Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-14

BEWiSynbra Group AB (publ): KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BewiSynbra Group AB (publ)

Pressmeddelande 2018-09-14

Aktieägarna i BEWiSynbra Group AB (publ), org.nr 556972-1128
("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28
september 2018 kl. 10.00, på Bolagets huvudkontor, Gårdsvägen 13, 169
70 Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att
delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på
dagen för stämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget
tillhanda senast måndagen den 24 september 2018, per telefon +46 8
527 70 916 eller e-post Johanna.Permatz@lindahl.se. Vid anmälan ska
uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav,
uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst
ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget
på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive
engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.bewisynbra.com

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 - Beslut om nyemission av aktier mot betalning i apportegendom

Styrelsen i BEWiSynbra Group AB (publ) föreslår att bolagsstämman
beslutar om nyemission mot betalning i apportegendom.
Apportemissionen genomförs som ett led i Bolagets förvärv av samtliga
aktier i BEWi Produkter AS, samtliga aktier i BEWi Polar AS och
samtliga aktier i BEWi Automotive AB (varav 34 314 aktier förvärvas
mot betalning i nya aktier i Bolaget och resterande 15 686 aktier
förvärvas mot kontant betalning). Genom apportemissionen kan Bolagets
aktiekapital öka med högst 392 615,25 kronor genom nyemission av
högst 8 098 099 aktier av serie A enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Frøya Invest AS och KMC Family AS. Överteckning kan inte ske.

2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna ska betalas genom apportegendom.

3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom teckning på särskild teckningslista senast den 28 september 2018. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.

4. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 94,47 kronor per aktie. Teckningskursen för de nya aktierna motsvaras av styrelsen bedömt marknadsvärde.

5. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 28 september 2018 varvid Frøya Invest AS ska erlägga betalning genom tillförsel av samtliga aktier i BEWi Produkter AS och samtliga aktier i BEWi Polar AS samt KMC Family AS ska erlägga betalning genom tillförsel av 34 314 aktier i BEWi Automotive AB. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den betalningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.

7. De nya aktierna skall omfattas av hembudsförbehåll enligt Bolagets bolagsordning.

8. Styrelsen eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav och villkor

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 6 ovan krävs
att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och vd, om det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämnar upplysning om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på
Bolagets kontor med adress Gårdsvägen 13, 169 70 Solna, Sverige
senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 14 september
2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som
begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att
finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Solna i september 2018

BEWiSynbra Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta Charlotte Knudsen, IR Manager,
BEWiSynbra, tel: +47 9756 1959.

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 14 september kl. 08.30.

BEWiSynbra is an innovative player and a vital component of European
business, offering qualified and sustainable packaging solutions and
insulation systems for buildings. The Group's products protect and
safeguard the transportation of foodstuffs, electronics and many
other types of sensitive products, and meet legislators' increasingly
strict requirements for more efficient insulation of buildings. The
Group has around 1,000 employees in six countries and sales of
approximately SEK 4.5 billion, and its registered office is located
in Solna, Sweden. BEWiSynbra Group is owned to 50.6% by Frøya Invest
AS, to 22.4% by Gjelsten Holding AS, to 25.4% by Verdane Capital
Advisors and to 1.6% by Senior Executives.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bewisynbra-group-ab--publ-/r/kallelse-till-ext...
http://mb.cision.com/Main/15986/2617961/908952.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.