Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-22

Biotech-IgG: Kallelse till extra bolagsstämma

Capital Conquest AB har i egenskap av ägare med ägarandel överstigande
10 % av aktierna och rösterna i Biotech-IgG AB, vilket pressmeddelats
2017-05-12, begärt kallelse till extra bolagsstämma med nedanstående
förslag till stämman att behandla.

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas härmed
till extra bolagsstämma torsdagen den 22 juni 2017 kl 13.00 på IDEON
Science Park, Ideon Gateway, vån 4, Scheelevägen 27, 223 70 Lund.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 juni 2017, dels
anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den
19 juni 2017 kl 12.00 till Biotech-IgG AB (publ), Scheelevägen 27,
223 70 Lund eller per telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60,
e-mail: info@biotech-igg.com

Förslag till Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av koncernredovisning för perioden 2017-01-01 - 2017-04-30 samt förvaltningsrevisionsberättelse för perioden 2017-01-01 - 2017-05-31.
7. Beslut om ansvarsfrihet för nuvarande styrelse och VD 2017-01-01 - 2017-05-31. Samt omprövning av nekad ansvarsfrihet för 2016.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter

Föreslås att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken.

9. Val av nya styrelseledamöter

Föreslås:

- Håkan Karlsson Byström, Kontorschef Modern Ekonomi

- Mats Andersson, VD Sareko Consulting AB

- Aram Soma, Grundare till Tryckstore AB

- 2 från större aktieägare oberoende ledamöter, att presenteras vid publicering av material inför stämman.

10. Ändring av bolagsordningen

- Ändring av bolagsordning §2

Tidigare lydelse:

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

Förslag ny lydelse:

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.

- Ändring av bolagsordning §4

Tidigare lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000
000 kronor Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst
vara sextiotvå miljoner femhundra tusen (62 500 000) samt högst
tvåhundrafemtio miljoner (250 000 000).

Förslag ny lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000
kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst
vara tvåhundra miljoner (200 000 000) samt högst åttahundra miljoner
(800 000 000).

- Ändring av bolagsordning §6

Tidigare lydelse:

En (1) auktoriserad revisor med eller utan suppleant, för granskning
av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning.

Förslag ny lydelse:

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på
årsstämma en (1) revisor eller ett (1) registrerat revisionsbolag.

11. Val av ny revisor

Föreslås:

Karl Göran Bringer, godkänd revisor från Bringer Revision AB, Solna

12. Beslut om bemyndigande

Syftet med bemyndigandet är bl.a. att kunna stärka bolagets allmänna
finansiella ställning, bredda ägarkretsen samt att möjliggöra
finansiering av företagsförvärv, delar av företag eller andra
tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets
verksamhet och dess aktieägare. Utnyttjande av bemyndigandet kan ske
enligt följande:

Att nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner till
högst vad som ryms inom vid var tid gällande gränser för
aktiekapitalet och antalet aktier får ske vid ett eller flera
tillfällen fram till tiden för nästa årsstämma 2018

Att styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Att styrelsens beslut skall kunna gälla apportemission eller att
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med
kvittningsrätt

13. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14. Stämmans avslutande

Lund i maj 2017

Styrelsen

Handlingar

Fullständigt förslag till beslut jämte övriga handlingar enligt 4 kap
4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tisdagen 9
juni 2017.

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax
046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordförande: Dr Margareta Krook

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa
produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och
processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin.
Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska
distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till
sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad
kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och
utveckling.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotech-igg/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/11599/2270798/678010.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.