Du är här

2014-04-30

BIMobject AB: Kallelse till årsstämma i BIMobject AB (publ)

Aktieägarna i BIMobject AB (publ), org. nr. 556856-7696 kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 4 juni 2014, kl. 09.00 på Media Evolution City, Stora
Varvsgatan 6 A, våning 4, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 maj 2014, och anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 28 maj 2014 skriftligen till BIMobject AB, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-685 29 00 eller per e-post bolagsstamma@bimobject.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 28 maj 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bimobject.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 563 280 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
1 Stämman öppnas.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordningen.
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Verkställande direktörens anförande.
8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9 BeslutBestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer. Fastställande
av arvoden åt styrelsen och revisorer. 1 om fastställande av
resultaträkning och balansräkning; 2 om dispositioner beträffande bolagets
resultat enligt den fastställda balansräkningen; 3 om ansvarsfrihet åt
styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10
11 Val av styrelse och revisorer.
12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13 Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013-05-01 - 2013-12-31.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorer (punkterna 9 och 10)
Aktieägare representerande cirka 55 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att sju styrelseledamöter skall utses. Vidare föreslås att styrelsearvode skall utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande samt med ett prisbasbelopp till Michael Thydell. Vidare har styrelsen föreslagit att två revisorer skall utses och att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer (punkt 11)
Aktieägare representerande cirka 55 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår dels att Phillippe Butty, Sven Holmgren, Ben O'Donnell, Stefan Larsson, Christian Rasmusson och Johannes Reischböck omväljs som styrelseledamöter, dels att Michael Thydell nyväljs som styrelseledamot samt dels att Sven Holmgren omväljs som styrelseordförande. Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisorer KPMG AB och Jacob Kvarnhammar omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Michael Thydell - arkitekt och BIM-strateg - är en framstående expert i Sverige inom Revit och BIM med bakgrund från arkitektskolan på KTH i Stockholm och datateknikutbildning på KTH. Thydell har utvecklat avancerade CAD/BIM-lösningar och metoder för industrin sedan 1993. Senare uppdrag innefattar bland annat CAD-konsult på AEC AB där han hade tjänsten som gruppchef för Stockholmskontoret samt BIM-strateg på Sweco Architects AB med ansvar för Revit-applikationer för den svenska marknaden.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
(punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2014.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för expansion av verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6 A i Malmö samt på bolagets webbplats (www.bimobject.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i april 2014
BIMobject AB (publ)
STYRELSEN

BIMobject®:

BIMobject AB är ett svenskt företag med global skalbar affärsidé. Vi hjälper våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt.

BIMobject AB utvecklar IT-verktyg, webblösningar och tjänster för skapandet, konverteringen och publiceringen av BIM-objekt på nätet och skapar en direktlänk mellan produkterna och föreskrivande led som använder BIM/CAD-system i bygg- och inredningsbranschen. http://bimobject.com/

BIMobject® - Vinnare av Red Herring Europe Top 100 Awards 2013, vinnare av 2013 Red Herring 100 Global och vinnare av IAIR AWARDS 2013!

BIMobject AB (publ) - NASDAQ OMX First North - Ticker: BIM

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser
Kallelse till årsstämma i BIMobject AB (publ)
http://hugin.info/158772/R/1781364/609449.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

HUG#1781364

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.