Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

aXichem AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM

Aktieägarna i aXichem AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 26
maj 2020 kl. 13:00 i bolagets lokaler, Södergatan 26, i Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
avseende förhållandena tisdagen den 19 maj 2020,

· dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 19
maj 2020, under adress aXichem AB (publ), Södergatan 26, 211 34 Malmö
med angivande av "årsstämma", per telefon +46 46 780 0673 eller via
e-post till post@axichem.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav,
uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall
uppgift om ställföreträdare eller ombud.

I aXichem finns 15 931 033 aktier och röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i bolagsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering,
som kan vara tillfällig, måste vara verkställd tisdagen den 19 maj
2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste
meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till
bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
bolagets webbplats, www.axichem.se.

Information med anledning av Coronaviruset

Mot bakgrund av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer vill aXichem uppmana alla aktieägare att använda sig
av möjligheten att företrädas av ombud eller förhandsrösta (se
nedan), istället för att närvara fysiskt vid årsstämman, detta för
att minska risken för smittspridning. Notera att ingen
VD-presentation kommer att hållas under årsstämman och ingen
förtäring kommer heller att serveras. Eventuella frågor som
aktieägare vill ha besvarade kan med fördel skickas in till bolaget
före stämman på post@axichem.se.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand. aXichem uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i
syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid
stämman.

Vid förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret
finns tillgängligt på www.axichem.se. En aktieägare som utövar sin
rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till
stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara aXichem tillhanda senast tisdagen
den 19 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till den
postadress eller e-postadress som anges under rubriken "Anmälan m.m."
ovan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis
eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller
om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, samt

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt antalet revisorer

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter
a. omval av Gunilla Savring

b. omval av Jakob Axelsson

c. omval av Jan Gustavsson

d. omval av Jørn H. Berthelsen

e. omval av Torsten Helsing

12. Val av styrelseordförande och revisor
13. Beslut om valberedning
14. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning
lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2019 balanseras i ny
räkning.

Styrelse mm (punkterna 2 och 9 - 13)

Valberedningen, som består av Peter Ragnarsson (LMK Venture) och
Torsten Helsing (Manakin LTD), föreslår följande:

· att advokat Christian Lindhé väljs som ordförande vid stämman,
· att antalet styrelseledamöter ska vara fem, utan suppleanter,
· att arvode till styrelsen utgår med fyra prisbasbelopp till
styrelsens ordförande och med två prisbelopp vardera till övriga
styrelseledamöter,

· att styrelseledamöterna Gunilla Savring, Jakob Axelsson, Jan
Gustavsson, Jørn H. Berthelsen och Torsten Helsing omväljs,

· att Jan Gustavsson omväljs till styrelseordförande,
· att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
· att arvode till revisorn utgår enligt godkänd löpande räkning, och
· att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs som bolagets revisor,
varvid avsikten är att auktoriserade revisorn Annika Larsson ska vara
huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår vidare att Peter Ragnarsson (LMK Venture) och
Torsten Helsing (Manakin LTD) omväljs som ledamöter i valberedningen
inför årsstämman 2021.

Emissionsbemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta
om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra
att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna
aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även
kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat
villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet
och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets
aktieägarkrets.

___________________

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på
bolagets webbplats, www.axichem.se, och på bolagets kontor på
Södergatan 26 i Malmö senast tre veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar
enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

aXichem har organisationsnummer 556739-8663 och säte i Lund.

Lund i april 2020

aXichem AB (publ)

Styrelsen

Torsten Helsing, VD i aXichem, + 46 46-780 06 73. E-post:
torsten.helsing@axichem.se

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra
naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med
fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda
tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott,
marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områden.
aXichems aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med
kortnamnet AXIC A. Certified Adviser: Redeye AB
Certifiedadviser@redeye.se +46 (0)8 121 576 90. Mer information om
bolaget finns påwww.axichem.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axichem-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-axiche...
https://mb.cision.com/Main/8586/3099754/1238412.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.