Du är här

2017-08-24

aXichem AB: aXichem AB (publ) Delårsrapport, januari-juni 2017

Viktiga händelser under perioden

· I maj meddelades att aXichem kommer att fördjupa samarbetet med en
av de europeiska foderproducenter som under förra året beställde
aXiphen®feed för test i kommersiell kycklinguppfödning.
Foderproducenten har fått mycket positiv återkoppling från den
kycklinguppfödare i Belgien som testat att utfodra kycklingarna med
foder innehållande aXiphen®feed, framför allt gällande djurens
tillväxt.

· I maj inledde bolaget processen för en ansökan om godkännande
enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) för att kunna inleda
försäljning av aXiphen® på den amerikanska marknaden för foder- och
livsmedelstillsatser. Arbetet utförs av konsultföretaget GRAS
Associates, Florida, USA, och beräknas vara färdigt under hösten
2017.

· I maj kommunicerades att aXichem genomför tester av aXiphen® som
tillsats i svinfoder. Testerna genomförs i samarbete med en
foderproducent och innebär att sammanlagt tusen svin, vid en
anläggning i Nederländerna, kommer att få foder med aXiphen® som
tillsats, med målsättningen att förebygga salmonella hos djuren.

· Den 31 maj hölls årsstämma i aXichem. Kommunikén från stämman
finns på bolagets hemsida.

· I juni meddelades att tester genomförts, i samarbete med en
fodertillverkare, med aXiphen® som salmonellahämmare i kyckling.
Testerna genomfördes i en kommersiell anläggning för
kycklinguppfödning i Nederländerna. Resultatet visar att de 70 000
kycklingar, som fått det nya fodret innehållande 15 ppm aXiphen®, var
helt fria från salmonella.

· I slutet av juni beslutade bolaget att återkalla sin ansökan om
godkännande enligt europeiska Novel Food, då det i kommunikationen
med handläggande myndighet i Nederländerna hade framkommit en tydlig
rekommendation om att uppdatera ansökan enligt det nya direktivet
(EU) 2015/2283. aXichem kommer att samarbeta med en ny rådgivare för
att ta fram en uppdaterad ansökan och inlämnande kommer att ske så
snart som möjligt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· I juli slutfördes tester som visade att aXiphen® har förmåga att
hämma uppkomst av salmonella hos svin. Testet har utförts av Solfeed
BV i Nederländerna, i samarbete med en foderproducent, veterinär och
svinuppfödare. Testet visar att svinen, som fått foder med aXiphen®,
efter sex veckor är helt fria från antikroppar mot salmonella i
blodet.

· I augusti utsågs Lucas Altepost till vice VD i aXichem. Bolaget
har tidigare kommunicerat att rekrytering av ny VD för bolaget
pågått. Styrelsen har dock beslutat att avvakta med att utse ny VD
för att inte riskera att tappa tempo i de mycket viktiga
regulatoriska processer som pågår, framför allt inom Novel Food. Dock
ser man vikten av att förstärka bolagets ledning och anställer därför
Lucas Altepost som vice VD i aXichem. Lucas Altepost har mer än
femton års erfarenhet från bioteknikindustrin.

aXichems utveckling under andra kvartalet 2017

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1 652 tkr (-1 713 tkr).

Bolagets resultat efter skatt uppgick till -1 700 tkr (-1 734 tkr) för
perioden. Finansiellt netto, -48 tkr (-21 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 30
juni 2017 till 11 344 tkr (1 186 tkr). Soliditeten uppgick till 89 %
(81 %).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar
har under perioden gjorts med 1 144 tkr (1 990 tkr).

Aktiedata

Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,21 kr
(-0,19 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till
2,57 kr (2,50 kr).

VD har ordet

aXichem kan se tillbaka på ett intensivt andra kvartal med positiva
resultat från de tester vi genomför i samarbete med fodertillverkare,
både inom kycklinguppfödning och inom vårt nyare område
svinuppfödning.

I maj blev det klart att vi fördjupar det samarbete som vi inledde
under förra året med en europeisk foderproducent. Bakgrunden till att
vi nu tar nästa steg är att det test av aXiphen®feed för test i
kommersiell kycklinguppfödning som foderproducenten beställde har
fallit väl ut. Fodret gavs till kycklingar vid en anläggning i
Belgien och det visade mycket goda effekter på kycklingarnas
tillväxt. Samarbetet med producenten fortsätter och vi diskuterar nu
nästa steg i processen.

En månad senare, i juni, fick vi resultatet från ett annat test, också
det på kycklingar i kommersiell produktion. Testet med aXiphen® som
salmonellahämmare genomfördes hos en kycklinguppfödare i
Nederländerna. Uppfödaren hade under flera år försökt komma till
rätta med förekomst av salmonella java. Alla etablerade åtgärder hade
prövats för att lösa problemet, men smittan hade trots det inte gått
att få bort. 70 000 kycklingar fick det nya fodret, som innehöll 15
ppm aXiphen®. Samtliga djur var helt salmonellafria vid slakt vid 60
dagars ålder, vilket är ett oerhört bra resultat enligt
fodertillverkaren. Det här känns naturligtvis riktigt bra och vår
uppfattning att vi har ett riktigt starkt erbjudande till världens
kycklinguppfödare blir allt tydligare. I det ljuset var det tungt att
se att tidplanen för vårt Novel Food-godkännande inte höll, utan att
vi i slutet av juni blev rekommenderade att återkalla ansökan. Vi
hade en bra dialog med handläggande myndighet i Nederländerna och de
rekommenderade oss att uppdatera ansökan enligt det nya direktivet
(EU) 2015/2283. En godkänd ansökan är förutsättningen för full
kommersialisering i Europa av aXiphen® inom foder och livsmedel
(feed and food), och arbetet med att omarbeta ansökan sattes igång
omedelbart. Vi arbetar nu med att uppdatera dossiern och kommer
därefter att kunna fastställa ny tidplan. Dossiern beräknas vara klar
för inlämning under fjärde kvartalet.

aXichems motsvarande ansökan för USA, godkännande enligt GRAS
(Generally Recognized As Safe), som vi kunde berätta om i maj, löper
på som planerat. Den beräknas vara klar under hösten och påverkas
inte av Novel Food-ansökan.

aXiphen® har under perioden även testats som salmonellahämmare i
svinfoder. Testerna genomfördes i samarbete med foderproducenten
SolFeed BV i Nederländerna, och innebar att sammanlagt tusen svin,
vid en anläggning i Nederländerna fick foder med aXiphen® som
tillsats. En grupp svin fick foder med en tillsats av 15 ppm aXiphen®
och jämfördes med en kontrollgrupp som fick foder utan aXiphen®.
Efter periodens slut, i juli, kunde vi meddela att testerna visar att
när svinen är tio veckor gamla syns en tydlig skillnad mellan
grupperna. Inga av djuren i gruppen som fått aXiphen® uppvisar
antikropps-nivåer som kan ses som ett positivt utslag på
salmonella-testet, medan kontrollgruppen (d v s djur som inte fått
aXiphen®) innehöll 10% positiva provsvar. Vår kontakt på SolFeed hade
aldrig sett något liknande och var mycket positiv till fortsatt
samarbete. Ett särskilt test gjordes också för att se om aXiphen® i
fodret inte påverkade djurens födointag. Men ingen sådan påverkan
syntes - grisarna åt med god aptit.

Efter periodens slut utsågs Lucas Altepost till vice VD i aXichem. Vi
har tidigare kommunicerat att rekrytering av ny VD för bolaget
pågått. I augusti beslutade styrelsen dock att avvakta med att utse
ny VD för att inte riskera att tappa tempo i de mycket viktiga
regulatoriska processer som pågår, framför allt inom Novel Food.
Samtidigt såg styrelsen ett behov att förstärka organisationen och
utser därför Lucas Altepost vice VD i aXichem. Lucas Altepost har mer
än femton års erfarenhet från bioteknikindustrin och har varit knuten
till aXichem på deltid sedan november förra året. Jag ser mycket
positivt på att Lucas nu anställs och får en mer framträdande roll i
bolaget, vilket blir inte minst viktigt i kommande affärsrelationer,
och att vårt hittills mycket goda samarbete för att utveckla aXichem
fortsätter.

Torsten Helsing

VD

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i
djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska
områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om
bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Vestre Torggaten 1 · 5015 Bergen · Tel: 46 46 780 06 73 ·
e-post: post@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichem-ab--publ--delarsrapport--...
http://mb.cision.com/Main/8586/2332281/713117.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.