Du är här

2015-08-20

Aurskog Sparebank : Delårsregnskap 2Q15

GENERELTRegnskapet er utarbeidet etter International Finance Reporting Standard
(IFRS).

Kommentarer er gitt på grunnlag av morbankens regnskap da det er dette som
danner grunnlag for utbetaling av utbytte.

Regnskapet ved utgangen av 2. kvartal preges av

* fortsatt god bankdrift med solid inntjening
* fallende markedsrente
* lavere avkastning fra verdipapirmarkedet
* stabile driftskostnader
* lavere tapskostnad
* økende kredittvekst

RESULTATREGNSKAPResultat av ordinær drift etter skatt
ved utgangen av perioden utgjør NOK 36,8 mill (NOK 34,5 mill). Resultatet
vurderes som solid.

Rentenetto
utgjør NOK 66,6 mill (NOK 66,1 mill). I % av gjennomsnittlig
forvaltningskapital utgjør rentenettoen 1,73 % (1,81 %).

Netto
Driftsinntekter utover rentenetto
utgjør NOK 30,1 mill (NOK 30,3 mill). I forhold til 1. halvår 2014 har
utbytteinntektene økt med NOK 4,9 mill, i hovedsak som følge av økte utbytter
fre Eika Boligkreditt (EBK) og Eika Gruppen. Provisjonsnettoen har falt med
NOK 0,7 mill til NOK 16,3 mill, hovedsakelig som en følge av lavere
provisjonsinntekter fra EBK. Avkastningen på bankens verdipapirportefølje har
falt med NOK 4,3 mill til NOK 2,5 mill, noe som i stor grad skyldes
urealisert kursnedgang på rentebærende papirer.

Driftskostnadene
utgjør NOK 44,9 mill (NOK 42,1 mill), noe som tilsvarer 1,17 % (1,15 %) av
gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger på lån
utgjør NOK 4,5 mill (NOK 7,4 mill).

Bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt er 10,2 % mot 10,7 % ved utgangen
av 2. kvartal 2014.

RESULTAT PR EGENKAPITALBEVIS (AURG)

Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 7,74 (kr 7,46). Utvannet resultat
pr. egenkapitalbevis er det samme.

Banken har 1.503.574 (1.503.574) egenkapitalbevis fordelt på 649 (634)
egenkapitalbeviseiere.

RISIKOOMRÅDER

Kredittrisiko
Kredittrisikoen overvåkes gjennom bankens risikoklassifiseringssystem. Banken
følger aktivt opp løpende engasjementer, og alle kreditter besluttes i
henhold til bankens fullmaktsstruktur. Styret mener sterkere fokus på
oppfølging og forebygging av tap og mislighold gjennom bl.a kompetanseheving,
over tid har gitt bedret kvalitet i utlånsporteføljen og en lavere
tapskostnad.

Andelen næringslån er økende i kvartalet og utgjør nå 31,1 % (32,9 %). Klasse
A, B og C utgjør til sammen 94,6 % mot 95,3 % i fjor, og klasse D og E utgjør
5,2 % mot 4,6 % i fjor.

De samlede nedskrivninger dekker 59,1 % (43,8 %) av brutto misligholdte og
tapsutsatte lån.

Likviditetsrisiko
Pengemarkedsrenten (3-mnd NIBOR) holdt seg stabil rundt 1,50 % i første
halvdel av kvartalet. Etter dette falt renten og har stabilsert seg i
overkant av 1,20 % etter at Norges Bank satte ned styringsrenten 18. juni. De
indikative spreadene (risikopåslaget) på et 3-års obligasjonslån for Aurskog
Sparebank har vært rimelig stabile gjennom kvartalet og ligger på 0,53
prosentpoeng ved utgangen av perioden, mot 0,49 prosentpoeng ved utgangen av
forrige kvartal.

Aurskog Sparebank har likviditetssituasjonen under daglig oppfølging.

Banken er i hovedsak langsiktig fundet og det arbeides kontinuerlig for å
sikre målsettingen om stabil funding 12 mnd fram i tid. Bankens neste forfall
på pengemarkedslån kommer i 3. kvartal 2015 på NOK 77 mill, deretter NOK 250
mill i 4. kvartal, samt NOK 200 milll i 2. kvartal 2016. Med normal drift har
banken en likviditetsreserve som sammen med langsiktige trekkrettigheter er
tilstrekkelig til å dekke alle forfall i kommende 12-måneders periode.

Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom trekkrettigheter i andre
finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde innskudd i andre
finansinstitusjoner og likvide verdipapirer.

Den lange likviditetsindikatoren er 108,3 % (120,2 %) ved utgangen av
perioden, og den korte indikatoren var 116,8 % (122,8 %). Begge indikatorene
går kontrollert ned, og ligger fortsatt godt over bankens interne mål og
Finanstilsynets krav.

Markedsrisiko
Bankensvalutarisiko
er fortsatt ubetydelig, og valutabeholdningen er i sin helhet for videresalg
til kunder. Totalt utgjorde valutabeholdningen NOK 0,3 mill (NOK 0,6 mill)
ved utgangen av perioden. Det er ingen valutarisiko knyttet til
investeringer i aksjer og obligasjoner.

Renterisikoen
er begrenset da banken i hovedsak har flytende rente både på utlån og
innskudd. Obligasjonslån løper til flytende rente eller er sikret med
swapavtaler.

FORVALTNINGSKAPITALBankens forvaltningskapital er NOK 7.934,1 mill (NOK 7.646,7 mill). Dette gir
en vekst siste 12 måneder på + 3,8 % (+ 4,3 %).

UTLÅNUtlånsvekst på lån i egen balanse siste 12 måneder er + 9,3 % (+ 6,0 %). I
tillegg til utlån i egen balanse har banken en formidlet portefølje i EBK på
NOK 1.661,0 mill (NOK 1.885,5 mill) som er en nedgang siste 12 måneder på -
11,9 % (+ 10,1 %). Samlet kredittvekst siste 12 måneder inkl EBK er dermed +
4,2 % (+ 6,9 %).

Utlån til privatmarkedet utgjør 68,9 % (67,1 %) av brutto utlån. Hensyntatt
bankens portefølje i EBK er andelen 75,2 % (75,0 %). Fordeling etter
næringsgrupper viser kun mindre forskyvninger mellom de ulike grupper.

INNSKUDDInnskudd fra kunder viser en 12 måneders vekst på + 7,7 % (+ 16,8 %). Ved
periodens slutt var innskuddsdekningen på 73,0 % (74,1 %).

VERDIPAPIRERBankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner er
vurdert til markedsverdi. Fastsettelse av markedsverdier er enten børskurser
eller kurser satt av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte
verdipapirer.
En mindre del av porteføljen er klassifisert som tilgjengelig for salg med
verdiendring over egenkapitalen. Verdiendringer i verdipapirer klassifisert
som tilgjengelig for salg vises under utvidet resultat, og er ført mot Fond
for urealiserte gevinster.

SOLIDITET
Etter reglene i Basel III - CRD IV har banken en kapitaldekning på 16,5 %
(18,8 %). Kjernekapitaldekningen er 15,5 % (16,8 %). Ren kjernekapital
utgjør 13,9 % (14,5 %). Banken opplever svingninger i bankens kapitaldekning
de siste periodene pga endrede beregningsregler, og uten at banken som sådan
har endret seg vesentlig. Fra og med 1. kvartal 2015 medregnes ikke lengre 50
% av overskudd etter skatt i den rene kjernekapitalen. Dette vil kun gjøres
ved årsslutt. Dette vil gi redusert kapitaldekning gjennom året, men samme
effekt på helårsresultat som i de foregående år.

Banken er fortsatt solid med en total kapitaldekning som ligger langt over
dagens minimumskrav fra myndighetene på 14,5 %. Styret overvåker løpende
utviklingen i bankens kapitaldekning, og banken er svært godt posisjonert i
forhold til fremtidig økte kapitalkrav gjennom innføring av regelverket i
Basel III CRD IV.

UTSIKTENEDet er ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som endrer bankens
stilling.

Aurskog Sparebank har en stor kundemasse med basis på Romerike, meget god
soliditet og en sterk markedsposisjon i regionen. Banken har lojale og
kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte beslutningslinjer og
en sterk lokal forankring. Dette er forhold som betyr svært mye for den
framtidige verdiskapningen.

I dagens lavrentesituasjon oppleves vedvarende press på rentenettoen gjennom
økt konkurranse. Banken gjør stadige grep for å tilpasse oss dette både i
forhold til markedssituasjonen og inntjening. Denne situasjonen er forventet,
og kommer bl.a som konsekvens av at stadig flere banker har oppfylt
fremtidige soliditetskrav.

Det er ikke oppstått nye, ukjente tapsutsatte engasjementer av betydning i
løpet av 2. kvartal 2015, og kvaliteten i kredittmassen vurderes som stabilt
god.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVEN

Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har hatt
vesentlig betydning på virksomhetens stilling eller resultat i løpet av
rapporteringsperioden.

Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskapet etter vår beste
overbevisning gir et rettvisende bilde over viktige begivenheter i
regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet.
Vi bekrefter at regnskapet etter vår beste overbevisning er utarbeidet i
samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene gir et
rettvisende bilde av foretaket og konsernets finansielle stilling og
resultat.

Evt. spørsmål kan rettes til administrende banksjef Odd Nordli, tlf 97563063,
eller til økonomisjef Andreas Glende, tlf 48116695.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

delarsrapport 2Q15
http://hugin.info/86873/R/1946658/706493.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aurskog Sparebank via Globenewswire

HUG#1946658

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.