Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

B&B TOOLS: Kallelse till extra bolagsstämma i B&B TOOLS AB (publ) den 14 juni 2017 avseende utdelning av Momentum Group sam...

Aktieägarna B&B TOOLS AB (publ), org.nr 556034-8590 ("Bolaget"), kallas härmed
till extra bolagsstämma onsdagen den 14 juni 2017, kl. 11:00 på IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till stämman
påbörjas kl. 10:30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 8 juni 2017,
* dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress "Extra
bolagsstämma den 14 juni 2017", B&B TOOLS AB (publ), Box 10024, 100 55
Stockholm, per telefon 010-454 79 60 eller via e-post EGM14juni@bbtools.com
senast torsdagen den 8 juni 2017.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer),
adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för
stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva
rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 8 juni 2017.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar,
uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska
vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den
juridiska personen i samband med anmälan.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas
på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.bbtools.com senast den
24 maj 2017.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Beslut om styrelsens förslag till utdelning av aktier i Momentum Group AB
(publ) till aktieägarna.
8 Val av styrelseledamöter.
9 Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUTPunkt 7 - Beslut om styrelsens förslag till utdelning av aktier i Momentum Group AB (publ) till aktieägarna.Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om vinstutdelning innebärande att Bolagets samtliga aktier i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 ("Momentum Group") delas ut till aktieägarna i Bolaget. En (1) aktie av serie A i Bolaget ska medföra rätt till en (1) aktie av serie A i Momentum Group och en (1) aktie av serie B i Bolaget ska medföra rätt till en (1) aktie av serie B i Momentum Group.Avstämningsdag för utdelning ska vara den 16 juni 2017. Med föreslagen
avstämningsdag beräknas aktierna i Momentum Group registreras på mottagarens
VP-konto omkring den 20 juni 2017. Sista dag för handel med Bolagets aktier
av serie B inkluderande rätt till utdelning är den 14 juni 2017.

Bolaget innehar 171 000 egna aktier av serie B, vilka inte kommer vara berättigade till utdelning av aktier i Momentum Group.Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 629 MSEK, baserat på bokfört värde per den 19 maj 2017, innebärande en utdelning per aktie om cirka 22,30 SEK.Aktierna av serie B i Momentum Group avses bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm och första handelsdag med Momentum Group-aktien av serie B förväntas bli den 21 juni 2017. Utdelningen av aktierna i Momentum Group bedöms omfattas av den s.k. Lex Asea, vilket innebär att utdelningen inte utlöser någon omedelbar beskattning.VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUTPunkt 2 - Val av ordförande vid stämman.Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Börjesson väljs till
ordförande vid stämman.

Punkt 8 - Val av styrelseledamöter.Med anledning av att de nuvarande styrelseledamöterna i Bolaget Fredrik
Börjesson, Charlotte Hansson och Gunilla Spongh kommer att ingå i styrelsen
för Momentum Group har de ställt sina platser till förfogande. Med anledning
därav föreslår valberedningen att Malin Nordesjö, Johan Sjö samt Louise Undén
ska ersätta avgående ledamöter i Bolaget, för tiden intill slutet av kommande
årsstämma.

AKTIER OCH RÖSTERBolaget har totalt utgivit 28 463 416 aktier, av vilka 1 063 780 är aktier av
serie A och 27 372 636 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 171 000
aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget, efter avdrag av de
aktier Bolaget innehar, är 37 839 436. Uppgifterna avser förhållandet vid
kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARENS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAREnligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande
direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGARStyrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 samt handlingar enligt 18 kap.
4 och 6 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast
onsdagen den 24 maj 2017 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär
och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas
tillgängliga på Bolagets hemsida från samma tidpunkt. Valberedningens
fullständiga förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande dess förslag
till styrelse samt information om föreslagna styrelseledamöter hålls
tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga ovanstående handlingar kommer även
att framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2017

STYRELSEN

KONTAKTINFORMATION

Mats Karlqvist, Ansvarig - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660
31 32

Denna information är sådan som B&B TOOLS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 18:30 CET.

Kallelse till extra stämma den 14 juni Sv
http://hugin.info/172011/R/2106772/799939.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.