Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-05

Avanza: Kallelse till extra bolagsstämma onsdagen den 5 juli 2017

Pressmeddelande 2017-06-05, kl 08:15  

Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdagen den 5 juli 2017 klockan 10:00 på Konferens
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 29 juni
2017, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till
bolag@avanza.se eller per telefon 08-562 250 02. Anmälan ska vara
bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 juni 2017.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, antal aktier,
uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som
låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 29 juni 2017,
då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan
aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till
Avanza Bank Holding AB, Att: Bolagsjuridik, Box 1399, 111 93
Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.avanza.se/ir samt skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av handlingar enligt 14 kap. 8 § ABL
8. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram

9. Stämmans avslutande
Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på
bolagsstämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för
incitamentsprogram, punkt 8

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad
personal föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission,
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 450 000
teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1)
stamaktie i bolaget.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast Avanza
Förvaltning AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta
teckningsoptionerna till personer som är eller blir anställda i
Avanza Bank Holding AB eller dess dotterbolag. Det antal
teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att
förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls
tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig
tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Teckningsoptionerna
förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av
styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller.

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner
dotterbolagets överlåtelse av optioner inom ramen för det föreslagna
programmet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny
stamaktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp
uppgående till 130 procent av det vägda genomsnittet av genomförda
affärer den 25 augusti 2017 i bolagets aktier på den marknadsplats
där bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ Stockholm). Det vägda
genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och
samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek.
Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande
aktiens kvotvärde.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren kan ske från och med den
26 augusti 2020 till och med den 30 augusti 2020.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i programmet
ökar bolagets aktiekapital med högst 1 125 000 SEK fördelat på 450
000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om en och en halv
(1,5) procent.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till emission av teckningsoptioner
enligt punkt 8 på dagordningen samt handlingar enligt 14 kap. 8 §
kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med
onsdagen den 14 juni 2017 och skickas till de aktieägare som anmält
att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga
handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på
bolagets webbplats, www.avanza.se/ir.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för
denna kallelses utfärdande var 29 838 922. Samtliga utgivna aktier är
stamaktier. Bolaget innehar inga återköpta aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i juni 2017

Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)

"Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 5 juni 2017 kl. 08:15 (CEST)."

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, chef IR
08-409 420 17, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som
grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat
på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer
pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag.
Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder,
sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 600
000 kunder med mer än 250 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar
drygt 3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett
till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker.
Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex)
utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök:
https://www.avanza.se/ir

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/avanza/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-onsd...
http://mb.cision.com/Main/350/2281000/683486.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.