Du är här

2018-07-19

Bergman & Beving AB: Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 23 augusti 2018

Pressrelease

Kallelse till Bergman&Bevings årsstämma den 23 augusti 2018

Aktieägarna i Bergman&Beving AB (publ), org. nr. 556034-8590, kallas härmed
till årsstämma den 23 augusti 2018, kl 16.30 i IVAs Konferenscenter, Grev
Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.45.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

1 dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är den 17 augusti 2018
2 dels senast 17 augusti 2018 anmäla sig via länk på bolagets hemsida, per
post under adress: Bergman&Beving Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear
Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08- 402 90 66
(09.00-16.00).

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer (organisationsnummer),
telefonnummer (dagtid), registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden
(högst två). Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och
användas för årsstämman 2018.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva
rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast den 17 augusti 2018. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta
förvaltaren/banken härom.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska skriftlig av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar,
uppvisas i original före stämmans start. Företrädare för juridisk person ska
vidare skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den
juridiska personen i samband med anmälan.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas
på bolagets huvudkontor eller på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com
senast den 19 juli 2018.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse
av bolagets revisor.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10. Redogörelse för valberedningens arbete.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

14. Val av revisor.

15. Beslut om principer för utseende av valberedning och
valberedningens uppdrag.

16. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer
i
företagsledningen.

17. Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt
överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner ("2018 års
Aktierelaterade
incitamentsprogram")

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier.

19. a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av
återköpta egna aktier.

b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

20. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 11-15 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 24 augusti 2017 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande
att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra
ledamöter att, jämte styrelseordföranden, utgöra valberedning inför kommande
styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i bolagets
delårsrapport som publicerades den 9 februari 2018, följande personer till
ledamöter i valberedningen: Anders Börjesson (valberedningens ordförande),
Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur fonder), Tom Hedelius, Stefan
Nilsson (utsedd av Handelsbankens Pensionskassa och Pensionsstiftelse) samt
Per Trygg (utsedd av SEB Fonder).

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 45 procent av totalt antal
röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 23 augusti 2018
att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Anders Börjesson.

Punkt 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Sex ordinarie ledamöter.

Punkt 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 975 000 SEK (fg år 1 820 000 SEK) att
fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 600 000 SEK (fg år 520 000 SEK)
Övriga ledamöter: 275 000 SEK per ledamot (fg år 260 000 SEK)

För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:
Ersättningsutskott - 50 000 SEK (fg år 50 000 SEK) per utskottsledamot (2
personer).
Revisionsutskott - 50 000 SEK (fg år 50 000 SEK) till ordförande.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman&Beving AB,
ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag
eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar
styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ska
arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt
enligt lag.

Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Omval av samtliga styrelseledamöter Anders Börjesson, Roger Bergqvist, Henrik
Hedelius, Malin Nordesjö, Johan Sjö och Louise Undén.

Nyval av Johan Sjö som styrelsens ordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns på bolagets hemsida
www.bergmanbeving.com.

Punkt 14 Val av registrerat revisionsbolag

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden
till och med årsstämman 2019.

Punkt 15 Beslut om principer för utseende av valberedning och
valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att valberedningen intill dess ny valberedning är
utsedd skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i
uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse
fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet
av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per
respektive kalenderårsskifte. Valberedningen utser inom sig en ordförande.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämma. Information om principer för utseende av valberedning och
valberedningens uppdrag samt valberedningens aktuella sammansättning skall
hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com.

Valberedningen skall utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till
årsstämma ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelse
och styrelseordförande, förslag till revisorer och revisorssuppleanter eller
registrerat revisionsbolag, förslag till styrelsearvode till var och en av
styrelseledamöterna, revisionsarvode samt, i förekommande fall, föreslå
ändring av principer för utseende av valberedning och valberedningens
uppdrag. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämma
samt på bolagets hemsida www.bergmanbeving.com i samband därmed.
Valberedningen skall på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess arbete
bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet
största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina
platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som
tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga
rätt att utse sina egna representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska
inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella
förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre
månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största
ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre
månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska
adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till
ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny
representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Bolaget skall stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med
valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av styrelseledamöter.
Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från
bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag
skall gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer
på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida
valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av
ifrågavarande principer.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9 OCH 16-19 ENLIGT OVAN

Punkt 9 b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel disponeras så att 68 MSEK (141)
delas ut till aktieägarna och att återstående del av bolagets vinstmedel, 1
138 MSEK (1 938), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 2,50 kronor
(5,00) per aktie och att den 27 augusti 2018 ska vara avstämningsdag för
erhållande av utdelning.
Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas
genom Euroclear Sweden ABs försorg den 30 augusti 2018 till dem som på
avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 16 Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och
andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra
personer i företagsledningen

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.