Du är här

2017-09-13

Auriant Mining AB (publ):s företrädesemission har blivit tecknad till 80 procent

blivit tecknad till 80 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, KANADA,
SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD
HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen i Auriant Mining AB (publ) (“Auriant Mining” eller “Bolaget”) har
genomfört en företrädesemission om cirka 178 MSEK (”Erbjudandet”) under
perioden 23 augusti till och med 8 september 2017. Sammanlagt inkom teckningar
av aktier med stöd av teckningsrätter och anmälningar om teckningar av aktier
utan stöd av företrädesrätt uppgående till cirka 142,4 MSEK.

Genom Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 56 967 773
aktier, varav 29 304 064 aktier, motsvarande cirka 41.15 procent av
företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. 13 269 980 aktier,
motsvarande cirka 18,64 procent av Erbjudandet, tecknas utan stöd av
företrädesrätt. Slutligen, tecknades 14 393 729 aktier, motsvarande cirka 20,21
procent av Erbjudandet av garanter. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget därmed
67,9 MSEK före transaktionskostnader. Dessutom kommer cirka 74,5 MSEK av
huvudaktieägarens konvertibel kvittas genom teckning av 29 807 897 aktier.

Tecknare av aktier med stöd av teckningsrätter erhåller BTA 1, vilka kommer att
omvandlas till nya aktier i Bolaget när delregistrering 1 är genomförd hos
Bolagsverket. Tecknare av aktier utan företrädesrätt erhåller efter reglerande
av utskickad avräkningsnota BTA 2 som så snart delregistrering 2 är genomförd
hos Bolagsverket kommer att omvandlas till nya aktier. Avräkningsnotor för
tecknare utan stöd av teckningsrätter har skickats ut idag.

Genom Erbjudandet ökar aktiekapitalet med cirka 6 408 874 SEK till cirka 8 411
648 SEK.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Bolaget.
Advokatfirman Westermark Anjou AB agerar legal rådgivare till Bolaget i frågor
relaterade till svensk lag och CIS London & Partners LLP agerar legal rådgivare
i frågor relaterade till rysk lag.

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

tel: +7 495 109 02 82

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

Webbsida: www.auriant.com
Twitter: @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på
prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy-regionen och
republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, två
gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt
skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid
NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information
08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av
kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:40 den 13 september 2017.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets
informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande
planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör
historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs
framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej
begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”,
”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar
och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och
osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i)
förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR
har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att
kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin
verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens
deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje
guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den
faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig
skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i AUR och
får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller
distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses
utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i
Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig
till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd
skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.
Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act
från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon
provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.