Du är här

2014-04-30

Aurskog Sparebank : Delårsregnskap 1Q14

GENERELTRegnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard
(IFRS).

Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens regnskap da det er dette som
danner grunnlag for utbetaling av utbytte. Delårsregnskapet er revidert.
Regnskapet ved utgangen av 1. kvartal preges av

* fortsatt stabil og god bankdrift med solid inntjening
* fallende rentenetto, men bedre enn fjoråret
* økende provisjonsnetto
* fortsatt god avkastning fra verdipapirmarkedet
* tap på et stabilt nivå
* fortsatt lav kostnadsprosent
* økende innskuddsdekning
* stabil kredittvekst

RESULTATREGNSKAPResultat av ordinær drift etter skatt
ved utgangen av perioden utgjør NOK 13,8 mill (NOK 15,5 mill). Resultatet er
omtrent som forventet. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter
utgjør NOK 33,1 mill (NOK 31,1 mill). Netto
Driftsinntekter utover rentenetto
utgjør NOK 13,0 mill (NOK 12,9 mill), ogDriftskostnadene
utgjør NOK 23,4 mill (NOK 22,2 mill). Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger
på lån
utgjør NOK 3,7 mill (NOK 1,9 mill), jfr. note 4 Mislighold, tap og
nedskrivninger.

Rentenettoen er 1,84 %, dvs. 0,04 prosentpoeng høyere enn i fjor, men noe
lavere enn forrige kvartal.
Sum av bankens netto driftsinntekter utover rentenetto, er 2,5% høyere enn fra
samme periode i fjor. I forhold til 2013 har utbytteinntekten økt med NOK
0,2, provisjonsnetto har økt med NOK 0,5 mill til NOK 8,2 mill, og
avkastningen på bankens verdipapirportefølje har gitt en inntekt på NOK 4,2
mill som er NOK 0,6 mill lavere enn i fjor. Bedringen i provisjonsnetto
skyldes i hovedsak økte provisjonsinntekter fra lån formidlet til EBK(Eika
Boligkreditt).
De samlede driftskostnader er NOK 23,4 mill som er 5,6 % høyere enn i fjor, og
utgjør 1,30% (1,28%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital.
Driftsresultatet fra ordinær bankdrift før skatt er NOK 1,1 mill lavere enn i
fjor. Kostnadsprosenten er på 50,7 % (50,4 %).
Bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt er på 8,7 % (10,8 %) mot 10,8 %
ved utgangen av 2013.

RESULTAT PR EGENKAPITALBEVIS (AURG)
Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 2,99 (kr 3,72). Utvannet resultat
pr. egenkapitalbevis er det samme.
Banken har 1.503.574 (1.366.974) egenkapitalbevis fordelt på 632 (594)
egenkapitalbeviseiere.

RISIKOOMRÅDER
Kredittrisiko
Kredittrisikoen overvåkes gjennom bankens risikoklassifiseringssystem. Banken
følger aktivt opp løpende engasjementer, og alle kreditter besluttes i
henhold til bankens fullmaktsstruktur. Styret mener at sterkere fokus på
oppfølging og forebygging av tap og mislighold gjennom bl.a kompetanseheving,
har gitt bedret kvalitet i utlånsporteføljen.
Det er kun mindre endringer fra tidligere perioder. Andelen næringslån er i
siste kvartal fallende og utgjør nå 33,2 % (34,5 %). Klasse A, B og C utgjør
til sammen 94,8 % mot 94,6 % i fjor, og klasse D og E utgjør 5,1 % mot 5,3 %
i fjor.
De samlede nedskrivninger dekker 44,2 % (41,3 %) av brutto misligholdte og
tapsutsatte lån.

Likviditetsrisiko
Gjennom hele 1. kvartal har pengemarkedsrentene (3-mndr NIBOR) vært stabil, og
ligger ved utgangen av perioden på 1,73 % mot 1,69 % ved utgangen av 2013.
Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 1,50 % siden i mars 2012. De
indikative spreadene (risikopåslaget) på et 3-års obligasjonslån for Aurskog
Sparebank, har gått inn gjennom siste kvartal, og ligger på ca 0,54
prosentpoeng ved utgangen av perioden, mot 0,75 prosentpoeng ved utgangen av
forrige kvartal.
Aurskog Sparebank har likviditetssituasjonen under daglig oppfølging.
Banken er i hovedsak langsiktig fundet og det arbeides kontinuerlig for å
sikre målsettingen om stabil funding 12 mnd fram i tid. Banken har forfall
på pengemarkedslån i 2. kvartal 2014 med NOK 63 mill, i 4. kvartal 2014 med
NOK 50 mill og i 1. kvartal 2015 med NOK 202 mill.. Med normal drift har
banken en likviditetsreserve som sammen med langsiktige trekkrettigheter er
tilstrekkelig til å dekke alle forfall i kommende 12-måneders periode.
Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom trekkrettigheter i andre
finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde innskudd i andre
finansinstitusjoner og likvide verdipapirer.
Den lange likviditetsindikatoren er 116,5 % (115,1 %) ved utgangen av
perioden, og den korte indikatoren var 120,4 % (118,6 %). Begge indikatorene
ligger over bankens interne mål og Finanstilsynets krav.

Markedsrisiko
Bankensvalutarisiko
er fortsatt ubetydelig, og valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg
til kunder. Totalt utgjorde valutabeholdningen NOK 0,6 mill (NOK 0,4 mill)
ved utgangen av perioden. Det er ingen valutarisiko knyttet til
investeringer i aksjer og obligasjoner.

Renterisikoen
er begrenset da banken i hovedsak har flytende rente både på utlån og
innskudd. Obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med
renteswapper.

FORVALTNINGSKAPITALBankens forvaltningskapital er NOK 7.416,1 mill (NOK 7.212,2 mill). Dette er
en 12 måneders økning på 2,8 % (5,6 %).

UTLÅNUtlånsvekst siste 12 måneder er + 6,7 % (- 0,8 %). I tillegg til utlån i egen
balanse har banken en formidlet portefølje EBK på NOK 1.830,7 mill (NOK
1.646,9 mill) som er en økning siste 12 måneder på 11,2 % (17,2 %). Samlet
kredittvekst siste 12 måneder inkl EBK er dermed 7,7 % (2,8 %).

Utlån til privatmarkedet utgjør 66,8 % (65,5 %) av brutto utlån. Hensyntatt
bankens portefølje i EBK er andelen 74,7 % (73,5 %). Fordeling etter
næringsgrupper viser kun mindre forskyvninger mellom de ulike grupper.

INNSKUDDInnskudd fra kunder viser en 12 måneders vekst på + 7,2 % (+ 0,3 %). Den lave
veksten i fjor skyldes bortfall av en stor enkeltkunde i 2012.
Ved periodens slutt var innskuddsdekningen på 70,6 % (70,2 %).

VERDIPAPIRERBankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner er
vurdert til markedsverdi. Fastsettelse av markedsverdier er enten børskurser
eller kurser satt av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte
verdipapirer.
En mindre del av porteføljen er klassifisert som tilgjengelig for salg med
verdiendring over egenkapitalen samt seks obligasjoner i ulike
boligkredittselskaper som er klassifisert under kategorien "holde til
forfall".
Verdiendringer i verdipapirer klassifisert som tilgjengelig for salg vises
under utvidet resultat, og er ført mot Fond for urealiserte gevinster.

SOLIDITET
Etter reglene i Basel II Pilar 1 har banken en kapitaldekning på 19,0 % (16,6
%). Kjernekapitaldekningen er 17,0 % (16,6 %). Ren kjernekapital utgjør
14,6 % (13,5 %). Banken er meget solid med en kapitaldekning som ligger
langt over dagens minimumskrav fra myndighetene på 12,5 %. Styret overvåker
løpende utviklingen i bankens kapitaldekning, og banken er godt posisjonert i
forhold til fremtidig økte kapitalkrav gjennom innføring av regelverket i
Basel III CRD IV.
I 4.kvartal ga bankens representantskap fullmakter til styret for å
gjennomføre en rettet emisjon, til utstedelse av fondsobligasjon, og til
utstedelse av ansvarlig lån. En svært vellykket emisjon ble gjennomført i
4.kvartal 2013 og et nytt ansvarlig lån ble tatt opp i 1. kvartal 2014, noe
som har bidratt til styrket soliditet.

UTSIKTENEDet er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som endrer bankens
stilling.
Aurskog Sparebank har en stor kundemasse med basis på Romerike, meget god
soliditet og en sterk markedsposisjon i regionen.
Banken har lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte
beslutningslinjer og en sterk lokal forankring. Dette er forhold som betyr
svært mye for den framtidige verdiskapningen.
I en periode med skjerpet konkurranse og lavt aktivitetsnivå innen flere
sektorer har banken en stabil utvikling med noe økt kredittvekst i
personmarkedet, og noe redusert kredittvekst i bedriftsmarkedet. Kravene til
effektiv og rasjonell drift, løpende utvikling av ny kompetanse kombinert med
evne og vilje til omstilling, vil bare øke i tiden som kommer. Med en solid
økonomi, med god inntjening og god soliditet, står banken godt rustet i
konkurransen videre.
Det er ikke oppstått nye, ukjente tapsutsatte engasjementer av betydning i
løpet av 1. kvartal 2014, og kvaliteten i kredittmassen vurderes som stabilt
god.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVEN
Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt
vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av
rapporteringsperioden.
Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskapet etter vår beste
overbevisning gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i
regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet.
Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i
samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et
rettvisende bilde av foretaket og konsernets finansielle stilling og
resultat.

Evt sprøsmål kan rettes til adm banksjef Odd Nordli, tlf 975 63 063 eller
økonomisjef Andreas Glende, tlf 481 16 695.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Delarsrapport 1Q14
http://hugin.info/86873/R/1781342/609425.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aurskog Sparebank via Globenewswire

HUG#1781342

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.