Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-11

Axkid AB: Kallelse till årsstämma i Axkid AB (publ)

Aktieägarna i Axkid AB (publ), org. nr 556791-1887, ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl 10.00, på Axkids
kontor, Odinslundsgatan 17, Göteborg. Inregistrering till stämman
påbörjas kl 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 8 maj 2019, och

- dels senast onsdagen den 8 maj 2019 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till Bolaget per post på adress: Axkid AB, Odinslundsgatan 17, 412 66 Göteborg, eller via e-post till admin@axkid.com. Anmälan kan även göras på telefon 0511-760 620.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt ska, i
förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Sker
deltagandet med stöd av fullmakt bör denna vara Bolaget till handa
under ovanstående adress senast den 8 maj 2019 för att underlätta
inregistrering. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets
hemsida, www.axkid.com, och skickas med post till aktieägare som
kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering.
Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 8
maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om
anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämma.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

(b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen, och

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9. Beslut om fastställande av

(a) antalet styrelseledamöter, och

(b) antalet revisorer

10. Beslut om fastställande av arvoden till

(a) styrelseledamöterna, och

(b) revisorerna

11. Val av

(a) styrelseledamöter,

(b) styrelsens ordförande, och

(c) revisorer

12.Beslut om principer för utseende av valberedning och
valberedningens uppdrag

13.Beslut om ändring av beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i
incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare

14.Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8 (b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 11 421 607
balanseras i ny räkning.

Punkt 9 (a)-(b) - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
och antalet revisorer

Huvudägarna Tony Qvist och Tony Broberg representerande totalt ca 24
procent av såväl röster och kapital i Bolaget ("Huvudägarna")
föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå
av fem stämmovalda ordinarie ledamöter. Det föreslås vidare att ett
registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill
nästa årsstämma.

Punkt 10 (a)-(b) - Beslut om fastställande av arvoden till
styrelseledamöterna och revisorerna

Huvudägarna föreslår att styrelsearvode om 120 000 kronor utgår till
styrelseordföranden och att 60 000 kronor utgår till envar övrig
stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättnings- och
revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode
för arbete i dessa utskott utgår ej. Vidare föreslås att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 (a)-(c) - Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och
revisorer

Huvudägarna föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Bräutigam,
Peter Schön, Tony Qvist, Erik Emanuelsson och Daniel Johansson samt
att Thomas Bräutigam omväljs som styrelsens ordförande. Det föreslås
vidare att KPMG AB omväljs som revisionsbolag. Det noteras att KPMG
AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik vid sådant
omval ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om principer för utseende av valberedning och
valberedningens uppdrag

Huvudägarna föreslår att en valberedning ska inrättas baserat på
nedanstående principer.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska
före det tredje kvartalets utgång kontakta de tre största aktieägarna
och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens
ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig en
ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida
senast sex månader före årsstämma.

I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande
ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare
till valberedningen för återstående mandatperiod.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga
styrelseledamöter till årsstämma eller annat bolagsstämmoval,
mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och
revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i
förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning.
Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att
förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämma.

Bolaget ska stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med
valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av
styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete
ingen ersättning från Bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens
uppdrag ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därav.
Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning
till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma
föreslå ändring av ifrågavarande principer.

Punkt 13 - Beslut om ändring av beslut om överlåtelse av
teckningsoptioner i incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande
befattningshavare

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 3 december 2018 beslutades om att
införa ett incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare
genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2018/2022 II till
vissa ledande befattningshavare i Bolaget ("Incitamentsprogram
2018/2022 II").

I beslutet angavs bland annat att Bolaget ska ha rätt och skyldighet
att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner
som lämnats av styrelsen, överlåta högst 30 000 teckningsoptioner
2018/2022 II till verkställande direktören för den engelska
verksamheten. På grund av skatteskäl har verkställande direktören för
den engelska verksamheten avstått att teckna dessa optioner.
Styrelsen föreslår därför att den nyanställda globala sälj- och
affärsutvecklingschefen ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner
istället för verkställande direktören för den engelska verksamheten.

Med anledning härav föreslår styrelsen i Bolaget att årsstämman den 14
maj 2019 beslutar om att ändra extra bolagsstämmans beslut av den 3
december 2018 innebärandes att (i) Bolaget ska ha rätt och skyldighet
att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner
som lämnats av styrelsen, överlåta högst 30 000 teckningsoptioner
2018/2022 II till den nyanställda globala sälj- och
affärsutvecklingschefen istället för verkställande direktören för den
engelska verksamheten, och (ii) att förvärv av teckningsoptioner inte
ska förutsätta att den globala sälj- och affärsutvecklingschefen vid
erbjudandetidpunkten såväl som vid förvärvstidpunkten är fast
anställd i Bolaget, utan endast att den globala sälj- och
affärsutvecklingschefen senast vid dessa tidpunkter har ingått
bindande anställningsavtal.

Villkoren för Incitamentsprogram 2018/2022 II ska i övrigt gälla
oförändrat i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut av den 3
december 2018.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 13 fordras att förslaget biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och VD, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget,
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på
bedömningen av Bolaget.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 samt
fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för
aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets
hemsida, www.axkid.com, senast från och med den 23 april 2019.
Samtliga ovanstående handlingar skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Göteborg 2019-04-12

Axkid AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

VD Daniel Johanson, daniel.johanson@axkid.com, tel. 0704-566733

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken
och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och
producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva
säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och
komfort.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/axkid-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-axkid-ab...
https://mb.cision.com/Main/11633/2786648/1024522.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.