Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-12

Bergs Timber AB: Bokslutskommuniké 1 september 2016 - 31 augusti 2017 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Räkenskapsåret (1 september 2016 - 31 augusti 2017)

·
Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning på 1
243,8 Mnkr (894,3), och ett rörelseresultat på 37,1 Mnkr (2,4).
Resultatet efter skatt uppgår till 25,0 Mnkr (-3,7), vilket är en
förbättring med 28,7 Mnkr jämfört med föregående år. Det ger ett
resultat per aktie på 0,15 kronor (-0,03).

·
Den finansiella ställningen är tillfredsställande. Soliditeten uppgår
till 57,5 procent (52,3) och tillgängliga likvida medel inklusive ej
utnyttjade checkkrediter uppgår till 177,6 Mnkr (78,0). Koncernens
räntebärande nettoskuld har minskat och uppgår vid räkenskapsårets
slut till 122,3 Mnkr (173,8).

·
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 111,8
Mnkr (-33,7), vilket är 145,5 Mnkr bättre jämfört med samma period
föregående år.

·
Förvärvet av sågverket i Vimmerby har genomförts under
räkenskapsåret.

·
Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 kr/aktie (0).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fjärde kvartalet (1 juni 2017 - 31 augusti 2017)

·
Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 333,7 Mnkr
(233,0), med ett rörelseresultat på 11,3 Mnkr (2,3). Resultatet efter
skatt uppgår till 8,6 Mnkr (-0,4), en förbättring med 9,0 Mnkr
jämfört med föregående år. Detta ger ett resultat per aktie på 0,05
kronor (-0,00). Fjärde kvartalet påverkas av semesteruppehåll.

·
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 86,4
Mnkr (-16,8), vilket är 103,2 Mnkr bättre jämfört med samma period
föregående år.

·
Under det fjärde kvartalet har beslut fattats att investera 25 MSEK i
en ny biobränslepanna vid sågverket i Mörlunda.

·
Bergs Timber har i juli tecknat ett långsiktigt avtal med Burnblock
Aps, där Bergs Timber blir ensamproducent av brandskyddsimpregnerat
trä med Burnblocks produkt i Sverige.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koncernens verksamhet
Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror
med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem
sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla
och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid
fyra av koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för
vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 14
mil. Den samlade produktionstakten vid nuvarande driftsformer uppgår
efter förvärvet av sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ sågade
trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Av trävarorna
exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA,
Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika. Bitus träskyddsbehandlar
ca 180 000 m³ per år.

Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin
samt som bränsle från våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas
i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett
komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning
gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs
Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget
noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap,
materials.

Nettoomsättning och resultat för räkenskapsåret (1 september 2016 - 31
augusti 2017)

Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 1
243,8 Mnkr (894,3). Koncernens rörelseresultat uppgick till 37,1 Mnkr
(2,4). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på de genomförda
förvärven av sågverken i Broakulla och Vimmerby. Sågverket i
Broakulla förvärvades i juli 2016 och ingår hela delårsperioden medan
sågverket i Vimmerby ingår från och med förvärvet den 9 januari 2017.
Vidare har delårsperioden inneburit högre utleveranser från
jämförbara enheter samtidigt som priserna på sågade trävaror är högre
än föregående år. Sågverket i Broakulla tillför 136 Mnkr (19) och
sågverket i Vimmerby 168 Mnkr (0) till koncernens nettoomsättning
under räkenskapsåret jämfört med föregående år.

Resultat efter skatt blev 25,0 Mnkr (-3,7) vilket gav ett resultat per
aktie efter skatt på 0,15 kronor (-0,03). Resultatet under
räkenskapsåret har påverkats positivt av orealiserade
valutakursdifferenser med 2,7 Mnkr (1,2) samt transaktionskostnader
för förvärv av sågverk med -1,4 Mnkr (-3,5). Vidare påverkades
resultatet föregående år positivt av upplösning negativ goodwill med
8,7 Mnkr. Koncernens finansiella kostnader uppgår för delårsperioden
till -6,1 Mnkr (-6,6).

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 462 000 m3sv vilket är en
ökning med 125 000 m3sv jämfört med samma period föregående år.
Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby.
För jämförbara enheter är produktionen ca 11 000 m3sv lägre än
föregående år.

Nettoomsättning och resultat för fjärde kvartalet (1 juni 2017 - 31
augusti 2017)

Bergs Timber uppnådde under fjärde kvartalet en nettoomsättning om
333,7 Mnkr (233,0). Koncernens rörelseresultat uppgick till 11,3 Mnkr
(2,3). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på att sågverken i
Broakulla och Vimmerby ingår under hela fjärde kvartalet innevarande
år. Vidare har kvartalet inneburit högre utleveranser från jämförbara
enheter samtidigt som priserna på sågade trävaror är högre än
föregående år. För kvartalet bidrar Broakulla med 41 Mnkr (19) och
Vimmerby med 63 Mnkr (0) till koncernens nettoomsättning.

Resultat efter skatt blev 8,6 Mnkr (-0,4) vilket gav ett resultat per
aktie efter skatt med 0,05 kronor (-0,00). Resultatet under fjärde
kvartalet har påverkats positivt av orealiserade
valutakursdifferenser med 3,5 Mnkr (3,4). Vidare påverkades
resultatet föregående år positivt av upplösning negativ goodwill med
8,7 Mnkr. Jämfört med föregående år är det främst förbättrade priser
på sågade trävaror samt effekter från lönsamhetsförbättrande åtgärder
som bidragit till resultatförbättringen. Resultatet har påverkats
negativt av att den svenska kronan stärkts mot framförallt GBP och
USD under kvartalet.

Produktionen av sågade trävaror uppgår till 100 000 m3sv vilket är en
ökning med 31 000 m3sv jämfört med samma period föregående år.
Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby.
För jämförbara enheter är produktionen på samma nivå som föregående
år.

Likviditet, investeringar och finansiering
Likvida medel uppgick i koncernen till 1,1 Mnkr (16,7), vartill kommer
outnyttjade checkkrediter om 176,5 Mnkr (61,2). Därutöver finns
beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 15,5 Mnkr
(38,9). Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel
uppgår till 122,3 Mnkr (173,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 111,8 Mnkr
vilket är 145,5 Mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade
kassaflödet från den löpande verksamheten beror på den förbättrade
resultatnivån samtidigt som de goda utleveranserna under vår och
sommar medfört ett lägre kapital bundet i varulager. Årets kassaflöde
från investeringsverksamheten har belastats med 30,6 Mnkr avseende
kontant betalning i samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby.

Under augusti 2016 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets
huvudfinansiär. Kreditfaciliteten omfattar totalt 260 Mnkr och
innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175 Mnkr,
bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om 48 Mnkr. Den nya
kreditfaciliteten löper till 2018-12-31. Faciliteten omfattar
huvuddelen av koncernens befintliga lån samt checkräkningskredit och
bankgarantiramar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom
EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad innefattar de huvudsakliga
villkoren även rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten.
Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska
överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de
avtalade amorteringarna till 48 Mnkr.

I samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby har Bergs Timber
erhållit en ny checkräkningskredit på 65 Mnkr för finansiering av
förvärvet. Samtidigt gjordes en nedsättning av den kreditfacilitet
som beskrivs ovan med 12 Mnkr avseende bankgarantiramar. Efter
justeringen uppgår kreditfaciliteten till 248 Mnkr. Den nya
checkräkningskrediten ligger utanför det befintliga facilitetsavtalet
och har en avtalad nedsättning med 25 Mnkr per 2017-09-30.
Facilitetsavtalet löper i övrigt med oförändrade villkor. Koncernen
har under delårsperioden uppfyllt samtliga villkor enligt
facilitetsavtalet.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under
räkenskapsåret uppgår till 35,2 Mnkr (18,4). Den enskilt största
posten utgörs av förvärv av maskinell utrustning från sågverket i
Myresjö. Bland övriga större investeringar finns investering i
Broakulla i samband med omställning av produktionen samt uppgradering
av hyvelintaget i Gransjö. Försäljning av anläggningstillgångar
uppgår till 5,9 Mnkr varav 4,1 Mnkr avser försäljning av koncernens
andel (33 %) av en samfälld skogsfastighet.

Personaloptionsprogram
Det personaloptionsprogram som beslutades vid årsstämman 2014 har
upphört 2016-08-31. Programmet har inte haft någon påverkan på
periodens resultat.

Väsentliga händelser i Moderbolaget under delårsperioden samt efter
delårsperiodens utgång

Moderbolagets verksamhet avser förvaltning av aktier i dotterbolag
samt koncernövergripande administrativa uppgifter. Moderbolaget har
under delårsperioden förvärvat rörelsen vid sågverket i Vimmerby från
Setra Trävaror AB. Förvärvet omfattar samtliga anläggnings- och
lagertillgångar, med avdrag för vissa rörelseskulder. Betalningen för
rörelsen har erlagts dels genom 11 000 000 nyemitterade aktier i
Bergs Timber och dels genom kontant ersättning. Köpet av sågverket i
Vimmerby har transporterats ned till dotterbolaget Bergs Timber
Production AB.

Vid en extra bolagsstämma den 28 augusti 2016 beslutades efter en
begäran från Kieryd Gård AB och Rörvik Timber Höglandet AB om en
särskild granskning av förvärvet av Bergs Timber Broakulla AB. Under
räkenskapsåret har den särskilde granskningsmannen tillsänt bolaget
en rapport efter utförd granskning. Enligt granskningsrapporten finns
det inget som tyder på att apportemissionen borde ha behandlats som
en riktad kontantemission eller att det har skett några överträdelser
av aktiebolagslagens så kallade generalklausul. En extra bolagsstämma
har hållits den 29 juni 2017 där den särskilde granskningsmannen
föredrog rapporten. Kostnaden för den särskilda granskningen uppgår
till 0,8 Mnkr och har belastat tredje kvartalet. ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.