Du är här

2017-05-31

Bayn Europe AB: Kommuniké från Bayn Europe AB (publ):s årsstämma 2017

Bayn Europe AB (publ), höll årsstämma onsdagen den 31 maj 2017 på
Hornsgatan 79 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och
ansvarsfrihet

Bolagets resultat- och balansräkning fastställdes. Det beslutades att
bolagets vinstmedel ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag
i årsredovisningen och att det inte sker någon utdelning för
räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade vidare att bevilja samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda
styrelseledamöter ska vara tre (3) ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Britt Rahm och Peter Werme omvaldes som
styrelseledamöter. Chatarina Schneider nyvaldes till styrelseledamot.
Peter Werme omvaldes till styrelsens ordförande.

Anders Ericsson från Allegretto Revision AB omvaldes som bolagets
revisor.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska
utgå med totalt 240 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 120 000
kronor samt att var och en av de övriga av bolagsstämman valda
ledamöterna ska erhålla 60 000 kronor.

Beslut om ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, om
ändring av bolagsordningens § 3 avseende bolagets verksamhet, § 4
avseende aktiekapitalets gränser, § 5 avseende gränserna för antalet
aktier i bolaget samt ändring av bolagsordningens § 11 med anledning
av genomförd lagändring.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller
teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med
ett belopp om 900 240 kronor. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka
Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av
bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så
nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman
hänvisas till www.bayneurope.com där dokumentation relaterad till
stämman finns att ladda ner.

För mer information, kontakta:

Peter Werme, ordförande Bayn Europe AB, tel +46706267899, pw@bayn.se

Lucy Dahlgren, VD Bayn Europe AB, tel +46737386752, ld@bayn.se

Om Bayn Europe:

Bayn är ett kunskapsorienterat företag som hjälper
livsmedelsproducenter att möta marknadens krav för en hälsosammare
värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och skapar nya,
naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll. Bolagets
naturliga lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning, ger
innovativa, hälsosamma recept i nära samarbete med våra kunder inom
den globala livsmedelsindustrin. Bayn är noterat på Nasdaq Stockholm,
First North, under kortnamnet BAYN.

Mangold Fondkommission AB är företagets certified adviser. Telefon
+46-8-5030 1550.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bayn Europe AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths
regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 14.05 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/kommunike-fran-bayn-europe-ab...
http://mb.cision.com/Main/5651/2277314/681952.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.