Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Bergman & Beving AB: Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 23 augusti 2018

Pressrelease

Årsstämma i Bergman&Beving AB (publ) den 23 augusti 2018

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande
styrelsesammanträde i Bergman&Beving AB beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 2,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till den 27 augusti 2018. Utdelning beräknas utsändas
från Euroclear Sweden AB den 30 augusti 2018.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade vidare att bevilja styrelseledamöterna och den
verkställande direktören ansvarsfrihet för bolagets förvaltning för
räkenskapsåret 1 april 2017-31 mars 2018.

Styrelse

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska
bestå av sex ordinarie ledamöter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att ställa 1 975 000 SEK
till styrelsens förfogande som arvode åt styrelsens ledamöter.
Styrelsearvodet fördelas med 600 000 SEK till styrelsens ordförande samt 275
000 SEK per ledamot till övriga ledamöter. Stämman beslöt vidare att följande
tilläggsarvoden ska utgå för utskottsarbete: för Ersättningsutskott 50 000
SEK per utskottsledamot och för revisionsutskott 50 000 SEK till ordförande.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman&Beving AB,
ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag
eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar
styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ska
arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt
enligt lag.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Roger Bergqvist, Anders Börjesson,
Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Johan Sjö och Louise Undén.

Nyval av Johan Sjö till styrelsens ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att
utgöra Bolagets revisionsutskott. Johan Sjö utsågs till Ordförande för
revisionsutskottet. Ordföranden och styrelseledamoten Malin Nordesjö utsågs
till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på bolagets hemsida
www.bergmanbeving.com.

Revisorer

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets
revisorer för tiden till och med årsstämman 2019. KPMG har utsett den
auktoriserade revisorn Håkan Reising som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för
verkställande direktören och andra personer i företagsledningen

Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer
i företagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta
aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuda 16 ledningspersoner i
Bergman&Beving-koncernen att förvärva upp till 210 000 köpoptioner på
återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal
aktier under perioden från och med den 13 september 2021 till och med den 10
juni 2022, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av totala antalet aktier och
cirka 0,6 procent av totala antalet röster i Bolaget. Förvärv av optioner ska
ske till marknadsvärde. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen
ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för
Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 24 augusti
2018 till och med den 7 september 2018. I syfte att uppmuntra till deltagande
i det aktierelaterade incitamentsprogrammet ("Programmet") ska en subvention
betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av
subventionen sker under september 2020 under förutsättning att
optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att
köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under september 2020 erlagda
subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna
subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala
avgifter, uppskattas till cirka 1,3 MSEK efter bolagsskatt (räknat på
marknadsförutsättningarna den 10 juli 2018). Mot subventionen svarar den
optionspremie på totalt cirka 1,3 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen
av köpoptionerna, varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på
Bolagets eget kapital.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i Bolaget. Syftet med återköp
är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att
framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med
egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande
i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2017
och 2018.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs
och lägsta säljkurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att Bolagets totala
innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av
samtliga aktier i Bolaget.

Avyttring av Bolagets egna aktier ska kunna ske med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, dock ej över Nasdaq Stockholm. Avyttring får ske för att
finansiera förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att
kunna utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att återköpa
aktier i Bolaget.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt ökning
av aktiekapitalet genom fondemission

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag avseende indragning av 1 000
000 återköpta aktier av serie B samt ökning av aktiekapitalet genom
fondemission.

Information om årsstämman

Ytterligare information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida
under menyn: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

Nästa rapport

Delårsrapport avseende perioden 1 april - 30 september 2018 (6 månader) kommer
att offentliggöras den 26 oktober 2018.

Stockholm den 23 augusti 2018

Bergman&Beving AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD&Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen i denna rapport är sådan som Bergman&Beving AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 19:00 CET.

Bergman&Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka
varumärken till professionella användare inom industri och bygg - främst i
Norden, Baltikum och Polen. Bergman&Beving ska vara den plats där
framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom
sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en
omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman&Beving är noterat på Nasdaq
Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

20180823_Bergman_Beving_pressrelease_sve
http://hugin.info/172011/R/2212474/862655.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Bergman&Beving AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.