Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

Biotech-IgG: Valberedningens förslag inför årsstämma 2016

Förslag från styrelsen och valberedningen i Biotech-IgG AB (org nr
556529-6224) inför årsstämma 2016 finns nu tillgängliga på bolagets
hemsida www.biotech-igg.com samt i nedanstående pressmeddelande.

Aktieägarna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, har kallats
till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl 10.00 på IDEON Science
Park, Ideon Agora, rum Hope, Scheelevägen 15, 223 70 Lund.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2016, dels
anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 4
maj 2016 kl 12.00 under adressen nedan eller per telefon 046-12 37
40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

Förslag till Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse samt, i förekommande fall,
revisorer.

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i
förekommande fall, revisorer och

revisorssuppleanter.

10. Beslut om fondemission för utjämning av aktiernas kvotvärde

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Fondemission sker:

a) genom att aktiekapitalet ökas med 0,35 kronor till 1 312 099,32
kronor varefter

kvotvärdet uppgår till 0,01 kronor,

b) utan att nya aktier ges ut,

c) genom att fritt eget kapital tas i anspråk.

11. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller

bolagsordningen.

12. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Den inför årsstämman 2016 tillsatta valberedningen har föreslagit att
Ulric Aspegrén skall väljas till

ordförande för årsstämman.

Förslag avseende disposition av vinst (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att vinsten på 2 762 971 kr enligt den fastställda
balansräkningen skall balanseras i

ny räkning. Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för år
2015.

Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande,
revisorer samt arvoden till

styrelsen och revisorerna (punkterna 8-9 pådagordningen)

8. Antalet styrelseledamöter föreslås vara fyra eftersom det krävs av
AktieTorget, utan suppleanter.

Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2017
föreslås utgå med sammanlagt 100

000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden föreslås erhålla
40 000 kronor och övriga

ledamöter föreslås vardera erhålla 20 000 kronor. Ingen ersättning
skall utgå för eventuellt

utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver
styrelsearbetet skall kunna erhålla

skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt

godkänd räkning.

9. Omval föreslås ske av styrelseledamöterna Margareta Krook, Ulric
Aspegrén och Edvard Skodic

samt nyval av Lars-Olof Hansson fö perioden till och med utgågen av
åsstäman 2017. Margareta

Krook föeslå till styrelseordföande. Revisor valdes 2013 fö en
fyraåsperiod, varfö val av revisor

inte ä aktuellt vid åsstäman.

Lars-Olof Hansson

Född 1944. Leg. läkare 1977, specialist i klinisk kemi 1984, medicine
doktor 1996

och docent 1998. Docent Hansson har lång erfarenhet av klinisk kemi
och immundiagnostik från fem

av våra svenska universitetssjukhus. Mellan 2005-2008 var docent
Hansson verksamhetschef fö

Akademiska laboratoriet i Uppsala. Idag arbetar han påKarolinska
Universitet Laboratoriet. Docent

Hanssons huvudintresse inom klinisk kemi ä plasmaproteiner, marköer fö
inflammatoriska

reaktioner, njurfunktion, inflammatorisk tarmsjukdom och tumömarköer.
Docent Hansson har

publicerat drygt 100 vetenskapliga artiklar. Dessutom har docent
Hansson ett stort intresse fö

organisations- och ledarskapsfråor. Utöer sin sjukvådstjäst arbetar
han, via sitt bolag Institute for

Diagnostics Development. Innehar föjande styrelseuppdrag: European
Institute of Science AB

(Ordföande). Han ä ordföande fö Equalis expertgrupp fö plasmaproteiner
samt associerad

medlem i IFCCs (International Federation of Clinical Chemistry)
committee on plasma proteins.

Innehar 4 346 aktier i Biotech-IgG AB.

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för
Biotech-IgG AB:

Som underlag fö sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av
styrelsens storlek och

sammansätning tagit häsyn till de riktlinjer som anges i §4 Svensk Kod
fö Bolagsstyrning. Detta

arbete har resulterat i att valberedningen föeslå att bolagets
verksamhet och framtida inriktning

bät kan ledas av en styrelse bestånde av de föeslagna kandidaterna.

Förslag till beslut om fondemission för utjämning av aktiernas
kvotvärde (punkt 10 på

dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

Fondemission sker:

a) genom att aktiekapitalet ökas med 0,35 kronor till 1 312 099,32
kronor varefter

kvotvärdet uppgår till 0,01 kronor,

b) utan att nya aktier ges ut,

c) genom att fritt eget kapital tas i anspråk.

Förslag till beslut om valberedningen (punkt 11a på dagordningen)

Valberedningen som tillsammans representerar 13,5 % av aktierna och
rösterna i bolaget föreslår att

årsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla
en valberedning som skall

bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största
ägare per den 31 augusti och den

störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare samt har
varit närvarande vid

senaste årsstämman. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att
avstå från rätten att utse en

representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan
dess arbete är slutfört skall

rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det
största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara
styrelseledamöter och styrelsens

ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens
ordförande. Verkställande

direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara
ledamot av valberedningen.

Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att
den kan offentliggöras

senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse
en ordförande.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan
följer av Svensk kod för

bolagsstyrning.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 11b på

dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till
ledande befattningshavare innebär i

huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som
möjliggör att ledande

befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall
utgöras av fast lön, eventuell rörlig

ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig
ersättning skall vara maximerad och

relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras
på utfallet i förhållande till

uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen.
Pensionsförmåner skall vara

avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års
ålder. Rörlig ersättning skall i

huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall
utgå till styrelseledamöter

som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall
ha rätt att frångå riktlinjerna om

det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 131 209 932 stycken,
varav samtliga aktier är av serie B.

Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 131 209 932 stycken.

Styrelsen

Biotech-IgG AB, Odarslösväen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax
046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD

Styrelseordföande: Dr Margareta Krook

Biotech-IgG ä leverantö av ett brett sortiment av hökvalitativa
produkter fö sjukvådsdiagnostik samt fö forskning,

rutin- och processapplikationer fö LifeScience och
livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision ä att bli den
ledande

Skandinaviska distributöen av immundiagnostik och LifeScience
produkter till sjukvåden som äen erbjuder egna produkter

till en vädefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt
forskning och utveckling

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotech-igg/r/valberedningens-forslag-infor-ar...
http://mb.cision.com/Main/11599/2004660/512717.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.