Du är här

2018-08-28

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018 – förtydligande: delårsrapporte...

      Viktiga händelser:

* Under det första halvåret 2018 ingen malmbrytning utfördes vid Tardan
och återupptogs den i juli. Under denna period producerades guld vid
Tardan enligt produktionsplanen enbart av malm staplat på
lakningsanläggningen under 2017. Produktionen under det första
halvåret 2018 var 110,3 kg (3 545 oz), jämfört med 270,5 kg (8 698
oz) under samma perioden 2017 var en minskning med 59% (total
guldproduktion under det första halvåret 2017, både från
lackningsanläggningen och gravitationsanläggningen, var 302,9 kg (9
741 oz)). Totalt produktion i slutet av augusti 2018 från malm
staplat under 2017 var mer än 160 kg, vilket är 60 kg mer än som
förväntades ursprungligen. Bolaget är övertygat om att den planerade
produktionen 2018 vid Tardan med 360 kg kommer att uppfyllas.
* Under det första halvåret 2018 startade Bolaget förberedande arbeten
för byggandet av den nya CIL-anläggningen. Bolaget genomförde en 3,0
MUSD leasingfinansiering med leasingföretaget Delta LLC av maskineri
för CIL-fabriken. CIL-projektet är i tid och inom budgeten.
* I maj 2018 återupptogs alluvial produktion vid Solcocon. Denna
produktion lägger ut med 100% och genererar för Bolaget en
nettomarginal av försäljningen på 29%. Bolaget engagerat 2
entreprenörer som arbetar på 2 guldsand medan 1 entreprenör var
involverad i 2017. Under rapportperioden producerade Bolaget 16,1 kg
(517 oz) alluvialt guld jämfört med 6,7 kg (215 oz) under föregående
period.
* Perioden för teckning av aktier med teckningsoptioner utförd i
samband med nyemissionen i september 2017 slutade den 30 mars 2018. 
Det slutliga resultatet före transaktionskostnader var 7,1 MUSD,
varav 3,7 MUSD tecknades genom kvittning av aktieägarlån (3,4 MUSD på
kontantbasis). Intäkterna från teckningen bidrar till finansieringen
av CIL-anläggningen vid Tardan gruvan och till genomförbarhetsstudien
för Kara-Beldyr utvecklingsprojektet.
* Konsoliderade intäkter var 49,8 MSEK (5,9 MUSD) (under det första
halvåret 2017 – 111,3 MSEK (12,6 MUSD)).
* EBITDA var: -20,8 MSEK (-2,5 MUSD) jämfört med 22,2 MSEK (2,5 MUSD)
under det första halvåret 2017.
* Nettoförlust efter skatt uppgick till -56,8 MSEK (-6,7 MUSD) (under
det första halvåret 2017 –24,1 MSEK (2,8 MUSD).

Den fullständiga rapporten finns att läsa här

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD
Tel: +7 495 109 02 82
e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com

Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen
och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra
licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en
prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång
under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer
information 08-503 015 50 eller www.mangold.se

.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 09:40 den 28 augusti 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om
AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är
ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”,
”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar”
och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för
AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle
tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för
ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är
ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska
miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den
geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna
projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig
finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv)
framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika
intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v)
valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den
i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat
land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett
erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant
Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till
personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig
lag i annat land.

Bilaga

* H1 report SWE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.