Du är här

2018-07-25

BioArctic: BioArctic meddelar detaljerade resultat från Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom som rapporter...

Stockholm, 25 juli 2018 - BioArctic AB (publ) (STO:BIOA B) meddelade
den 6 juli positiva resultat från BAN2401 Fas 2b-studien med 856
patienter med tidig Alzheimers sjukdom. BAN2401 är en antikropp mot
protofibriller av amyloid-beta (A?). Den högsta dosen 10 mg/kg två
gånger per månad, jämfört med placebo, uppnådde en statistiskt
signifikant förbättring av de prioriterade effektvariablerna vid 18
månader med en minskad försämring av ADCOMS (Alzheimer's Disease
Composite Score) och en minskad inlagring av amyloid-beta i hjärnan
uppmätt med amyloid-PET (positronemissionstomografi).

Data presenterade vid Alzheimer's Association International
Conference® (AAIC®) 2018 i Chicago, USA, den 25 juli visar
dosberoende, kliniskt betydelsefulla och statistiskt signifikanta
effekter av BAN2401 på flera kliniska effektvariabler med dosberoende
och signifikanta effekter även på biomarkörer inklusive PET samt en
god tolerabilitetsprofil.

Vid den finala analysen efter 18 månaders behandling visades en
dosberoende minskad kognitiv försämring av ADCOMS. Den högsta dosen
med BAN2401, 10 mg/kg två gånger per månad, visade en signifikant
mindre grad av försämring på 30% jämfört med placebogruppen
(p=0,034). En statistiskt signifikant minskning av försämring på
ADCOMS sågs även så tidigt som efter 6 månaders behandling (p<0,05)
samt efter 12 månaders behandling (p<0,05). Dosberoende förändringar
av ADAS-Cog sågs också med BAN2401, den högsta dosgruppen 10 mg/kg
två gånger per månad uppnådde en signifikant minskad grad av
försämring på 47% (p=0,017). Vidare så sågs på CDR-SB en minskad grad
av försämring i den hösta dosgruppen av BAN2401 som översteg 25%,
vilket var förbestämt som en kliniskt betydelsefull skillnad jämfört
med placebo. Vid 18 månader var skillnaden 26% (p>0,05) jämfört med
placebo. Graden av klinisk försämring i placebogruppen i studien var
jämförbar med vad som observerats vid studier inom ADNI (Alzheimer's
Disease Neuroimaging Initiative) i USA.

Höggradigt statistiskt signifikanta och dosberoende effekter på
biomarkören amyloid PET sågs i alla behandlingsgrupperna. BAN2401
visade en dosberoende minskning av amyloid i hjärnan vid 18 månader,
en minskning som var statistiskt signifikant för alla doserna. På den
högsta dosen av BAN2401 (10 mg/kg två gånger per månad) var
minskningen av amyloidinlagring i hjärnan 70 enheter vid 18 månader
vid analys enligt MMRM-metoden (Mixed-effects Model with Repeated
Measures) (p<0,0001) och uppmätt med standardiserad PET enligt
centiloid-skalan (medelvärde vid studiestart var 74,5 enheter,
observerat värde vid 18 månader var 5,5 enheter). Vid amyloid
PET-analyser med visuell avläsning påvisade BAN2401 efter 18 månader
en dosberoende förändring från positiv till negativ status för
amyloidförekomst hos 81% av patienterna (p<0,0001).

Ytterligare belägg för effekt av BAN2401 på biomarkörer observerades
vid analyserna av Abeta1-42 och Tau i ryggvätska hos det begränsade
antalet patienter som lämnade ryggvätskeprover i en delstudie.
Bindning till målproteinet visades med Abeta1-42 för alla doser av
BAN2401. En kombinerad analys av de patienter som fick BAN2401 10
mg/kg en eller två gånger per månad visade en statistiskt signifikant
minskning i totala Tau nivåer (p<0,05), en observation som är
förenlig med en sjukdomsmodifierande behandlingseffekt.

BAN2401 tolererades väl under 18 månaders behandling. Biverkningar som
är relaterade till studien förekom hos 26,5% i placebogruppen samt
respektive 53,4% och 47,2% för BAN2401 10 mg/kg en och två gånger per
månad. De vanligaste biverkningarna var reaktioner vid
injektionsstället och ARIA (Amyloid Related Imaging Abnormalities).
Reaktionerna vid injektionsstället var huvudsakligen av mild till
måttlig svårighetsgrad. Förekomsten av ARIA-E (edema) översteg inte
10% för någon dosgrupp och var inte sammankopplad med några kliniska
symtom för den övervägande majoriteten (43 av 48 patienter i studien,
90%). Förekomsten av ARIA-E (edema) var 9,9% i den högsta dosgruppen
och förekomsten av ARIA-E för patienter med APOE4 var 14,6% på denna
dos. I enlighet med protokollet så avbröts behandlingen för alla
patienter med påvisad ARIA-E vid undersökning med MRI (Magnetic
Resonance Imaging). Förekomsten av allvarliga biverkningar var 17,6%
i placebogruppen samt respektive 12,3% och 15,5% för BAN2401 10 mg/kg
en och två gånger per månad.

BioArctics samarbetspartner Eisai ansvarar för Fas 2b-studien och
utvecklingen av BAN2401 för Alzheimers sjukdom. Presentationsmaterial
som refereras till i detta pressmeddelande, och som tillhandahålls av
Eisai, finns tillgängligt under Investerarfliken på Eisais hemsida,
www.eisai.com/ir/index.html. Ytterligare resultat från analyserna av
BAN2401 studien planeras att presenteras vid kommande vetenskapliga
kongresser.

"De detaljerade resultaten av BAN2401 Fas 2b-studien med den
konsistenta effekten på flera kliniska effektvariabler samt
biomarkörer inklusive PET i kombination med en god
tolerabilitetsprofil är mycket uppmuntrande. Dessa resultat är
viktiga för BioArctic, forskningsfältet inom Alzheimers sjukdom och
de ger nytt hopp för patienterna och deras anhöriga", säger Gunilla
Osswald, Ph.D., VD, BioArctic AB.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR & Kommunikationsdirektör, BioArctic AB
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 juli 2018 kl. 22.30 CET.

Om BAN2401
BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom
som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och
Eisai. BAN2401 binder selektivt till de lösliga, toxiska aggregaten
av amyloid-beta som anses medverka i den neurodegenerativa processen
i Alzheimers sjukdom och neutraliserar och eliminerar dessa. BAN2401
har därför potential att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna
bromsa sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal
med Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att
studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling
av Alzheimers sjukdom. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett
gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal avseende BAN2401
och parterna uppdaterade avtalet i oktober 2017.

Om studien
Fas 2b-studien med BAN2401 (ClinicalTrials.gov identifier NCT01767311)
är en placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad studie med
parallella dosgrupper i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom
vilket innefattar mild kognitiv störning med Alzheimer patologi (MCI,
mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease) eller mild
Alzheimers sjukdom. Alla patienter hade positiva biomarkörer för
amyloidpatologi i hjärnan vid studiens start. Effekt analyserades upp
till 18 månader baserat på kognitionsskalan ADCOMS vilken kombinerar
komponenter från följande skalor: ADAS-Cog (Alzheimer's Disease
Assessment Scale-cognitive subscale), CDR-SB (Clinical Dementia
Rating Sum of Boxes) och MMSE (Mini-Mental State Examination). Skalan
möjliggör en känslig mätning av förändringar i symtom vid tidig
Alzheimers sjukdom. De förbestämda effektanalyserna genomfördes med
konventionell statistisk metodik; Mixed-effects Models with Repeated
Measures Analysis (MMRM) samt med Bayesiansk analys av ADCOMS.

Biomarköranalyserna inkluderade för de flesta patienterna förändringar
i amyloid-beta inlagring i hjärnan uppmätt med amyloid PET samt för
en del patienter även biomarköranalyser av A?1-42 och Tau från
ryggvätska.

Patienterna randomiserades mellan placebo och fem BAN2401 dosgrupper:
2,5 mg/kg två gånger per månad, 5 mg/kg en gång per månad, 5 mg/kg
två gånger per månad, 10 mg/kg en gång per månad och

10 mg/kg två gånger per månad. Studien använde en Bayesiansk adaptiv
randomiseringsdesign med en automatisk allokering av nya patienter i
studien till de behandlingsgrupper som uppvisade högst sannolikhet
för att ge positiv behandlingseffekt baserat på interimsanalyser.
Genom dessa interimsanalyser identifierades tidigt under studiens
förlopp bäst effekt i de två högsta dosgrupperna av BAN2401; 10 mg/kg
en och två gånger per månad. Följaktligen blev större andel av
patienterna allokerade till dessa dosgrupper; (placebo: 247
patienter; 2,5 mg/kg två gånger per månad: 52 patienter; 5 mg/kg en
gång per månad: 51 patienter; 5 mg/kg två gånger per månad: 92
patienter; 10 mg/kg en gång per månad: 253 patienter; 10 mg/kg två
gånger per månad: 161 patienter. Efter begäran i juli 2014 av en
regulatorisk myndighet (utanför USA) begränsades allokeringen av
patienter med APOE4 genotyp till 10 mg/kg två gånger per månad
behandlingsgruppen. Detta orsakade att färre patienter med APOE4
genotyp allokerades till dosgruppen 10 mg/kg två gånger per månad och
att fler patienter blev allokerade till dosgruppen 10 mg/kg en gång
per månad.

I december 2017 kommunicerades att BAN2401 inte uppnådde de primära
effektkriterierna vid 12 månaders interimsanalysen. Dessa kriterier
var baserade på en Bayesiansk analys som var utformad för att
möjliggöra snabbare start av Fas 3. Med en Bayesiansk analys av
ADCOMS vid 12 månader var den uppskattade sannolikheten att den
högsta dosen av BAN2401 visade minskad grad av försämring jämfört med
placebo 98%. Kriteriet för tidig framgång i studien vid 12 månader
var förbestämt som minst 80% sannolikhet att påvisa en kliniskt
betydelsefull skillnad (25% mindre försämring) jämfört med placebo,
den uppskattade sannolikheten i enlighet med detta kriterium var 64%
enligt Bayesiansk metodik.

Studien fortsatte blindad, enligt ett förbestämt studieprotokoll, med
omfattande finala analyser vid avslutad behandling vid 18 månader och
med ytterligare en uppföljning vid 21 månader. Vid den finala
analysen efter 18 månader baserat på förbestämda traditionella
statistiska metoder uppnåddes en statistiskt signifikant minskning av
försämring på den viktigaste kliniska variabeln ADCOMS även efter 12
månaders behandling hos de patienter som fick den högsta dosen 10
mg/kg två gånger per månad jämfört med placebo.

Om ADCOMS
Eisais egenutvecklade skattningsskala ADCOMS (Alzheimer's Disease
Composite Score) kombinerar komponenter från ADAS-Cog (Alzheimer's
Disease Assessment Scale-cognitive subscale), CDR-SB (Clinical
Dementia Rating Sum of Boxes) och MMSE (Mini-Mental State
Examination). Skalan möjliggör en känslig mätning av
kognitionsförändringar vid tidig Alzheimers sjukdom. Fas 2b-studien
med BAN2401 använder ADCOMS som den viktigaste effektvariabeln för
att utvärdera kliniska symtom.

Om amyloid PET-avbildning

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.