Du är här

2017-09-08

Bahnhof: Kallelse extra bolagsstämma Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) ("Bahnhof") kallas härmed till extra
bolagsstämma onsdag 11 oktober klockan 13.00 på bolagets huvudkontor
på Tunnelgatan 2, Stockholm.

Rätt att delta i extra bolagsstämma har sådan aktieägare som
antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende
förhållandena den 5 oktober 2017 som kommer att göras av Euroclear.
Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna
uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.
Legitimation krävs för att deltaga på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 5 oktober 2017
klockan 17.00. Anmälan görs via post Bahnhof AB, Att: Angelica
Svensson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller via e-post till
angelica.svensson@bahnhof.net. Uppge namn och person- eller
organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för
ställföreträdare och ombud bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill
delta i årsstämman, måste i god tid före den 5 oktober 2017 begära
hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i
aktieboken i ägarens namn.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Ändring av bolagsordning, avseende paragraf 6 "Antalet aktier". Är
idag lägst 10 000 0000 och högst 40 000 000. Avses ändras till lägst
100 000 000 och högst 400 000 000.

7. Ta beslut om aktiesplit 10:1 för samtliga aktieslag. Styrelsen
bemyndigas att fastställa avstämningsdag för stämmans beslut om
split.

8. Stämmans avslutande

Övrigt
Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs
hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111
37 Stockholm, senast två veckor före stämman.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bahnhof/r/kallelse-extra-bolagsstamma-bahnhof-...
http://mb.cision.com/Main/1351/2342782/719880.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.