Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-18

BEWiSynbra Group AB (publ): BEWiSynbra Group AB offentliggör avsikt att för koncernens räkning ansöka om upptagande till handel på Merkur Market

BEWiSynbra Group AB (publ) ("BEWiSynbra"), en ledande internationell leverantör av isolerings- och förpackningslösningar, offentliggör idag sin avsikt att ansöka om upptagande till handel av aktierna i ett nyligen bildat norskt moderbolag, BEWi ASA (tillsammans med BEWiSynbra "BEWi") på Merkur Market, en multilateral handelsplats som drivs av Oslobörsen. Därutöver har styrelsen i BEWi ASA beslutat att arbeta för att byta handelsplats till Oslo Børs inom de närmaste 12 månaderna.

Gunnar Syvertsen, styrelseordförande i BEWi kommenterar: "Genom det nyligen annonserade förvärvet av BDH stärker vi ytterligare vår position som en betydande internationell leverantör av isolerings- och förpackningsprodukter, i linje med vår långsiktiga strategi för tillväxt och diversifiering. Nu är vi redo att ta en ledande roll i den pågående konsolideringen av vår bransch, och vi ser därför på en notering av BEWi som strategisk viktigt, och i synnerhet som en milstolpe för koncernen." 

BEWi bildades 1980 av familjen Bekken i Frøya i Norge och har därefter vuxit till att bli en betydande europeisk aktör inom både isolerings- och förpackningsindustrin. BEWi utvecklar och tillverkar innovativa och hållbara produkter & lösningar som skyddar både människor och varor, som exempelvis fisklådor, cykelhjälmar, läkemedelsförpackningar, barnstolar samt isoleringsprodukter för byggnader och infrastruktur. BEWi är integrerat genom hela värdekedjan, från produktion av råvara till slutprodukter och återvinning av begagnade produkter. Den integrerade modellen diversifierar exponeringen mot slutmarknader och stabiliserar marginalerna, likväl som att det är en åtgärd för att förbättra marginalerna vilket rustar BEWi för marknadens förändringar.

Sedan 2018 har BEWi ett ökat fokus på bolagets miljöpåverkan. Inom ramen för sitt affärsområde BEWiSynbra Circular återvinner koncernen 20 000 ton EPS-produkter årligen. Under 2021 beräknar bolaget uppnå en återvinningskapacitet om 60 000 ton, en viktig åtgärd för att möta framtida affärsmöjligheter, liksom miljörelaterade krav.

Den 17 augusti offentliggjorde BEWiSynbra förvärvet av det norska bolaget BEWi Drift Holding AS ("BDH") för en total köpeskilling om 400 miljoner NOK. BDH är en leverantör av förpackningar för användning till land och sjöss samt isoleringslösningar, som kommer att tillföra BEWi en utökad produktportfölj och geografisk räckvidd. I och med förvärvet av BDH driver BEWi totalt 38 produktionsenheter i Europa. Under första halvåret 2020 uppgick BEWis nettoomsättning till ~2,7 miljarder SEK och justerad EBITDA till ~378 miljoner SEK, inklusive BDH pro forma (oreviderat). 

Christian Bekken, koncernchef i BEWi, kommenterar: "Våra strategiska prioriteringar att fortsätta växa genom förvärv, ytterligare stärka våra cirkulära verksamheter och fortsätta utveckla hållbara lösningar för våra kunder. Vår integrerade affärsmodell har visat sig mycket robust, både i tider av fluktuerande råvarupriser och nu senast genom den utmanande situationen med covid-19. Den förser oss med en solid grund för att realisera vår strategi, vilket visas av att våra intäkter varit stabila."

Planerad placering av befintliga aktier och upptagande till handel på Merkur Market

Även om BEWi ASA, det nyligen bildade moderbolaget för BEWi koncernen, förväntas uppfylla kraven på aktiespridning för att upptas till handel på Merkur Market utan någon ytterligare placering av aktier, är avsikten att erbjuda upp till 10 procent av de befintliga aktierna i BEWi ASA som en del av processen. Säljande aktieägare kommer att vara familjen Bekken, genom deras helägda bolag Frøya Invest AS, och fonder kontrollerade av Verdane Capital.

Efter placeringen av befintliga aktier kommer BEWi ASA att ansöka om upptagande till handel av aktierna på Merkur Market, en multilateral handelsplats som drivs av Oslobörsen. Upptagande till handel beräknas äga rum i augusti eller september 2020.

Befintlig ägarsituation

Familjen Bekken äger för närvarande 66,7 procent, fonder kontrollerade av Verdane Capital 17,4 procent och Kverva AS 9,9 procent av aktierna i BEWi. Efter den planerade placeringen av existerande aktier kommer familjen Bekken att äga ungefär 58,6 procent och fonder kontrollerade av Verdane 15,6 procent av aktierna i BEWi.

Familjen Bekken kommer att kvarstå som majoritetsägare efter den planerade transaktionen, vilket är i linje med deras långsiktiga ägarstrategi.

Lock-up

De säljande aktieägarna kommer i anslutning till den planerade transaktionen att åta sig en sex månaders lock-up.

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Norge och SpareBank 1 Markets har anlitats som finansiella rådgivare i samband med upptagande till handel på Merkur Market och den planerade aktieplaceringen. Advokatfirman Cirio är legal rådgivare i Sverige och advokatfirman Wikborg Rein legal rådgivare i Norge åt BEWi. Advokatfirman Wiersholm är legal rådgivare i Norge för de finansiella rådgivarna.

För ytterligare information kontakta:

Marie Danielsson, CFO BEWi, tel: +46 70 661 0047
Hanna Laurentz, Dir. Communication and IR, BEWiSynbra, tel: +46 70 177 4400
Charlotte Knudsen, Media and IR contact Norge, +47 9756 1959

Om BEWi

BEWi är en ledande internationell leverantör av förpackningar, komponenter och isoleringslösningar, och den största vertikalt integrerade tillverkaren av expanderbar polystyren (EPS) i Europa. BEWi är integrerad genom hela värdekedjan, från produktion av råmaterial och färdiga produkter till återvinning av använda produkter. Ända sedan starten i den norska skärgården på Frøya 1980 skapar BEWi värde för sina kunder genom att erbjuda hållbara lösningar på innovativa och effektiva sätt.

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 augusti 2020 kl. 07:30.

Viktigt meddelande

Varken detta pressmeddelande eller någon kopia av det får göras tillgängligt eller överföras till USA eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA. Verken detta pressmeddelande eller kopia av det får tas eller överföras direkt eller indirekt till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Sydafrika eller USA eller till någon person i någon av dessa jurisdiktioner, utom i överensstämmelse med gällande värdepapperslagar. Varje underlåtenhet att följa denna begränsning kan utgöra ett brott mot australiensiska, kanadensiska, japanska, Hongkong, sydafrikanska eller amerikanska värdepapperslagar. Distributionen av detta pressmeddelande i andra jurisdiktioner kan begränsas av lag och personer som tar del av detta pressmeddelande bör informera sig om och följa sådana begränsningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till något erbjudande att köpa några värdepapper i någon jurisdiktion.

Framåtblickande uttalanden:

Detta pressmeddelande och allt material som distribueras i samband med detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet eftersom de återspeglar BEWis nuvarande förväntningar och antaganden om framtida händelser och omständigheter som kan vissa sig vara felaktiga. Ett antal väsentliga faktorer kan medföra att faktiska resultat och utveckling skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller är antyds i dessa framåtblickande uttalanden.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.