Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-14

Bergs Timber AB: Bergs Timber har ingått avtal om förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby

Bergs Timber AB (publ) ("Bergs Timber" eller "Bolaget") har ingått
avtal om förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby
("Rörelsen") från Setra Trävaror AB ("Setra") i huvudsak i enlighet
med de förutsättningar som offentliggjordes genom pressmeddelande den
14 september 2016. Enligt avtalet förvärvar Bergs Timber samtliga
anläggnings- och lagertillgångar, med avdrag för vissa rörelseskulder
vilka främst utgörs av personalrelaterade skulder, vid Setras sågverk
i Vimmerby. Betalningen för Rörelsen kommer att erläggas dels i
nyemitterade aktier i Bergs Timber ("Apportemissionen") och dels i
kontanta medel. Preliminärt så uppgår köpeskillingen till 57,5
miljoner kronor. Slutlig köpeskilling fastställs baserat på aktuella
bokförda värden, vid tillträdesdagen den 9 januari 2017.

Styrelsen avser att besluta om Apportemissionen under december 2016
med stöd av det emissionsbemyndigande som antogs på Bergs Timbers
årsstämma den 21 januari 2016. Totalt så förväntas 11 000 000 aktier
emitteras till Setra till en teckningskurs om 2,10 kronor per aktie.
De emitterade aktierna förväntas registreras och tas upp till handel
på Nasdaq Stockholm omkring den 13-17 januari 2017. Värdet på de
emitterade aktierna uppgår till 23,1 miljoner kronor vilket beräknas
motsvara det bokförda värdet av de förvärvade
anläggningstillgångarna. Resterande del av köpeskillingen betalas
kontant och uppgår preliminärt till 34,4 miljoner kronor. Efter
genomförd transaktion kommer Setras ägarandel i Bergs Timber uppgå
till omkring 6 procent. Bergs Timbers finansieringsbank har fattat
ett positivt kreditbeslut avseende tillkommande finansiering för
sågen i Vimmerby och arbetet med att ta fram dokumentation pågår.
Bergs Timber gör bedömningen att dokumentationen kommer att föreligga
i överenskommen form i god tid innan övertagandet av anläggningen,
som förväntas äga rum den 9 januari 2017. Förvärvet är huvudsakligen
villkorat av att parterna ingår ett slutligt övergångsavtal avseende
Setras tillhandahållande av vissa administrativa tjänster till Bergs
Timber under en period, slutförhandlad finansiering med Bergs Timbers
finansieringsbank, att myndighetstillstånd överförs till Bergs Timber
alternativt att Bergs Timber erhåller motsvarande
myndighetstillstånd, samt att avtalet mellan Setra och Neova El &
Värme AB ("Neova") gällande driften av pannan vid Rörelsen övergår
till Bergs Timber.

Setras sågverk i Vimmerby bedriver produktion av sågade trävaror
endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. Sågverket
har en produktionskapacitet på ca 175 000 kubikmeter. Den geografiska
närheten mellan Bergs Timbers befintliga anläggningar och Rörelsen
bidrar positivt till transaktionens industriella logik. Bergs Timber
och Setra har noggrant utvärderat och analyserat potentiella
samordningsvinster inom råvaruhantering, produktion samt
försäljningsorganisationen:

· Bergs Timber avser att förändra produktionsupplägget på sågen i
Vimmerby. Produktionen beräknas att minska från dagens nivå om 160
000 kubikmeter, till omkring 130 000 kubikmeter på årsbasis.
Förändringen kommer att medföra att antalet anställda i Rörelsen
minskar med omkring 20 medarbetare, varav omkring 10 är inhyrda, till
omkring 40 medarbetare. MBL-förhandlingar kommer omgående att inledas
med de fackliga företrädarna.

· Det tilltänkta produktionsupplägget innebär vidare att delar av de
sågade volymerna från sågen i Vimmerby kommer att vidareförädlas vid
Bergs Timbers övriga anläggningar, där träskyddsanläggningen Bitus är
en viktig del.

Utöver ovanstående så har en flerårig intentionsförklaring mellan
Bergs Timber och Sveaskog AB ("Sveaskog") undertecknats i anslutning
till diskussionerna med Setra. Enligt denna kommer Sveaskog att svara
för ungefär 50 procent av råvaruförsörjningen till sågverket i
Vimmerby, samtidigt som Sveaskog fortsätter att vara en viktig
råvaruleverantör till Bergs Timbers övriga anläggningar. Vid sidan av
det fördjupade samarbetet med Sveaskog så innebär förvärvet att Bergs
Timber stärker sin ställning i den norra delen av sitt
upptagningsområde.

Bergs Timber har tidigare kommunicerat sin avsikt att aktivt bidra
till den pågående konsolideringen av sågverksmarknaden i sydöstra
Sverige. Förvärvet av sågen i Vimmerby genomförs som ett led i denna
övergripande strategi.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Setra tillverkar
sågade och förädlade trävaror och produktionen sker på elva orter i
Sverige och en i England. Totalt finns i koncernen nio sågverk och
tre fristående förädlingsverksamheter. Setra ser positivt på att bli
en delägare i Bergs Timber.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av
Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27
eller +46 10 19 98 504).

Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 14 december 2016 kl. 14.00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda,
telefon +46 10 19 98 500.

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under
adress www.bergstimber.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bergs-timber-ab/r/bergs-timber-har-ingatt-avta...
http://mb.cision.com/Main/1383/2150058/603795.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.