Du är här

2018-08-29

aXichem AB: aXichem AB (publ), Delårsrapport, januari - juni 2018

aXichems utveckling under andra kvartalet 2018

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -2 881 tkr (-1 652 tkr).
Bolagets resultat efter skatt uppgick till -2 883 tkr (-1 700 tkr) för
perioden.

Finansiellt netto, -49 tkr (-48 tkr).
Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 30
juni 2018 till 5 412 tkr (11 344 tkr).

Soliditeten uppgick till 89 % (89 %).
Investeringar

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar har
under perioden gjorts med 994 tkr (1 144 tkr).

Avskrivningar

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar har
under perioden gjorts med 391 tkr (0 tkr).

Aktiedata

Periodens resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om
-0,19 (-0,11). Ackumelerat resultat efter skatt

motsvarar ett resultat per aktie om -0,32 kr (-0,21 kr). Eget kapital
per aktie vid periodens slut uppgick till 2,32 kr (2,57 kr).

Viktiga händelser under perioden

· I april godkändes en vetenskaplig artikel för publicering i
tidskriften "Toxicology research and application". Artikeln redogör
för en del av de omfattande studier som genomförts med aXichems
naturanloga capsaicin, aXiphen, och som visar att produkten är säker
att använda. Artikeln har titeln "A 90-day toxicity and genotoxicity
studies with high-purity phenylcapsaicin". Utöver att artikeln
stärker aXiphens position på marknaden utgör den också det avslutande
steget för att kunna registrera aXiphen enligt GRAS (Generally
Recognized As Safe) hos Food and Drug Administration (FDA). En
GRAS-registrering innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i
USA.

· Den 18 april meddelades att Bolaget fått sin produkt aXiphen
godkänd enligt GRAS (Generally Recognized As Safe)i enlighet med Food
and Drug Administrations (FDA) regelverk. Ett GRAS-godkännande
innebär att aXiphen får marknadsföras och säljas i USA.

· Den 2 maj kallade aXichem till Årsstämma.

· Den 15 maj publicerades Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret
2017.

· I maj meddelades även att artikeln "A 90-day toxicity and
genotoxicity studies with high-purity phenylcapsaicin" fanns
tillgänglig på hemsidan för tidskriften "Toxicology research and
application" samt på aXichems hemsida.

· Den 31 maj hölls aXichems årsstämma. En kommuniké från stämman
finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

· I juni beslutade styrelsen att, med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande, genomföra en riktad nyemission av 192 560 nya A-aktier
till Chr. Olesen A/S. Teckningskursen uppgår till 26,82 kronor per
aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 5,2 MSEK före
transaktionskostnader. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att ytterligare fördjupa det samarbete som Chr.
Olesen Group och aXichemhar, samt att diversifiera aXichems
aktieägarbas med en industriell aktör, som har stor kunskap om den
marknad där Bolaget verkar. Den riktade emissionen är därtill ett
tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning och
stärka Bolagets kassa. Teckningskursen har fastställts genom
förhandlingar med investerarna och bedöms vara marknadsmässig.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

· I augusti fick Bolaget besked från europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet, EFSA (European Food Safety Authority), att den
ansökan avseende godkännande enligt Novel Food nu är bedömd som
komplett och korrekt och därmed kan gå vidare i processen.

· I augusti meddelades att aXichem inlett ett inlett ett samarbete
med schweiziska Erbo Spraytec, ett bolag i ERBO-group. Samarbetet
avser produktion och logistik av Bolagets produkt aXiphen® och
innebär att Erbo Spraytec producerar en skräddarsydd leveransfärdig
aXiphen-produkt i pulverform, för vidare leverans till producenter
inom djurfoder (feed) eller kosttillskott/livsmedel (food). Utöver
produktion kommer Erbo Spraytech att ansvara för paketering och
skeppning av aXichems produkter.

VD har ordet

Andra kvartalets stora händelse var utan tvekan att vi nu har vårt
första regulatoriska godkännande för aXiphen på plats. I april blev
aXiphen godkänt enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) i USA,
vilket betyder att den amerikanska marknaden nu är öppen för oss när
det gäller till exempel kosttillskott och livsmedel. Detta är områden
där capsacin och dess många positiva effekter är väl kända och där vi
ser möjligheter för vår produkt att etablera sig. Godkännandet kom
efter att "Toxicology research and application" publicerat en
artikel innehållande en del av de omfattande studier som genomförts
med aXiphen och som visar att produkten är säker att använda.
Artikeln, som finns att läsa via en länk på aXichems hemsida, har
titeln "A 90-day toxicity and genotoxicity studies with high-purity
phenylcapsaicin". GRAS-godkännandet är en mycket viktig milstolpe för
aXichem.

Vidare på den regulatoriska sidan så fick vi i augusti, alltså efter
periodens slut, ett glädjande besked frånEFSA, European Food Safety
Authority, att vår ansökan för Novel Food-godkännande för aXiphen nu
passerat första nålsögat och är bedömd som komplett och korrekt. Det
betyder att vi nu kan gå vidare i granskningsprocessen och min
uppfattning är att vi kan ha ett godkännande på plats i början av
nästa år, även om det naturligtvis är omöjligt att veta med säkerhet.

Vi fortsätter arbetet med att etablera aXichem kommersiellt och skapa
förutsättning för försäljning och leverarans i takt med att vi får de
regulatoriska delarna på plats. När det gäller säljsidan har aXichem
sedan september 2017 ett avtal med Chr. Olesen Group, ett globalt
marknads- och försäljningsbolag för ingredienser och tillsatser till
foder-, livsmedels- och läkemedelsindustrin, avseende distribution
och marknadsföring av aXiphen i Europa och Latinamerika.I juni
beslutade aXichems styrelse att genomföra en riktad nyemission till
Chr. Olesen A/S, vilket tillförde cirka 5,2 MSEK till aXichem före
transaktionskostnader. Det är positivt att vi på det här sättet
ytterligare kan fördjupa samarbetet med Chr. Olesen Group och de
visar tydligt sitt engagemang för vår verksamhet.

Den riktade emissionen var även ett tids- och kostnadseffektivt sätt
möjliggöra en kapitalanskaffning och stärka Bolagets kassa. Likviden
från nyemissionen avses användas till fortsatt kommersialisering och
marknadsetablering av aXiphen samt till rörelsekapital. När det
gäller aXichems finansiella situation så analyseras
likviditetssituationen löpande utifrån den utveckling styrelsen ser i
regulativa processer och marknadsaktiviteter. Styrelsen bedömer, som
tidigare kommunicerats, att befintliga likvida medel, tillsammans med
prognosticerad utveckling vad gäller möjliga intäkter samt
tillgängliga kreditfaciliteter, ska täcka likviditetsbehovet under
2018.

Ytterligare en pusselbit i etableringsarbetet kom på plats i och med
att vi efter periodens slut, i augusti, kunde meddela att ett
samarbete inletts med schweiziska Erbo Spraytec. Vi producerar sedan
tidigare koncentrerat fenylcapsaicin i Kina, men har under en tid
sökt efter en lämplig partner i Europa som kan utföra det sista
produktionssteget. Jag ser Erbo Spraytec som en komplett
samarbetspartner, som kan täcka våra behov av resurser inom
produktion och logistik. De kommer att producera skräddarsydda
aXiphen-produkter i pulverform för användning i bland annat djurfoder
och kosttillskott. Erbo Spraytech kommer också att ta hand om
paketering och skeppning av aXichems produkter. De varuprov vi idag
använder vid införsäljning av aXiphen är tillverkade i Erbo Spraytecs
anläggning, så vi är faktiskt redan igång!

Avslutningsvis vill jag tacka alla som kom till bolagets årsstämma den
31 maj och som fyllde vårt konferensrum i de nya lokalerna i Malmö.
Det är mycket roligt att det finns ett så stort intresse för bolaget
och att få dela den positiva stämning som finns bland aktieägarna.
Alla som arbetar i aXichem ser fram emot en fortsatt spännande
utveckling för bolaget.

Torsten Helsing
VD

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog
substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt
och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd
har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så
som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin
påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda
farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området
fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella
egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i
foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella
naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som
tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är sedan 2013 listat på NASDAQ First North.

Personal

Bolaget hade två anställda per den 30 juni 2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för Bolaget.

Antal aktier

Antalet aktier per den 30 juni 2018 var 14 806 689 stycken och
aktiekapitalet uppgick till 2 961 337 kronor. Bolaget har endast ett
aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är
0,20 kronor per aktie. Den riktade emission som genomfördes i juni
var ännu inte registrerad vid periodens slut. Antalet aktier och
röster i Bolaget uppgår efter emissionens genomförande till 14 999
249. Bolagets aktiekapital ökar med 38 512 kronor, från 2 961 337,80
kronor till 2 999 849,80 kronor.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med försäljnings- och
marknadsföringsaktiviteter för aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder
för att förebygga salmonella, samt som hälsofrämjande ingrediens i
kosttillskott. För full kommersialisering i Europa krävs att
produkten godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska marknaden
avseende användning inom foder- och livsmedelsmarknaden. aXichem har
även genomförda studier för att i framtiden kunna ansöka om
godkännande för användning av aXiphen inom påväxthämmande marina
applikationer.

Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med
potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få
försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för
djurfoder är relativt fragmenterad, därför har Bolaget valt att
arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för
...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.