Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Bergs Timber AB: Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 juni 2017 ...

I stora konferensrummet hos Bergs Timber, Bergs väg 13, 570 84
Mörlunda.

Under 2016 genomförde Bergs Timber AB (publ) ett apportförvärv av Jarl
Timber AB från Norvik hf ("Förvärvet") som betalades genom emission
av nya B-aktier som sedermera togs upp till handel på Nasdaq
Stockholm ("Transaktionen"). Efter Transaktionens genomförande
framställde dåvarande aktieägare ATA Holding Sweden AB och Kieryd
Gård AB en begäran om att särskild granskning skulle inledas avseende
Förvärvet i enlighet med 10 kap. 21 § aktiebolagslagen. Beslut om att
inleda en särskild granskning fattades på extra bolagsstämma i
Bolaget den 22 augusti 2016.

Styrelsen kallar härmed till extra bolagsstämma i Bergs Timber AB med
anledning av att granskningen har avslutats. Den särskilde granskaren
advokat Magnus Nedström kommer vid stämman att föredra rapporten samt
besvara frågor avseende granskningen.

Anmälan och deltagande
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 22 juni 2017,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Bergs Timber AB
(publ), Att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, per
mail: info@bergstimber.se, per telefon 010-1998 500 eller telefax
0495-231 29 senast torsdagen den 22 juni 2017 kl. 13.00. Vid anmälan
ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress
och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska
därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller
motsvarande.

Anmälningsblankett och fullmaktsblankett kan med fördel användas och
finns tillgängliga på bolagets webbplats: www.bergstimber.se.

Förvaltarregistrerade aktier och fullmakt för ombud
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta vid stämman,
ha registrerat aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering skall vara verkställd senast torsdagen den 22 juni 2017,
vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste
underrätta förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än
ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre
giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten
avser juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för
den juridiska personen bifogas. Fullmakter i original och
registreringsbevis för den juridiska personen bör vara bolaget
tillhanda senast torsdagen den 22 juni 2017 under ovanstående adress.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32
§ aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 170 787 689 aktier och röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna
protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av granskningsrapport från särskild granskning.
8. Stämmans avslutande.
Tillgängliga handlingar m m
Granskningsrapporten från den särskilda granskningen hålls
tillgängligt för nuvarande aktieägare, samt den som inte längre är
aktieägare men var upptagen i röstlängden för den bolagsstämma där
frågan om utseende av särskild granskare behandlades, på bolagets
webbplats och på bolagets kontor senast från och med den 8 juni 2017
och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Mörlunda i juni 2017
Bergs Timber AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bergs-timber-ab/r/aktieagarna-i-bergs-timber-a...
http://mb.cision.com/Main/1383/2277915/682353.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.