Du är här

2017-05-24

Bayn Europe AB: Kvartalsredogörelse Bayn Europe AB (publ) januari - mars 2017

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET

Intäkter 992 (593) TSEK

Rörelseresultat -1 838 (-1 225) TSEK

Resultat efter skatt -1 863 (-1 242) TSEK

Resultat per aktie* -0,24 (-0,33) SEK

Resultat per aktie efter full utspädning* -0,24 (-0,33) SEK

*= antalet aktier är beräknat på 7 751 627.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

· Nettoomsättningen ökade med 140 %.

· SIA Glass lanserade en glassbägare med Bayns totallösningar för
glass och fruktberedning. Glassen släpptes till försäljning mot
offentlig sektor.

· Bayn omförhandlade sitt exklusiva kontrakt med Barentz vilket lett
till att Bayn kunnat knyta affärskontakter i flera nya länder.

· För att komplettera Bayns tidigare varumärke EUREBA® -
totallösningar för sockerersättning -lanserade Bayn NAVIA™, ett
sortiment av naturliga ingredienser för sockerreducering.

· Efter lång tid av produktutveckling lanserade Bayn en totallösning
för sockerreducering i läskedrycker, något som marknaden länge
efterfrågat.

· Bayn tecknade tre Letter of Intent med Prochem från Schweiz, Paxman
från Grekland och Toikako Kaubandus OÜ från Estland.

· Bayn mottog sin första beställning från Paxman och leveransen
genomfördes.

· Bayn genomförde en riktad nyemission om 2 875 TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

· Bayn inledde ett projekt med ett globalt ledande dryckesföretag.

· Bayn rekryterade nya säljkompetenser med bakgrund och kunskap i att
sälja relationer och möjligheter.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

BAYN EUROPE AB är ett kunskapsorienterat företag som hjälper
livsmedelsproducenter i världen att möta marknadens krav för en
hälsosammare värld. Bayns lösningar reducerar socker i produkter och
skapar nya, naturligt sötade produkter med lågt kaloriinnehåll.

Våra lösningar, utvecklade genom vetenskaplig forskning och i nära
samarbete med våra kunder inom den globala livsmedelsindustrin,
resulterar i högkvalitativa, innovativa, hälsosamma basrecept och
produkter.

VD HAR ORDET

Nu börjar vi se de efterlängtade resultaten av förra årets idoga
arbete med omorganisation och ökat säljfokus: nettoomsättningen ökade
med 140 % årets första kvartal och flertalet produkter med Bayns
sockerreducerande lösningar nådde hyllorna. Som VD är jag glad och
stolt över vår innovationsförmåga inom affärs- och produktutveckling,
något som gynnar både intressenter och marknaden.

Det första kvartalet 2017 har varit intensivt. Efter att vi förra året
påbörjade en omstrukturering av vår marknadsstrategi har vi nu valt
att fokusera på avgränsade målgrupper och ett tydligt
produktsortiment. Förändringen har lett till en uppdelning i tre
varumärken - NAVIA™, ett ingredienssortiment, EUREBA®, totallösningar
för sockerreducering samt takk! - en märkning av färdiga produkter
med "Bayn Inside". Genom detta bemöter vi olika marknadsbehov och
effektiviserar säljprocessen och påskyndar samtidigt kundernas
köpbeslut.

Våra säljaktiviteter har ökat dramatiskt, vilket gjort att
nettoomsättningen ökat med 140%. Försäljning till antal länder har
fördubblats från sex till tolv och antalet nya direkt köpande kunder
har fyrdubblats. Vi har även haft diskussioner med ytterligare ett
antal distributionspartners med fokus på försäljning av våra
lösningar. Med tre av dessa har vi tecknat ett Letter of Intent, och
en har redan lagt sin första order. Det är roligt att se resultatet
av vår affärs- och produktionsutveckling. Vi har byggt en
affärsmodell som gynnar alla intressenter inom sockerreducering samt
utvecklat produkter som marknaden efterfrågar.

Vår expertis finns inom fyra produktkategorier; choklad, bageri, glass
och drycker. Vår produktutvecklingsfilosofi är att ersätta tillsatt
socker, men behålla samma goda smak. Alla våra produkter är testade
av konsumenter i vårt innovationscenter Bayn Studio i Gävle.

Deras feedback för vår utveckling framåt och skapar produkter som
marknaden vill ha, vilket sedan hjälper oss i försäljningsprocessen.
Till exempel lanserade vår kund SIA Glass en glassbägare med Bayns
totallösningar för glass och fruktberedning. Flera andra
glassproducenter i Norden har bekräftat att våra lösningar har
överträffat deras förväntningar på sockerreducering i glass. Det har
resulterat i diskussioner om ytterligare marknadslanseringar. Vi står
redo med många fler innovativa lösningar för sockerreducering
samtidigt som vi möter de behov marknaden och livsmedelsproducenterna
redan nu efterfrågar. Därför förutser vi en ökad försäljning kommande
kvartal samtidigt som vi med tillförsikt tror att Bayn kommer att
kunna positionera sig som den ledande utvecklaren inom
sockerreducering.

Lucy Dahlgren, VD

FINANSIELL RAPPORT

INTÄKTER

Totala intäkter under första kvartalet har ökat till 992 (593) TSEK.
Nettoomsättningen uppgick till 710 (293) TSEK.

KOSTNADER

Kostnaderna ökade under kvartalet till 2 830 (1 818) TSEK.
Kostnadsökningen är hänförlig till varuinköp och personalkostnader.

RESULTAT

Rörelseresultatet minskade till - 1 838 (-1 225) TSEK

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2436 (-3)
TSEK.

Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 1 117 (1 007)
TSEK.

NYEMISSION

Under första kvartalet har en riktad nyemission om 2 875 (0) TSEK
genomförts.

INVESTERINGAR

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 247 (299) TSEK för
perioden, och bestod av aktiverade utvecklingskostnader om 247 (299)
TSEK.

ÖVRIGT

Personal

Medelantalet anställda var under perioden 8 (6) och antalet anställda
vid periodens utgång var 8 (6).

Antal aktier

Bolaget hade 7 751 627 aktier den 31 mars (3 788 916). Det fanns 113
667 utestående teckningsoptioner per den 2017-03-31. Genomsnittligt
antal aktier under perioden var 6 904 405 (3 788 916) aktier.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bayn Europe ABs resultat och finansiella ställning påverkas av olika
riskfaktorer som skall beaktas vid en bedömning av bolaget och dess
framtidspotential. För övriga risker hänvisas till
investeringsmemorandumet och företagets hemsida www.bayn.se.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna kvartalsredogörelse är upprättad enligt Årsredovisningslagen och
bokföringsnämndens Allmänna Råd och redovisningsprinciperna är
oförändrade jämfört med föregående år.

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER

Inga närstående transaktioner har skett under kvartalet.

FRAMTIDSUTSIKTER

Ingen prognos lämnas för kvartal 2.

NÄSTA RAPPORTDATUM

Delårsrapport för perioden april-juni 2017 publiceras den 25 augusti
2017.

Mangold Fondkommission AB (tel. +46 8 5030 1550) är Bolagets Certified
Adviser.

Denna kvartalsredogörelse har ej granskats av bolagets revisorer.

För mer information vänligen kontakta Lucy Dahlgren, VD, Bayn Europe
AB, e-mail ld@bayn.se

Stockholm den 24 maj 2017

Bayn Europe AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bayn-europe-ab/r/kvartalsredogorelse-bayn-euro...
http://mb.cision.com/Main/5651/2272239/678813.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.