Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

Biotage: Information avseende Biotages årsredovisning för 2014

NASDAQ OMX Stockholm AB ("Börsen") har inom ramen för sin övervakning
av regelbunden finansiell information, enligt 16 kap 13§ lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, tillställt Biotage AB (BIOT)
frågor kring Biotages återförda tilläggsköpeskilling 2014 beträffande
förvärvet av MIP Technologies AB som gjordes 2010. Utredningen
avslutades med en slutskrivelse från Börsen i vilken Biotage
kritiserades för att samtidigt ha skrivit ner goodwill med
motsvarande belopp utan att ta hänsyn till att nedskrivningstestet
för den totala goodwillposten på koncernnivå inte visade på ett
nedskrivningsbehov. Börsen hänvisar i sin skrivelse till punkt 104,
IAS 36. Bolaget anmodades i slutskrivelsen från Börsen att i kommande
finansiella rapporter justera nedskrivningen av goodwill i enlighet
med de regler som återfinns i IAS 8, punkterna 41-49. Med hänvisning
till en förhållandevis lång tidsperiod fram till publiceringen av
Biotages bokslutskommuniké den 11 februari 2016 anser Börsen att
Biotage ska publicera information om den begärda rättelsen i ett
separat pressmeddelande.

Den återföring av del av reserv för tilläggsköpeskilling och den
goodwillnedskrivning som Biotage gjorde i bokslutet för 2014 finns
beskriven i den av Biotage publicerade bokslutskommunikén för 2014,
årsredovisningen för 2014 samt kommenteras även i samtliga
delårsrapporter som bolaget har publicerat avseende 2015. Den
återföring av goodwillnedskrivningen som Börsen nu anmodat Biotage
att göra i kommande finansiella rapporter och att även offentliggöra
genom detta pressmeddelande påverkar enbart jämförelsesiffrorna för
resultat för föregående år, det vill säga 2014, och ökar koncernens
ingående värden 2015 för både goodwill och eget kapital. Motsvarande
information kommer även att presenteras och kommenteras i Biotages
bokslutskommuniké för 2015 som publiceras den 11 februari 2016 samt i
årsredovisningen för 2015.

Återföringen av goodwillnedskrivningen innebär att
resultaträkningsposten Övriga rörelseposter för jämförelseperioden
2014-01-01 - 2014-12-31 justeras upp med 13,5 MSEK avseende tidigare
redovisad nedskrivning av goodwill 2014, vilket förbättrar
jämförelseperiodens resultat jämfört med tidigare redovisat resultat
i bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2014.

Bakgrunden är att Biotage i bokslutet 2014 gjorde en nedskrivning av
goodwill om 13,5 MSEK, vilket då påverkade Övriga rörelseposter
negativt med motsvarande belopp. Denna nedskrivning gjordes i samband
med en återföring av en reserv för tilläggsköpeskilling avseende MIP
Technologies AB som inte längre förväntas komma att utbetalas, se
även not 10 i årsredovisningen 2014. Goodwillposten bokades upp i
samband med tilläggsköpeskillingen vid förvärvet 2010 och var
hänförlig till denna tilläggsköpeskilling. Eftersom Biotage enligt
tillämpade redovisningsprinciper ser hela sin verksamhet som en
kassagenererade enhet ska dock även nedskrivningsprövning av
redovisad goodwill endast genomföras på den nivån. Då något
nedskrivningsbehov inte identifierades på koncernens totala
goodwillpost enligt de nedskrivningstester som gjordes på
koncernövergripande nivå vid bokslutet 2014 justeras därför2014 års
resultat i efterhand, vilket innebär att Biotages rörelseresultat för
2014 förbättras med 13,5 MSEK jämfört med det som rapporterats i
bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2014. Följaktligen ökar
koncernens utgående värden 2014, tillika ingående värden för 2015,
för balanserade vinstmedel och goodwill båda med 13,5 MSEK.
Jämförelseperiodens (år 2014) resultat per aktie före och efter
utspädning justeras i och med rättelsen upp från 0,79 SEK per aktie
till 1,00 SEK per aktie. Jämförelseperiodens totalresultat per aktie
före och efter utspädning justeras i och med rättelsen upp från 1,00
kr till 1,21 kr.

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com
Erika Söderberg Johnson, CFO
Tel: 0707-20 48 20, erika.soderberg.johnson@biotage.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 16 december 2015 kl. 08.00.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till
industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i
allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages
produkter används av bland annat myndigheter, akademiska
institutioner, läkemedels-och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret
ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina
och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 490 MSEK under
2014. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida:
www.biotage.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotage/r/information-avseende-biotages-arsred...
http://mb.cision.com/Main/705/9885177/457226.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.