Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

B&B TOOLS: Kallelse till extra bolagsstämma i B&B TOOLS AB (publ) den 21 juni 2017 avseende ändring av firma

Aktieägarna B&B TOOLS AB (publ), org.nr 556034-8590 ("Bolaget"), kallas härmed
till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2017, kl. 11:00 på IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till stämman
påbörjas kl. 10.30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 15 juni 2017,
* dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress "Extra
bolagsstämma den 21 juni 2017", B&B TOOLS AB (publ), Box 10024, 100 55
Stockholm, per telefon 010-454 79 60 eller via e-post EGM21juni@bbtools.com
senast torsdagen den 15 juni 2017.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer),
adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för
stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva
rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 15 juni 2017.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar,
uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska
vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den
juridiska personen i samband med anmälan.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas
på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.bbtools.com senast den
31 maj 2017.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Beslut om ändring av bolagsordningen avseende Bolagets firma.
8 Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUTPunkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma.Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om ändring av
Bolagets firma från B&B TOOLS Aktiebolag till Bergman&Beving Aktiebolag genom
ändring av Bolagets bolagsordning § 1, första meningen. Ändringen föranleds
av uppdelning av B&B TOOLS-koncernen i två separata börsnoterade bolag genom
avknoppning och särnotering av rörelsesegmentet Momentum Group AB (publ).

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUTPunkt 2 - Val av ordförande vid stämmanValberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Börjesson väljs till
ordförande vid stämman.

AKTIER OCH RÖSTERBolaget har totalt utgivit 28 463 416 aktier, av vilka 1 063 780 är aktier av
serie A och 27 372 636 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 171 000
aktier av serie B. Det totala antalet röster i Bolaget, efter avdrag av de
aktier Bolaget innehar, är 37 839 436. Uppgifterna avser förhållandet vid
kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARENS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAREnligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande
direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske
utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

HANDLINGARStyrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 kommer att hållas tillgängliga
hos Bolaget senast onsdagen den 31 maj 2017 samt kommer att sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga
förslag kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida från samma
tidpunkt samt kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i maj 2017

STYRELSEN

KONTAKTINFORMATION

Mats Karlqvist, Ansvarig - Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660
31 32

Denna information är sådan som B&B TOOLS AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 18:55 CET.

Kallelse till extra stämma den 21 juni Sv
http://hugin.info/172011/R/2106787/799953.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: B&B TOOLS via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.