Du är här

2017-05-19

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2017

Auriant Mining AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars
2017

Viktiga händelser:

· Total guldproduktion under 3 månader 2017 var 110,9 kg (3 565 oz), en
minskning med 22,6% jämfört med 143,2 kg (4 604 oz) under 3 månader 2016.
Emellertid försäljningsvolym minskade med 8% från 171 kg (5 494 oz) under
första kvartalet 2016 till 158 kg (5 070 oz) under första kvartalet 2017.

· Lakningsanläggning produktion vid Tardan var 95,2 kg (3 061 oz) och
förblev oförändrad jämfört med samma period 2016.

· Guldhalten i den brutna malmen under 3 månader 2017 var 3,47 g/t, en
planerad minskning på 33% som uppnåddes under föregående period (5,19 g/t).

· Koncernens intäkter var 55,3 MSEK (6,2 MUSD) (under första kvartalet
2016 – 56,7 MSEK (6,7 MUSD)).

· Rörelseresultatet var rast jämnt och utsattes för rubeluppgång mot
US-dollar under period (under första kvartalet 2016 - 12,1 MSEK (1,4 MUSD)).

· EBITDA var positiv, men minskade till 12,5 MSEK (1,4 MUSD) jämfört
med 25,4 MSEK (3,0 MUSD) under första kvartalet 2016.

· Nettoförlust efter skatt minskade med 43% från -14,1 MSEK (-1,651
MUSD) under första kvartalet 2016 till -8,5 MSEK (-0,949 MUSD) under första
kvartalet 2017.

· Bolaget är fortsatt engagerat i guldproduktionsmål för 2017 - 1 ton.
Vid nuvarande avistakurser fortsätter rubelstyrkan att lägga ett visst tryck på
rörelseresultatet för helåret.

Den fulständiga rapporten finns att läsa här.
http://auriant.com/eng/reports-and-releases/2017

Detta kommer att följas på fredag den 19 maj av en interaktiv webcast för
analytiker och investerare med vd Sergey Ustimenko och finansdirektör Alexander
Buchnev som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för 3 månader 2017
samt med en möjlighet att ställa frågor.

Evenemanget börjar kl 11:00 CET (11:00 Stockholm, 12:00 Moskva, 10:00 London).

De som vill delta i konferensen måste registrera sig genom att klicka här eller
genom att öppna följande länk
https://auriant.webex.com/auriant-en/onstage/g.php?MTID=e816b5794e711b54...
3d96e76b4

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 660 22 20

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser,
inklusive en gruva i drift (Tardan), en prospekteringstillgång i ett tidigt
skede och två prospekteringstillgångar under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 09:45 CET den 19 maj 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras,
publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande
ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i
värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte
att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad
som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA,
eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i
annat land.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.