Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Bahnhof: Bahnhofs delårsrapport Q1 2020

REKORD!

Vinst: 41 Mkr +31 procent! (jämfört Q1 2019)

Omsättning: 350 Mkr +14 procent (jämfört Q1 2019)

Coronaeffekten = ökad försäljning

· Stort antal beställningar & uppgraderingar av nät
· Företag köper säkra lösningar för distanstjänster/hemarbete
· Ökning molntjänster & säker lagring
· Stabilt positivt kundintag privat- kunder öppna nät & BRF
Det första kvartalet 2020 i sammanfattning

Omsättning: 349,5 Mkr (306,3 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 54,1 Mkr (42,8 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 41,0 Mkr (31,4 Mkr)
Resultat efter skatt: 32,7 Mkr (25,2 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,30 SEK (0,23 SEK)
Rörelsemarginal: 11,7% (10,3%)
Föreslagen utdelning: 60 öre per aktie (55 öre)
Siffror inom parentes avser det första kvartalet 2019

Rekordresultat!

Det första kvartalet 2020 är det bästa i Bahnhofs historia.
Rörelseresultatet förbättras med 31 procent jämfört med samma period
år 2019 till 41 Mkr, vilket också är ett nytt rekord. Tillväxten är
stabilt positiv, och omsättningen ökar i jämförelse med första
kvartalet 2019 med 14 procent till 350 Mkr.

Kvartalet är ur ett ekonomiskt perspektiv ett kvitto på att tidigare
genomförda investeringar ger resultat. Bahnhofs försäljning påverkas
heller inte negativt av coronakrisen. Tvärtom ser orderingången god
ut i mars, samt även i början av det andra kvartalet.

Företagskunder beställer uppgraderingar av befintliga nättjänster, där
man säkrar upp sin verksamhet med högre hastigheter och bandbredd.
Bahnhof säljer också säkra krypterade distanslösningar, som knyter
ihop företagens egna kontorsnät med de anställdas hemarbetsplatser.

På privatsidan tar Bahnhof nya marknadsandelar. Tillväxten är stabilt
positiv, med februari som den sämsta månaden och mars som den bästa.
Den sista mars har Bahnhof totalt 364 347 privatkunder, vilket är en
nettoökning av kundbasen med 7138 hushåll under det första kvartalet.

I tävlan med samtliga operatörer fick Bahnhof i mitten av februari (på
Telekomgalan) priset "Årets bredbandsoperatör". Utnämningen grundades
uteslutande på omdömen från kunderna själva.

Under det första kvartalet förvärvar Bahnhof i stort sett samtliga
aktier i Elementica. Projektering av datacentret i Stockholms
innerstad, som kommer att bli ett av norra Europas största
beräkningskluster, fortsätter enligt plan med konstruktionsritningar
och förberedande markarbeten. Projektet genomförs i nära dialog med
Stockholms stad och Ellevio.

Den finansiella situationen är mycket god. Den sista mars är likvida
medel i Bahnhof 260,5 Mkr (293,7 Mkr). Kassaflödet för perioden är
visserligen negativt med -45,5 Mkr (11,2 Mkr), men det hänger i
huvudsak samman med förvärvet av aktierna i Elementica. De totala
investeringarna för perioden är 79,3 Mkr.

Den välfyllda kassan skapar handlingsfrihet. Här finns utrymme både
för potentiella förvärv, med de möjligheter som kan uppstå i en
svagare konjunktur, och att göra egna investeringar i ny teknik.

Årets utdelning, med avstämningsdag den 14 maj 2020, ligger fast och
kommer att vara 60 öre per aktie. Det vill säga totalt 65 miljoner
kronor.

Prognos år 2020

Bahnhofs prognos för helåret 2020 är en omsättning på 1,5 miljarder
kronor och ett rörelseresultat (EBIT) på 180 miljoner kronor.
Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller
utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer
eller etablering inom nya affärsområden som kan ge positiva effekter.

Coronakrisen
Pandemin kan potentiellt få negativa effekter i ett senare skede genom
kundförluster, och vikande efterfrågan till följd av en försämrad
konjunktur i omvärlden.

Men samtidigt möts negativa effekter av en ökad efterfrågan på
digitala tjänster, och behov av högre kapacitet i näten, samt
beställningar av krypterade och säkra lösningar för distansarbete.

Mot bakgrund av detta ser vi i dagsläget inga skäl till att förändra
vår positiva syn. Vi bibehåller därför angiven prognos för helåret
2020. Det innefattar även Bahnhofs grundläggande filosofi om att vara
ett bolag som har en väl tilltagen finansiell buffert, och därmed kan
stå fast vid angivna utfästelser om utdelning. Bahnhof har heller
inte för avsikt att genomföra några permitteringar.

Bahnhofs affärsvision
Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som
erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för
företag och privatpersoner. Inom några år ska Bahnhof vara en av de
stora nordeuropeiska aktörerna inom telekom, där siktet är inställt
på den globala marknaden för kommunikations- och molntjänster.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som
förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är
offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av
tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra
aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar om individen
och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet,
kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och
vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi är övertygade om
att dessa principer, kommer att bära oss framåt, även ur ett större
och globalt perspektiv!

Företagsmarknad

Totalt svarar Bahnhofs företagsaffär för 116 Mkr (108 Mkr) av Bahnhofs
omsättning under det första kvartalet 2020. Målet för år 2020 är att
kraftigt växa företagsdelen med nät- och molntjänster som utgår från
något av våra datacenter.

Coronakrisen sätter sin prägel på kvartalet. Vi har snabbt styrt om
vilka tjänster vi satsar på. Bahnhof är nu helt fokuserad på att med
tekniska lösningar hjälpa våra kunder att klara sig igenom krisen på
bästa möjliga sätt.

Från och med mars ökar beställningarna på rena nättjänster, som till
exempel uppgraderingar av kapacitet med högre hastigheter och
bandbredd. Men vi säljer också ett stort antal lösningar som medger
säkert hemarbete. Bahnhof har färdiga paketlösningar som innefattar
krypterade VPN-länkar och intuitiva videolösningar för distansmöten.

Efterfrågan på utrymme i våra datacenter ökar också. Vi har ett antal
operatörer och andra större kunder som riktar egna digitala tjänster
mot slutkunder. Nu väljer dessa att i sin tur uppgradera sin
nätkapacitet, samt bygga ut existerande tekniklösningar med ännu fler
rackskåp.

Under kvartalet påbörjar Bahnhof lanseringen av ett antal nya
molntjänster, som framöver ytterligare kommer att växa bolagets
affär. Strategin är att attrahera både inhemska och internationella
kunder, som värdesätter datasäkerhet.

Tekniskt satsar vi på moln och serverlösningar som bygger på öppna
standarder. Våra tjänster låser aldrig in kunderna i slutna
ekosystem. Vi har helt skalbara serverplattformar, som främst drivs
med OpenStack.

Bahnhof kan genom vår teknik erbjuda stora tekniska lösningar som inte
är i händerna på kinesiska eller amerikanska molnjättar. Vi driver
all infrastruktur och tjänster i Sverige, med svenska regler och
svensk datasäkerhet.

Privatmarknad

Totalt har Bahnhof 364 347 privatkunder den sista mars 2020. Det är en
nettotillväxt under det första kvartalet med 7138 nya hushåll, som
har valt någon av Bahnhofs snabba fibertjänster.

Tillväxten är stabilt positiv, med februari som sämsta månad, och med
mars som den bästa under perioden. Kundtillväxten under inledningen
av det andra kvartalet visar också på en fortsatt hög efterfrågan.

Operativt drivs vår egen verksamhet i stort sett genom distansarbete.
Hela Bahnhofs kundtjänst (både i Borlänge och Umeå) jobbar alltsedan
mars på distans, där samtliga system drivs via krypterade länkar
mellan medarbetarna, och de system som krävs för att leverera våra
tjänster.

Det är egentligen en väldigt snarlik lösning vi erbjuder som tjänst
till våra företagskunder. Tanken är att alla så friktionsfritt som
möjligt ska kunna driva verksamheten från hemmet. Vi säljer kort sagt
samma lösning som vi använder själva.

Vi har under coronakrisen, i samarbete med utvalda aktörer där så har
varit möjligt, kommit med kostnadsfria uppgraderingar av bandbredd
till privatkunder. I det här sammanhanget skulle vi gärna se ännu
fler nätägare som vill vara med och bidra till att hålla Sverige
igång.

Hemmakarantän förutsätter blixtsnabb tillgång till innehållstjänster
med strömmad media. Hela vårt nät är byggt för just detta, och vi kan
expandera utan några begränsningar. Trafikmönster för perioden visar
att nätet nu utnyttjas fullt ut även dagtid vardagar. Det som
tidigare mer var toppar på helgkvällar, har i viss utsträckning
blivit vardag. Bahnhof har ingen som helst kapacitetsbrist, och vi är
glada över att vårt nät är dimensionerat för att distribuera enorma
datamängder.

Elementica

Målet med Elementica är att med ny teknik bygga ett av världens mest
klimatsmarta och storskaliga beräkningskluster för AI och
molntjänster. Anläggningen - det här är något utöver det vanliga och
långt mer än ett traditionellt datacenter - kommer att uppföras på
fastigheten "Starkströmmen 1"i Stockholms innerstad.

Målgruppen är allt från utländska molntjänster som vill etablera sig
med bästa möjliga nätmässiga förutsättningar, till stora svenska
företag som driver IT-tjänster och lagring i egen regi. Men också
storskaliga forskningsprojekt där AI kommer att spela en viktig roll.

En strategisk kundgrupp i sammanhanget är offentlig förvaltning, där
såväl juridiska frågetecken runt utländska molnjättar, som en uttalad
vilja att stärka svensk egen teknisk förmåga och beredskap på
IT-området blivit allt mer kritisk.

Elementica har dessutom stora synergieffekter med Bahnhofs övriga
IT-tjänster, och öppnar för en värdetillväxt genom inbrytningar på
nya områden. De molntjänster som nu byggs i Bahnhof (med redan
genomförda investeringar) kan inkorporeras i den nya anläggningen.

För närvarande pågår dels förberedande markarbeten med pålning och
schaktning, dels färdigställande av konstruktionsritningar på
detaljnivå. Avsikten är att om inget helt oförutsett inträffar,
påbörja själva bygget före utgången 2020.

Projektet har stora synergieffekter med Bahnhofs övriga IT-tjänster,
och öppnar för värdetillväxt genom inbrytningar på nya områden. De
molntjänster som nu byggs i Bahnhof (med redan genomförda
investeringar) kan även inkorporeras i den nya anläggningen.

Ägarmässiga förändringar i Elementica under kvartalet
Bahnhof AB äger per...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.