Du är här

2017-05-24

aXichem AB: aXichem AB(publ) Kvartalsrapport Januari - mars 2017

Viktiga händelser under perioden

· I mars meddelades att, i linje med vad som tidigare kommunicerats,
har processen med att rekrytera en ny VD inletts. Samtidigt pågår
också förberedelser för att flytta aXichems huvudkontor från Bergen i
Norge till södra Sverige.

· aXichems bokslutskommuniké 2016 publicerades den 23 februari.
Viktiga händelser efter periodens slut

· I april kommunicerades att aXichems styrelseordförande meddelat
att han önskade lämna sitt uppdrag i styrelsen av personliga skäl.
Melbye Frederiksen valdes in i styrelsen 2015.

· aXichems årsredovisning publicerades den 26 april 2017.
· I maj meddelade bolaget att samarbetet med en europeisk
foderproducent fördjupas efter positiva testresultat med aXiphen® i
en kommersiell anläggning för kycklinguppfödning.

· I maj kommunicerades också att aXichem inleder processen med
ansökan om GRAS-godkännande i USA.

· Likaså i maj meddelades att tester med aXiphen® i svinfoder
genomförs med tusen svin. Målet med testerna är att bedöma produktens
salmonellaförebyggande effekt.

Om aXichem AB (publ)

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. aXichems produkt är en naturanalog
substans kallad fenylcapsaicin, vilket är ett syntetiskt framställt
och patenterat capsaicin. Då fenylcapsaicin är syntetiskt framställd
har substansen en mängd fördelar jämfört med naturlig capsaicin, så
som kontrollerbar kvalitet och produktionsprocess.

Produkten lämpar sig väl inom en mängd olika områden, såsom marin
påväxthämmande färg, tillskott i fjäderfäfoder, samt enskilda
farmaceutiska områden. aXichems fokus ligger inom området
fjäderfäfoder, då produkten aXiphen® i studier visat potentiella
egenskaper som tillväxtpromotor och anti-salmonella-ingrediens i
foder för kommersiell fjäderfäproduktion.

aXichem siktar på att bli en global leverantör av industriella
naturanaloga kemikalier till aktörer i den kemiska industrin som
tillverkar slutprodukter som innehåller aXichems råvaror.

aXichem är listat på NASDAQ First North.

VD har ordet

Årets inledande kvartal har i första hand fokuserats på planering av
fortsatta marknadsaktiviteter och samt på marknadsbearbetning för att
kommersialisera aXiphen-feed®. Därutöver har vi satt igång
rekryteringen av ny VD för bolaget och kommer i dagarna att gå in i
slutfasen av processen. Som tillförordnad VD ser jag naturligtvis
mycket fram emot att få in ny kompetens och en långsiktig VD i
bolaget. Samtidigt förstärker vi ytterligare organisationen på
ledningssidan, vilket också är viktigt för bolagets kommande
utveckling. Vi har hittills arbetat med en väldigt begränsad
organisation, i väntan på att de regulatoriska godkännanden som krävs
för full kommersialisering ska komma på plats. Nu ser vi att detta
börjar närma sig och då behöver vi få ytterligare resurser på plats
för att så snabbt som möjligt skapa försäljning i bolaget.

aXichems Novel Food-ansökan, som lämnades in i fjärde kvartalet 2016,
är under granskning. Vi har i dagsläget besvarat de frågor vi fått
från myndigheten och ser fortfarande inget som tyder på att vi inte
bör ha ett Novel Food-godkännande på plats vid halvårsskiftet i år.
Utifrån detta antagande fortsätter vår marknadsbearbetning i Europa.

Vi har utvecklat samarbetet med Ch. Olesen Group, vår samarbetspartner
inom försäljning av aXiphen®feed i Europa, och vi kommer att
ytterligare formalisera detta under de kommande månaderna. Under
perioden har vi kartlagt de olika marknader som blir tillgängliga vid
ett Novel Food godkännande, det vill säga marknaderna för livsmedel,
djurfoder och tillsatser (supplement) och tagit flera nya kontakter.

Samtidigt som vi arbetet med Europa-marknaden har vi också börjat
förbereda för att kunna sälja aXiphen® i USA. Efter periodens slut, i
maj, kunder vi meddela att processen med att ansöka om godkännande
enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) har inletts. Inför Novel
Food-ansökan togs ett digert underlag fram och med detta material och
erfarenhet från den pågående granskningen för ett Novel
Food-godkännande i Europa, går vi nu vidare med nästa regulatoriska
godkännande i USA. Vi bedömer att detta kan vara klart under hösten
2017. Chili-produkter används idag i många olika tillämpningar på den
amerikanska marknaden och det borde innebära att en naturanalog
produkt, som aXiphen®, genom GRAS-processen kan få en kortare väg
till marknaden.

Efter periodens slut, i maj, fick vi glädjande besked av den
foderproducent som under förra året levererade foder innehållande
aXiphen® för test hos två kycklingproducenter i Europa. De tester som
foderproducenten genomfört med aXiphen®, och andra
tillväxtpromotorer, är nu avslutade. Det preliminära resultatet ser
mycket bra ut, med god tillväxt hos djuren. Samtliga data som
genererats i testet ska nu granskas och planering pågår för ytterliga
gemensamma tester.

Genom den feedback vi fått från foderproducenten, bland annat om
praktisk hantering av vår produkt i foderindustrin, gör att vi kommer
att anpassa de tekniska egenskaperna på vår premix. Anpassningen är
relativt enkel och påverkar inte vår kommersiella tidplan negativt.
När det gäller produktion har vi i och med denna leverans fått
bekräftat att vår process fungerar, och vi har kapacitet att hantera
fortsatta beställningar på produkten.

Likaså efter periodens slut kunde vi berätta om de tester med aXiphen
som salmonellahämmare i grisfoder som för närvarande pågår i
BeNeLux-länderna. Tusen svin får aXiphen® i fodret och den första
återkopplingen från uppfödarna har varit positiv. Jag ser här, liksom
när det gäller tester hos kycklingproducenter, fram emot mer
detaljerad information att kunna dela med mig av.

Torsten Helsing

VD

aXichems utveckling under första kvartalet 2017

Omsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 0 tkr (0 tkr).
Rörelseresultatet uppgick för perioden till -1 430 tkr

(- 1 403 tkr). Bolagets resultat efter skatt uppgick till -1 479 tkr
(-1 424 tkr) för perioden. Finansiellt netto, -49 tkr (-21 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets likvida medel inkl. kortfristiga placeringar uppgick den 31
mars 2017 till 14 071 tkr (3 749 tkr). Soliditeten uppgick till 90 %
(86 %).

Investeringar

Investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar
har under perioden gjorts med 712 tkr (616 tkr).

Aktiedata

Resultat efter skatt motsvarar ett resultat per aktie om -0,10
kr(-0,15 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut uppgick till
2,69 kr (2,68 kr).

Personal

Bolaget hade en anställd per den 31 mars 2017.

Närståendetransaktioner

Företaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och
nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Följande
transaktioner har utförts under perioden utöver transaktioner som är
hänförliga till löner och därtill relaterade utbetalningar.

Närstående Transaktionstyp 2017-01-01 2017-03-31
tkr
aXimed AB Ränta -47
(publ)
aXimed AB Upptagna långfristiga lån 47
(publ)
Aximed AS Administration, inhyrd -791
personal, lokalhyra, IT
-tjänster m.m.
Savring IR-tjänster -60
Consulting
AB
Jakob Konsultarvode -33
Axelsson
Melbye Konsultarvode -31
Invest
Summa -915

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Regulativa frågor bedöms som enskilt största risk för bolaget.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Inga händelser har i övrigt inträffat, under eller efter
rapportperioden, som väsentligt påverkar bolagets planerade
utveckling eller ekonomi.

Antal aktier

Antalet aktier per den 31 mars 2017 var 14 806 689 stycken och
aktiekapitalet uppgick till 2 961 338 kronor. Bolaget har endast ett
aktieslag, aktier av serie A, med 1 röst per aktie. Kvotvärdet är
0,20 kronor per aktie.

Framtidsutsikter

aXichem arbetar vidare med försäljnings- och
marknadsföringsaktiviteter av aXiphen® som komponent i fjäderfäfoder
för att förebygga salmonella, men även som påväxthämmande medel för
den marina marknaden. För full kommersialisering i Europa krävs att
produkterna godkänns enligt EU:s regelverk för den europeiska
marknaden avseende användning inom foder- och livsmedelsmarknaden
samt inom påväxthämmande marina applikationer. Bolaget lämnade in
ansökan om Novel Food-godkännande i fjärde kvartalet 2016.
Målsättningen är att kunna etablera relationer och samarbeten med
potentiella kunder under tiden ansökan bearbetas, för att få
försäljning så snart ett godkännande är klart. Marknaden för
djurfoder är relativt fragmenterad, därför har bolaget valt att
arbeta med återförsäljare. Ett sådant samarbete är på plats för
marknadsbearbetning i Europa och Sydamerika.

Ägarstruktur

För information om bolagets ägare och insynsperson, se bolagets
hemsida www.axichem.se

Granskning

Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 31 maj 2017
Kvartalsrapport 2 2017 24 augusti 2017
Kvartalsrapport 3 2017 23 november 2017
Bokslutskommuniké,
kvartalsrapport 4 2017 27 februari 2018

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att kvartalsrapporten
ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
som företaget står inför.

Lund den 24 maj 2017

Gunilla Savring Torsten Helsing Jakob Axelsson

Ordförande Verkställande direktör, Ledamot Ledamot

Torsten Helsing, VD i aXichem, 046-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i
djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska
områden. aXichems aktie är listad på NASDAQ First North med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser är Redeye AB. Mer information om
bolaget finns på www.axichem.se

aXichem AB · Vestre Torggaten 1 · 5015 Bergen · Tel: 46 46 780 06 73 ·
e-post: post@axichem.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/axichem-ab/r/axichem-ab-publ--kva...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.