospekteringsprogrammet kommer att finansieras med inkomster från
alluvialproduktion och från uthyrning av gruvutrustning.

Under 2017 fokuserar vi vår prospekteringsinsats på nordöstra flanken av
Bogomolovskoe fyndigheten som prospektering i 2014 (både borrning och
grävningar) visat att detta område var ett lovande mål. Vi planerar att
genomföra 5 000 m kärnborrning och 64 000 m3 grävningar.

Borrprogrammet startades förra veckan. I grävningarna som redan har grävts ser
vi sulfidmineralisering som vanligtvis följer med guldmineralisering. Likheten
av mineraliseringsstrukturerna till de närliggande malmkropparna vid Solcocon
och det tidiga borrprovet resulterar, vilket ger en indikation på att vi kanske
kan lägga till upp till 2 ton guld till Solcocons reserver som en följd av våra
prospekteringsinsatser under 2017.

Målet för nästa år kommer att vara södra flanken av Bogomolovskoe fyndigheten
som borrats också under 2014 och verkar det nästa mest lovande malmuppträdandet
i Bogomolovskoe området.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser,
inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i
ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 08:45 den 23 augusti 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande
ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i
värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte
att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad
som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i
annat land.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.