Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-28

BILIA AB: Kallelse till extra bolagsstämma 2017

Bilia AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Kallelse till extra bolagsstämma 2017

Göteborg, Sverige, 2017-07-28 10:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Vid extra bolagsstämma den 4 september 2017, klockan 9:00, i Solna ska beslut
fattas om nyval av styrelseledamot, varvid Gunnar Blomkvist föreslås till
ledamot för att ersätta Eva Cederbalk som avgår i förtid, i enlighet med vad
som aviserats tidigare.

Kallelsen i sin helhet framgår nedan:

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 4
september 2017,
klockan 9:00, på Bilas anläggning i Haga Norra, Frösundaleden 4, Solna.

Anmälan och rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 29
augusti 2017

- dels anmäla sitt deltagande till Bilia AB senast tisdagen den 29 augusti 2017

Anmälan kan antingen ske:

- per telefon 010-497 73 04 (vxl 010-497 70 00) eller per post till Bilia AB,
Box 9003, 400 91 Göteborg

- via anmälningsformulär på Bilias hemsida www.bilia.com (gäller ej juridisk
person)

Vid anmälan uppges:

- namn

- personnummer (organisationsnummer)

- adress och telefonnummer

- namn på eventuellt medföljande biträden

Deltagarbekräftelse:

- översänds till aktieägare som anmält sig

- medtages av aktieägare till stämman

Aktieägare, som företräds av ett eller flera ombud, uppmanas att skicka
fullmakt i original tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara daterad och
giltighetstiden får inte överstiga fem år. Den som företräder juridisk person
ska också presentera kopia av registreringsbevis eller annan handling som
utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt
att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen
den 29 augusti 2017. Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före
den 29 augusti få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid stämman

3 Godkännande av röstlängden

4 Godkännande av dagordningen

5 Val av justerare

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7 Val av styrelseledamot för att ersätta ledamot vid förtida avgång

8 Stämmans avslutande

Förslag

Punkt 7 – val av styrelseledamot

För att ersätta Eva Cederbalk som lämnar sitt styrelseuppdrag i förtid i
samband med extrastämman, föreslår valberedningen nyval av Gunnar Blomkvist
till styrelseledamot.

Beslut om styrelsearvode har fattats av årsstämman och arvodet fördelas pro
rata mellan avgående och tillträdande ledamot i förhållande till uppdragets
tid.

Gunnar Blomkvist är född 1955. Han har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Göteborg. Gunnar har varit anställd i Bilia sedan 1984 och
ingår sedan lång tid i Bilias koncernledning. I sommar lämnar han sitt
operativa arbete i Bilia och sin tjänst som CFO, för att gå i pension. Med
anledning av sin anställning i Bilia betraktas Gunnar som beroende gentemot
Bilia, även om anställningsförhållandet upphört. Gunnar har inga övriga
uppdrag. För mer information, se gärna valberedningens redogörelse och
motivering som finns på bilia.com.

Notera att årsstämman tidigare i år beslutat att styrelsen skall bestå av 10
ledamöter. Övrig styrelse är oförändrad och består av Ingrid Jonasson Blank,
Anna Engebretsen, Jack Forsgren, Laila Freivalds, Mats Holgerson, Gustav
Lindner, Jan Pettersson, Mats Qviberg (ordf.) och Jon Risfelt.

Information

Aktieägare har rätt att begära att styrelse eller VD vid stämman lämnar
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 102 799 952 st.
Samtliga Bilia-aktier är av serie A och det finns inga aktier i serie B
utgivna. Bilia har inget innehav av egna aktier.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bilia AB på Norra
Långebergsgatan 3 i Göteborg samt på www.bilia.com (se avsnitt Företaget och
rubriken Bolagsstyrning, Bolagsstämma) och skickas till de aktieägare som begär
det.

Stämmolokalen öppnar kl 8:30.

Välkommen!

Styrelsen

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.