Du är här

2017-09-14

Autoliv: Autoliv inleder strategisk översyn för en separation av affärssegmenten Passive Safety och Electronics

(Frankfurt, Tyskland, 14 september 2017) - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV
and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, tillkännagav
idag att styrelsen har gett ledningen i uppdrag att genomföra en
strategisk översyn av verksamhetsstrukturen med avsikt att skapa
separata bolag av dess nuvarande affärssegment, Passive Safety och
Electronics.

Intentionen är att skapa två börsnoterade bolag som kan adressera två
differentierade, växande marknader med ledande produkter och
därigenom skapa ytterligare mervärde för aktieägare, kunder och andra
intressenter jämfört med den gemensamma struktur som Autoliv har
idag. Den strategiska översynen ämnar utvärdera detta och andra
möjligheter. Även om en strategisk översyn har påbörjats så finns
inga garantier för att en sådan översyn kommer resultera i några
transaktioner, inklusive en uppdelning eller en börsnotering av
verksamheterna.

"Den nuvarande verksamhetsstrukturen har tjänat Autoliv mycket väl och
skapat stora värden för aktieägare och andra intressenter sedan
noteringen på Stockholmsbörsen 1994. Under det senaste årtiondet har
verksamheten inom Electronics vuxit och mognat sida vid sida med vår
världsledande verksamhet inom Passive Safety och vi har idag två
åtskilda, framgångsrika verksamheter med sin egen, unika affärslogik.
Vi är övertygade om att det är dags att de båda, var och en för sig,
får maximera sin potential," sa Jan Carlson, styrelseordförande, VD
och koncernchef för Autoliv.

Electronics består av aktiva säkerhetssystem (radar till
fordonsindustrin, kameror med förarassistanssystem, kameror med
mörkerseende samt positioneringssystem), styrenheter och sensorer
samt bromssystem. Marknaden (i synnerhet inom aktiva säkerhetssystem
med inriktning mot självkörande bilar) karaktäriseras av hög
förändringstakt och tillväxt, vilket kräver en snabbfotad
innovations- och partnerskapsmodell samt betydande, tidiga
investeringar för att kunna tillvarata framtida tillväxt.
Uppskattningsvis kommer den totala marknaden för säkerhetselektronik
att växa från omkring 20 miljarder USD under 2017 till mer än 40
miljarder USD under 2025. Målet för Electronics är att ta en
betydande del av denna tillväxt och samtidigt kontinuerligt förbättra
lönsamheten.

Electronics är idag en av ledarna inom aktiv säkerhet med en av de
mest omfattande och avancerade produktportföljerna inom industrin.
Under de senaste två åren har Electronics flyttat fram positionerna
ytterligare och utgör idag en betydande aktör inom fordonselektronik
vilket bl.a. inkluderar en konkurrenskraftig produktportfölj, att man
blivit en kvalificerad leverantör av aktiva säkerhetsprodukter till
ett stort antal biltillverkare samt ingått betydelsefulla partnerskap
med företag som Volvo Cars (Zenuity), NVIDIA och LiDAR-experterna
Velodyne för kommande generation bilar med hög automatiseringsgrad.
Under 2016 uppgick Electronics försäljning till 2,216 miljarder USD,
med en målsättning att nå en omsättning på 3 miljarder USD under
2020.

Passive Safety består av system för krockkuddar, rattar och
säkerhetsbälten. Marknaden kännetecknas av stabil tillväxt och
stegvis, kontinuerlig innovation, vilket ställer mycket höga krav på
kvalitet och effektiv tillverkning. Den totala, tillgängliga
marknaden för Passive Safety beräknas växa från omkring 20 miljarder
USD under 2017 till omkring 25 miljarder USD under 2025. Under samma
period väntas Passive Safety växa snabbare än marknaden för
personbilar, som väntas växa med nära två procent per år.
Målsättningen för Passive Safety är att bibehålla sin position som
innovativ marknadsledare och samtidigt bibehålla en hög kvalité och
kapitaleffektivitet samt ytterligare förbättra sin marginal.

Passive Safety är världsledande med en marknadsandel på 39% under
2016. Under de senaste 2,5 åren har Passive Safetys andel av den
totala orderingången uppgått till omkring 50% eller mer, vilket
indikerar en betydande ökning av marknadsandelen framöver. Som
självständigt bolag kommer Passive Safety få ökade möjligheter att
optimera verksamheten ytterligare. Under 2016 uppgick Passive Safetys
försäljning till 7,9 miljarder USD, med målet att nå drygt 10
miljarder USD under 2020.

Utifall att en uppdelning äger rum, förväntas processen, i de flesta
scenarios, ta ungefär ett år. Uppdateringar med hänsyn till den
strategiska översynen kommer göras när ny information finns att
tillgå.

Autoliv har segmentrapporterat Passive Safety och Electronics sedan
början av 2016.

För ytterligare information kontakta:

Media Thomas Jönsson, Group Vice President Communications Tel +46 (0)8 58 72 06 27

Investerare Anders Trapp, Vice President Investor Relations Tel +46 (0)8 5872 0671

Ray Pekar, Vice President Investor Relations Americas Tel +1 248 475 0427

Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
Group VP Corporate Communications, för offentliggörande den 14
september 2017 kl.07.00 CET.

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och
dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till
alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint
venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i
27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt
om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat
bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1
miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock
Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm
(ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida
www.autoliv.com.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta
men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska
Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of
1995". Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder,
händelser och utveckling som Autoliv, Inc, eller dess ledning tror
eller förväntar sig kunna inträffa i framtiden. Alla framåtblickande
uttalanden, inkluderande, utan begränsning, uttalanden avseende
Bolagets strategiska översyn av dess verksamhetsstruktur eller
villkoren, tidpunkten eller strukturen av någon transaktion till
följd av en sådan översyn, om någon, framtidsutsikterna för Passive
Safety och Electronics som separata verksamheter, uttalanden
relaterat till den framtida prestationen av Bolaget eller av någon
annan sådan verksamhet om transaktionen genomförs; övriga mål med
hänsyn till Bolagets prestation som ett bolag, ledningens bedömningar
av affärsmässig utveckling och trender i förfluten tid, samt
bedömningar av framtida försäljning, operativ marginal, kassaflöde,
faktisk skattesats eller framtida operativa prestationer eller
finansiellt resultat grundas på våra nuvarande förväntningar, diverse
antaganden och uppgifter inhämtade från tredje part. Våra
förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att
det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken
garantera eller försäkra att sådana framåtblickande uttalanden kommer
att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa
uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker,
osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att det
faktiska resultatet väsentligen avviker från resultat som uttryckts
eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. I vissa fall kan du
identifiera dessa uttalanden genom framåtriktade ord såsom
"beräknar", "förväntar sig", "projekterar" , "planerar", "tänker",
"tror", "tycker", "kan", "sannolikt", "kanske", "kommer", "skulle"
"kunde" eller den negativa formulering av dessa termer och annan
jämförbar terminologi, trots att inte alla framåtriktade uttalanden
innehåller sådana ord, Då uttalanden om framtiden innefattar risker
och osäkerhet kan resultatet bli helt annorlunda jämfört med vad som
angivits i gjorda uttalanden, vilket kan bero på en mängd olika
orsaker, bland annat och utan några begränsningar, förändringar i
produktionen av lätta fordon; svängningar i den planerade
fordonsproduktionen till vilken Bolaget agerar som leverantör;
förändringar för industrin generellt sett; förändringar avseende
marknadsförutsättningar; förändringar i våra möjligheter att
framgångsrikt anpassa vår produktionskapacitet till rådande
förhållanden på marknaden, omstruktureringskostnader och initiativ
till kostnadsreduktioner som tidigare offentliggjorts samt marknadens
reaktioner på detta; förlust av affärer beroende på ökad konkurrens;
högre råmaterialkostnader; högre bränsle- och energikostnader;
förändringar i kundbasen och förändringar i kundernas beteenden i
förhållande till våra produkter; kundförluster; förändringar i lagar
och regler; kunder som går i konkurs eller försäljningar eller
avyttringar och kunders varumärken; ofördelaktiga fluktuationer i
valuta och räntenivåer i någon eller några av de länder där vi är
verksamma; brist på komponenter; marknadens acceptans av våra nya
produkter; kostnader och svårigheter i samband med integration av nya
verksamheter och ny teknologi; fortsatt osäkerhet i prisförhandlingar
med kunder; vår förmåga att få nya affärer; produktansvar och
garantier; krav i samband återkallelser och andra krav relaterade
till tvister och våra kunders reaktioner på detta (inklusive beslutet
om Toyota-återkallelsen); högre omkostnader för våra pensionsplaner
och andra ersättningssystem; stopp i produktionen och andra
arbetskraftsrelaterade problem; möjliga negativa effekter av pågående
eller framtida tvister eller intrångskrav; negativa konsekvenser av
kartellutredningar eller andra liknande (statliga) utredningar och
relaterade tvister om hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet;
ställningstaganden avseende skatt av relevanta myndigheter and
förändringar i våra faktiska skattesatser; vårt beroende av
nyckelpersonal; förändringar i relevant regelverk som begränsar vår
verksamhet; politiska förhållanden; vårt beroende av och våra
relationer med kunder och leverantörer; osäkerheten kring vilka
strategiska alternativ som kan komma i fråga med hänsyn till
Electronics-verksamheten, huruvida någon transaktion kommer att
påbörjas eller avslutas med anledning av en sådan översyn, samt
timing och värdet på en sådan transaktion; risker relaterat till den
potentiella separeringen av Electronics-verksamheten och andra
osäkerhetsfaktorer angivna under rubrikerna "Risk Factors" och
"Management's Discussion and Analysis of Financial Conditions and
Results of Operations" i våra årsredovisningar ("10-K") och
kvartalsrapporter ("10-Q") inklusive ändringar. Förutom vår
skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den
federala amerikanska fina...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.