Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-15

Axfood: Axfood lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller något annat land där
lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller
accept av Erbjudandet skulle strida mot lagar eller regler eller
skulle förutsätta att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svensk rätt. Aktieägare hänvisas till de
erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som
kommer att publiceras.

Stockholm den 15 december 2016, klockan 07.30 (CET)

Axfood Aktiebolag (publ) ("Axfood") offentliggör härmed ett
kontanterbjudande till aktieägarna i Matse Holding AB (publ)
("Matse") om förvärv av samtliga aktier i Matse ("Erbjudandet").
Matses aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm.

Erbjudandet i sammandrag

· Axfood erbjuder 17,00 kronor kontant för varje aktie i Matse.[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1) Erbjudandets totala värde uppgår
till cirka 554 miljoner kronor.[2]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn2)

· Priset enligt Erbjudandet innebär en premie om cirka 119 procent
jämfört med stängningskursen om 7,75 kronor för Matses aktie den 9
december 2016[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftn3), en premie om
cirka 108 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga
betalkursen om 8,17 kronor för Matses aktie under de senaste 30
handelsdagarna fram till och med den 9 december 2016[4]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn4) och en premie om cirka 96
procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om
8,67 kronor för Matses aktie under de senaste 90 handelsdagarna fram
till och med den 9 december 2016.[5]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn5) Detta innebär även en premie om
cirka 43 procent jämfört med stängningskursen om 11,90 kronor för
Matses aktie den 14 december 2016, vilket var den sista handelsdagen
före offentliggörandet av Erbjudandet.

· Huvudaktieägarna Gavia Food Holding AB, Namaste Holding AB, Isac
Brandberg Aktiebolag samt Prioritet Group AB, har förbundit sig
gentemot Axfood att acceptera Erbjudandet. Accept får endast
återkallas under vissa förutsättningar (se "Åtaganden från aktieägare
i Matse" nedan). Härutöver har Ludwig Mattsson, Mats Mattsson och
Lars-Olov Mattsson (aktieägare i Gavia Food Holding AB), Kimmo
Björnsson, Mikael Andersson och Måns Danielsson (aktieägare i Namaste
Holding AB) samt Niklas Wiberg (styrelseledamot i Prioritet Group AB)
lämnat motsvarande förbindelser för privata innehav. Även Kjetil
Holta och SvenOlov Hjaelmstad samt Nerthus Investments Ltd har lämnat
motsvarande förbindelser. Således har aktieägare med innehav om
sammanlagt 27 093 272 aktier i Matse, motsvarande 83,2 procent av
samtliga aktier och röster, förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

· Styrelsen i Matse har inte kunnat offentliggöra sin uppfattning
om Erbjudandet eftersom fyra av fem ledamöter även är och/eller
representerar ägare som på förhand valt att acceptera Erbjudandet
enligt ovan. Styrelsen har istället inhämtat en fairness opinion
gällande Erbjudandet. Utlåtandet bekräftar att budet är skäligt ur
ett finansiellt perspektiv.

· En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas
offentliggöras den 20 december 2016. Acceptperioden för Erbjudandet
beräknas löpa från och med den 21 december 2016 till och med den 23
januari 2017. Likviddagen beräknas infalla den 30 januari 2017.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Marknaden för dagligvaror är för närvarande inne i ett skede av stora
förändringar, där handeln blir alltmer digital med ökad e-handel.
Axfoods e-handel bedrivs idag genom Hemköp och Willys till
konsumentmarknaden samt genom Axfood Närlivs och Axfood Snabbgross
till företagsmarknaden.

Axfoods styrelse och ledning har under en tid utvärderat olika
strategier för bolagets fortsatta utveckling inom den digitala
handeln. Den innefattar såväl potentiella förvärv som en fortsatt
uppbyggnad och expansion av befintlig digital verksamhet inom
koncernen. Ett förvärv av Matse, som en ledande renodlad onlineaktör
i Sverige, skulle öka expansionstakten och stärka Axfoods position
inom e-handel.

Axfood värdesätter den kunskap och erfarenhet som Matses ledning och
medarbetare har inom digital handel. Axfood har för avsikt att bygga
vidare på nuvarande organisation och inte genomföra några väsentliga
förändringar i Matses verksamhet.

"Syftet med förvärvet av mat.se är att påskynda och utveckla vår
digitala satsning. Förutom att deras verksamhet kompletterar vår
organisation och våra resurser har de en företagskultur som passar
Axfood", säger Anders Strålman, vd och koncernchef för Axfood, i en
kommentar

Erbjudandet

Axfood erbjuder 17,00 kronor kontant för varje aktie i Matse.

Det erbjudna vederlaget för aktierna kommer att justeras om Matse
genomför utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan
likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen
att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan
utdelning eller värdeöverföring.

Det totala värdet av Erbjudandet för samtliga aktier i Matse motsvarar
cirka 554 miljoner kronor, baserat på samtliga 32 583 333 utestående
aktier i Matse.

Priset enligt Erbjudandet innebär en premie om cirka:

· 119 procent jämfört med stängningskursen om 7,75 kronor för
Matses aktie den 9 december 2016[6]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn6);

· 108 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga
betalkursen om 8,17 kronor för Matses aktie under de senaste 30
handelsdagarna fram till och med den 9 december 2016[7]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn7);

· 96 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga
betalkursen om 8,67 kronor för Matses aktie under de senaste 90
handelsdagarna fram till och med den 9 december 2016[8]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn8); och

· 43 procent jämfört med stängningskursen om 11,90 kronor för
Matses aktie den 14 december 2016, vilket var den sista handelsdagen
före offentliggörandet av Erbjudandet.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 21
december 2016 till och med den 23 januari 2017. Likviddag är beräknad
till den 30 januari 2017. Axfood förbehåller sig rätten att förlänga
acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av
likvid.

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Åtaganden från aktieägare i Matse

Huvudaktieägarna Gavia Food Holding AB (9 037 142 aktier), Namaste
Holding AB (5 911 543 aktier), Isac Brandberg Aktiebolag (5 665 825
aktier) samt Prioritet Group AB (3 258 334 aktier) har förbundit sig
gentemot Axfood att acceptera Erbjudandet. Huvudaktieägarna
representerar tillsammans ett innehav om cirka 73,3 procent av det
totala antalet utestående aktier och röster i Matse.

Utöver huvudaktieägarna har Ludwig Mattsson, Mats Mattsson och
Lars-Olov Mattsson (aktieägare i Gavia Food Holding AB), Kimmo
Björnsson, Mikael Andersson och Måns Danielsson (aktieägare i Namaste
Holding AB) samt Niklas Wiberg (styrelseledamot i Prioritet Group AB)
förbundit sig gentemot Axfood att acceptera Erbjudandet för sina
respektive privata innehav (totalt 114 128 aktier, motsvarande cirka
0,4 procent).

Härtill har SvenOlov Hjaelmstad, Kjetil Holta och Nerthus Investments
Ltd (totalt 3 106 300 aktier, motsvarande cirka 9,5 procent)
förbundit sig gentemot Axfood att acceptera Erbjudandet.

Således har aktieägare med innehav om sammanlagt 27 093 272 aktier i
Matse, motsvarande cirka 83,2 procent av det totala antalet
utestående aktier och röster, förbundit sig att acceptera
Erbjudandet.

Accept får endast återkallas om en annan budgivare, innan Axfood
förklarat Erbjudandet ovillkorat, offentliggör ett konkurrerande
erbjudande som minst motsvarar 18 kronor per aktie i Matse och Axfood
väljer att inte matcha det konkurrerande erbjudandet inom två veckor
från dess offentliggörande. Därefter får återkallelse endast ske om
ett nytt konkurrerande erbjudande erhålls som överstiger Axfoods
reviderade erbjudande med minst fem procent och Axfood inte matchar.
Axfood har åtagit sig att inte före den 11 januari 2017 förklara
Erbjudandet ovillkorat såvida inte Erbjudandet accepterats i sådan
utsträckning att Axfood har erhållit 90 procent av aktierna i Matse.

Fairness opinion

Styrelsen i Matse har inte kunnat offentliggöra sin uppfattning om
Erbjudandet eftersom fyra av fem ledamöter även är och/eller
representerar ägare som på förhand valt att acceptera Erbjudandet på
ovanstående villkor.[9] (http://connect.ne.cision.com#_ftn9) Matses
styrelse är därför inte beslutför.

Styrelsen har istället inhämtat en så kallad fairness opinion gällande
Erbjudandet från Grant Thornton Sweden AB. Utlåtandet bekräftar att
budet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i
Matse. Utlåtandet kommer att offentliggöras i direkt anslutning till
att Erbjudandet offentliggörs, se separat pressmeddelande från Matses
styrelse.

Villkor för fullföljandet av Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

(i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Axfood blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Matse efter full utspädning;

(ii) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Matse på villkor som för aktieägarna i Matse är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

(iii) att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Matse, samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Axfood acceptabla villkor;

(iv) att Matse inte vidtar några åtgärder som sannolikt är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande;

(v) att varken Erbjudandet eller förvärvet av Matse helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Axfoods kontroll och som Axfood skäligen inte hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;

(vi) att ingen väsentlig negativ förändring av Matses finansiella ställning eller verksamhet har inträffat efter offentliggörandet av Erbjudandet, varvid med väsen...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.