Du är här

2017-08-22

Bahnhof: Delårsrapport 2, 2017

Rekordtillväxt!

Omsättning: 477 Mkr (389 Mkr delår jan-jun 2016)

Ökning +22,5%

Vinst: 53,6 Mkr (46,1 Mkr delår jan-jun 2016)

Ökning +16,4%

Delårsrapporten i sammanfattning

Det första halvåret 2017 är ett styrkebesked. På delårsbasis växer
Bahnhofs omsättning med 22,5 procent, och vinsten förbättras med 16,4
procent, jämfört med samma period år 2016.

Bahnhof befinner sig i en period av kraftig tillväxt. Bara för det
andra kvartalet når koncernen en rekordomsättning på drygt 244 Mkr.
Utsikterna att uppfylla Bahnhofs prognosmål för helåret 2017 på 1
miljard kronor, med ett rörelseresultat på 110 Mkr, är goda.

Nu finns dessutom en grund för en betydligt högre tillväxt under
kommande år. Bakgrunden är att bolaget under 2016, och första
halvåret 2017, genomfört stora investeringar i teknisk infrastruktur.
Positiva effekter av detta kommer att förstärka tillväxten
ytterligare.

Bahnhof har under det första halvåret tänt en fiberinfrastruktur,
byggd för att möta nästa generation av extremt bandbreddskrävande
tjänster. Det nya fibernätet Northern Light® ger koncernen unika
förutsättningar till att ta nya marknadsandelar.

På motsvarande sätt har Bahnhofs tjänster i datahallarna genomgått en
stor översyn, och vi är nu en av marknadens tyngsta infrastrukturella
aktörer för molntjänster, med teknikplattformar som i sin helhet är
baserade i Sverige.

På privatsidan växer Bahnhof under det andra kvartalet organiskt med 7
640 privatkunder netto i öppna nät, vilket är bra för perioden.
Bahnhof förenar hög tillväxt med god lönsamhet.

Den finansiella situationen i Bahnhof är god. På sex månader genomförs
betydande tekniska investeringar på 47,5 Mkr, samt dessutom en
aktieutdelning på 35 Mkr. Trots detta är kassaflödet starkt positivt
med plus 42,7 Mkr.

Den sista juni 2017 är likvida medel i Bahnhofs kassa betryggande 185
miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till: 476,8 Mkr (389,2 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 67,3 Mkr (58,7
Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 53,6 Mkr (46,1 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 40,9 Mkr (34,8 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick till: 4,96 kr (4,23 kr)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2016.

Prognos år 2017

Bahnhofs prognos för helåret 2017 är ett rörelseresultat (EBIT) på 110
miljoner kronor med en omsättning på 1 miljard kronor. Prognosen
lämnar utrymme till att på ett positivt sätt överträffa
förväntningarna.

Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller
utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer,
eller etablering på nya affärsområden, som kan ge ytterligare
positiva effekter.

Utökat antal aktier

Finansiellt utreder vi för närvarande en möjlig split av aktien, som
ett led i en framtida tänkbar listning på annan och större
handelsplats. I fas ett handlar det dock enbart om att öka antalet
aktier, utan att förändra ägarbilden, eller byta handelsplats.

Det är styrelsens bedömning att detta kan vara ytterligare en positiv
hävstång i Bahnhofs utveckling mot att bli en allt större
nordeuropeisk telekomkoncern. Besked om en eventuell split lämnas
under hösten 2017 - och kommer i så fall att beslutas på en extra
bolagsstämma.

Vision

Inom knappt fem år ska Bahnhof vara en av de stora Nordeuropeiska
aktörerna inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och
affärsmässiga innovationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade
affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten
på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet,
kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss
inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar
ställning även i kontroversiella frågor.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra
aktörer. Vi växer i allians med andra, och vi ser synergier med
återförsäljare och partners som en naturlig del av vår affär.

Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn
på tillväxt. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och
nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk
tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla
möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Företagsmarknad

Företagsaffären svarar för 234 Mkr av Bahnhofs omsättning under det
första halvåret (jämfört 180,7 Mkr samma period år 2016).
Företagsaffären fördelar sig mellan nät- och telefonitjänster - samt
de drift- och molntjänster som utgår från någon av våra sju
datahallar.

Drifttjänster/Managed Services

Det snabbt växande affärsområdet Drifttjänster (tidigare kallat
Managed Services), innebär att vi tar ett helhetsansvar för våra
kunders IT-tjänster.

En mycket viktig konkurrensfördel är att Bahnhof kan erbjuda lösningar
som i sin helhet är baserade i Sverige, och i sin helhet drivs under
svensk teknisk och personell kontroll. Alla våra tjänster bygger
därmed på principen Based in Sweden.

Fördelarna för kunderna är flera. Bahnhof har en egen dedikerad
supportdesk för IT-driftttjänster (där vi nu utgår från vår växande
etablering i Umeå).

Men som en av Sveriges största nätoperatörer, och genom vår drift av
flera stora egna datacenter, kan vi också erbjuda tjänster som mer
nischade aktörer inte klarar av. Bahnhof har just det större
helhetsperspektiv som våra kunder efterfrågar.

Tekniskt har vi satsat på att bygga en ny infrastruktur för
molntjänster. Ett exempel är plattformen Nexus som innebär att vi kan
hantera ett stort antal kunder, och dessutom sömlöst knyta ihop våra
datacenter för kunderna. I och med detta har vi nu ett system som är
skalbart, automatiserat och anpassat för nästa generations moln- och
drifttjänster.

En ny kund inom just detta affärsområde är det globala fintechbolaget
Ripple, som baserar sin affärsmodell på blockkedjor. Ripple valde
Bahnhof för lokalisering av sina nordeuropeiska finansnoder (i
Bahnhofs säkra datacenter). Ripple, ursprungligen en startup från San
Fransisco, har på kort tid utmanat gamla betallösningar där det kan
ta flera dagar att föra över pengar internationellt mellan olika
länder.

På många sätt är det här en typisk Bahnhofkund. Innovationer kräver
stabilitet, teknisk tyngd och förmåga att erbjuda skräddarsydda
lösningar. Just finans- och mediabranschen är också kund- kategorier
som attraheras av våra teknikplattformar.

Telefoni

Bahnhofs telefonilösningar för företagskunder lockar allt fler stora
kunder. Vi fortsätter att fokusera helt på användarvänlighet och
kundnytta, där vi kan erbjuda flexibla, prisvärda och pålitliga
växellösningar. Ett exempel på en ny sådan storkund under det andra
kvartalet är Adlibris - Sveriges största nätbokhandel.

Nättjänster

Bahnhof fortsätter att växa som en av Sveriges största
nätleverantörer. Vi levererar idag tusentals fiberförbindelser till
företagskunder i hela Sverige, och i flera fall även internationell
kapacitet med länkar till kunder som angör andra europeiska länder.

Det nya nätet Northern Light® är driftsatt, och angör kontinuerligt
nya orter, som i sin tur också ökar vår räckvidd till både privat-
och företagsmarknaden.

Exempel på nätaffärer under det andra kvartalet

Under perioden har Bahnhof vunnit en viktig upphandling i Skåne, där
vi fått förtroendet att leverera internetkapacitet till Malmö Stad.
Ett par andra kommuner som också valt Bahnhof är Skövde kommun samt
Upplands Väsby kommun.

Även allmännyttiga stiftelser som Skogssällskapet har valt Bahnhof som
leverantör (med totalt elva kontor i Sverige, som nu är uppkopplade
genom oss).

Ett par exempel på nya kommersiella företagskunder (bland hundratals
andra) är Dagens Industri som valt Bahnhof för sin internetkapacitet
i Göteborg. Dessutom har det globala dataspelsföretaget Ubisoft
kraftigt utökat sitt engagemang hos Bahnhof, med kapacitet i vårt nya
våglängdsnät Northern Light®.

Privatmarknad

Bahnhof växer under det andra kvartalet organiskt med 7 640
privatkunder netto, vilket är stabilt bra för perioden (tillväxten
var 7 963 kunder samma period år 2016). Bahnhofs kundbas i öppna
stadsnät är därmed totalt 262 801 hushåll.

Bahnhof tillhandahåller premiumtjänster för kunder som vill ha
blixtsnabbt bredband och stabila uppkopplingar. Det nya nätet
Northern Light® är därför dimensionerat för att kunna ge alla kunder
minst 1 Gbit/s.

Det nya fibernätet betyder också att vi kan ansluta fler orter och
regioner än tidigare. Vi satsar här även på villamarknaden, och på
bostadsrättsföreningar. Bahnhofs "butik" växer och vi når därför allt
fler kunder.

Öppna nät är fundamentet för den explosiva bredbandsutbyggnaden i
Sverige, men det förutsätter också att lokala stadsnät agerar
offensivt och anammar ny teknik.

De utmaningar som Bahnhof möter beror i första hand på en viss
eftersläpning i lokala stadsnät. Här finns några regionala nät där
man ännu inte investerat i till exempel stöd för IPv6 (som ökar
adressrymden i näten).

Bahnhof är därför pådrivande i olika branschsammanhang. Vi kommer
under hösten 2017 ytterligare att intensifiera arbetet när det gäller
att förbättra prestandan i lokala stadsnät.

Elementica - klimatpositiva datacenter

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt
men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till
27,27% av omkring 1 500 övriga ägare.

Elementica konstruerar och driftar datahallar, där affärsidén är att
sälja överskottsvärme från datahallar till energibolag (som sedan kan
nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp bostäder). Mer
information finns på www.elementica.se (med en sökbar aktiebok).

Aktuell status, augusti 2017

Elementica fokuserar nu på en etablering i centrala delarna av
Stockholm. Kommersiella förutsättningar för byggstart är dock
alltjämt inte uppfyllda. I juni säkrades samtidigt ett exklusivt
avtal med Stockholm Stad, som formellt möjliggör en exploatering av
området i Norra Djurgårdsstaden för ett större datacenter.
Bygglovshandlingar är färdigställda.

Möten och kontakter pågår löpande med olika större kommersiella
aktörer. Parallellt utreds en alternativ plan med finansiering under
hösten 2017, för att realisera projektet.

VD har ordet

Min erfarenhet är att politiker ofta håller högtidstal om
digitalisering och molntjänster - men väldigt få vågar vara konkreta.
Det har inget med partifärg att göra. Teknik är svårt och politikerna
har två anledningar att uttrycka sig försiktigt. Dels vill de inte
framstå som okunniga. Dels kan de...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.