Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-09

Biotie Therapies Oyj: Biotie osavuosikatsaus tammi- maaliskuu 2014

BIOTIE THERAPIES OYJ OSAVUOSIKATSAUS
9.5.2014 klo 9.00

Tämä on tiivistelmä tänään julkistetusta tammi- maaliskuu 2014
osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus on tämän tiedotteen
liitteenä.

Biotie osavuosikatsaus tammi- maaliskuu 2014

Pääkohdat ensimmäisellä vuosineljänneksellä

* Biotie sai takaisin totsadenantin (SYN115) globaalit oikeudet UCB Pharma
S.A.:lta (UCB). Totsadenantti on selektiivinen adenosiini 2a (A2a)
-reseptorisalpaaja. Joulukuussa 2012 valmistuneessa 420 potilaan Faasi 2b
tutkimuksessa totsadenantilla oli kliinisesti merkittävä ja tilastollisesti
erittäin merkitsevä vaikutus Parkinsonin taudin oireisiin useilla ennalta
määritellyillä tehomittareilla arvioituna. Ns. 'end-of-Phase 2' kokous
pidettiin Yhdysvaltain lääkeviranomaisen (FDA) kanssa maaliskuussa, ja
potilasrekrytoinnin totsadenantin Faasi 3 ohjelmaan arvioidaan käynnistyvän
vuoden 2015 alkupuoliskolla. Yhtiö evaluoi strategisia vaihtoehtoja
hankkeen rahoittamiseksi osana Yhtiön tuotesalkkua.
* Yhtiö aikoo viedä SYN120 -hankkeen omin voimin seuraavaan
kehitysvaiheeseen, eikä toistaiseksi käytä optiotaan hankkia Neurelis, Inc.
-yhtiötä (Neurelis).
* Biotien liikevaihto Q1 2014 oli 5,1 miljoonaa euroa (15,3 miljoonaa euroa),
ja tulos oli -1,6 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa).
* Biotien katsauskauden lopun (31.3.2014) rahavarat olivat 38,2 miljoonaa
euroa (43,7 miljoonaa euroa 31.12.2013). Operatiivinen kassavirta oli -5,4
miljoonaa euroa (10,2 miljoonaa euroa).

Avainluvut

Suluissa esitetyt luvut (miljoonaa euroa) viittaavat edellisen vuoden
vastaavaan jaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Tammi- maaliskuu 2014

* Liikevaihto 5,1 miljoonaa euroa (15,3).
* Tutkimus- ja tuotekehityskustannukset 4,7 miljoonaa euroa (3,1)
* Katsauskauden tulos -1,6 miljoonaa euroa (10,0)
* Liiketoiminnan rahavirta -5,4 miljoonaa euroa (10,2)
* Tulos per osake -0,00 euroa (0,02 euroa)
* Rahavarat katsauskauden lopussa 38,2 miljoonaa euroa (44,7)

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta,
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja
eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista.

Toimitusjohtaja Timo Veromaa:
"Biotiellä on edessään mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun viemme
tuotesalkkuamme eteenpäin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana päätimme
viedä 5HT6/5HT2a-salpaajamme SYN120:n omin voimin Faasi 2 tutkimukseen
Alzheimerin taudissa. Uskomme että sen kaksivaikutteisesta profiilista voi
olla merkittävää hyötyä Alzheimerin taudin neuropsykiatrisiin ja
kognitiivisiin oireisiin, joihin nyt käytössä olevien lääkkeiden teho on
vaatimaton. Saimme myös takaisin totsadenantin globaalit oikeudet, ja meidän
on nyt mahdollista arvioida tälle Faasiin 3 valmiille tuotteelle paras
mahdollinen kehitysstrategia, ja evaluoimme strategisia vaihtoehtoja hankkeen
rahoittamiseksi osana tuotesalkkuamme. Nepikastaatilla on käynnissä Faasi 2
tutkimus kokaiiniriippuvuuden hoitoon, ja odotamme tutkimuksen tuloksia ensi
vuoden alkupuoliskolla. Odotamme Faasin 2 tutkimuksen käynnistyvän
BTT-1023:lla vuoden 2014 lopussa primaarista sklerosoivaa kolangiittia
sairastavilla potilailla ja siihen liittyvän osakeomistusta laimentamattoman
osarahoituksen julkistamista myöhemmin kuluvana vuonna. Vahva
kassatilanteemme, jota enenevästi tukevat Selincro-tuotteesta saamamme
rojaltitulot, antaa meille mahdollisuuden tehdä tuotesalkkuamme koskevia
päätöksiä, jotka luovat vakaan perustan Biotien tulevaisuuden
rakentamiselle."

Näkymät vuodelle 2014 ja tärkeimmät kehityshankkeet:

Selincro (nalmefeeni):
Lundbeck jatkaa Selincron markkinoilletuonteja Euroopassa vuonna 2014. Biotie
on oikeutettu etappimaksuihin markkinoille tuonneista Saksassa, Espanjassa ja
Ranskassa (2 miljoonaa euroa kustakin markkinoilletuonnista) sekä
rojaltituloihin tuotteen myynnistä. Selincron markkinoilletuonnin aikaisesta
vaiheesta johtuen vuoden 2014 rojaltitulojen kokonaismäärästä ei voida antaa
ennustetta. Ensimmäisen Lundbeckin ja Otsukan yhteisen kehityssuunnitelman
mukaisen Faasi 3 tutkimuksen odotetaan käynnistyvän vuonna 2014, mutta tällä
ei tule olemaan vaikutusta Biotien taloudelliseen tulokseen.

Totsadenantti (SYN115):
UCB:n palautettua totsadenantin globaalit oikeudet Biotielle Yhtiö on
evaluoimassa tälle Faasiin 3 valmiille tuotteelle tehokkainta ja
osakkeenomistajille parhaan arvon tuottavaa kehitysstrategiaa. Yhtiö pitää
totsadenanttia tuotesalkkunsa mahdollisesti arvokkaimpana kehityshankkeena
sen terapia-alueesta ja myöhäisestä kehitysvaiheesta johtuen ja evaluoi
strategisia vaihtoehtoja hankkeen rahoittamiseksi osana Yhtiön tuotesalkkua.
UCB on vahvistanut täyttävänsä kaikki totsadenantin käynnissä olevaan
kehitysohjelmaan liittyvät sopimukselliset ja tieteelliset velvoitteensa,
mukaanlukien yhdessä Biotien kanssa maaliskuun lopulla käyty ns. End-of-Phase
2 -kokous Yhdysvaltain lääkeviranomaisen (FDA) kanssa. Biotie ja UCB
työskentelevät yhdessä siirtääkseen totsadenanttiohjelman asianmukaisesti
takaisin Biotielle, ja UCB on sitoutunut tukemaan ohjelman saumatonta
siirtymistä sekä tiettyjä muita aktiviteetteja niin, että potilasrekrytointi
totsadenantin Faasi 3 ohjelmaan Parkinsonin taudissa voidaan aloittaa aiemman
suunnitelman mukaisesti vuoden 2015 alkupuoliskolla.

SYN120:
Yhtiö on aloittanut valmistelut Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla
tehtävää Faasi 2 tutkimusta varten, ja potilasrekrytoinnin tutkimukseen
odotetaan alkavan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Nepikastaatti (SYN117):
Potilasrekrytointi nepikastaatilla tehtävään Faasi 2 tutkimukseen
kokaiiniriippuvuudessa jatkuu. Tutkimus on NIDA:n rahoittama, ja sen
päätuloksien odotetaan olevan käytettävissä vuoden 2015 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla.

BTT-1023:
Valmistelut BTT-1023:lla tehtävään Faasi 2 tutkimukseen primaarista
sklerosoivaa kolangiittia (PSC) sairastavilla potilailla ovat käynnissä.
Neuvottelut tutkimukseen hankittavasta, osakeomistusta laimentamattomasta
osarahoituksesta ovat edenneet pitkälle. Potilasrekrytoinnin tutkimukseen
odotetaan alkavan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Neurelis (NRL-1):
NRL-1:
Biotie on päätynyt siihen, että tuotteen riittävän aikainen pääsy markkinoille
ei ole taattu ja että se ei tule käyttämään optiota hankkia Neurelis vuoden
2014 alkupuoliskolla. Biotie ei toistaiseksi tule investoimaan merkittävästi
NRL-1:n kehitykseen mutta arvioi tilannetta uudelleen tuoreen
markkinainformaation perusteella.

Strategia:
Yhtiön taloudellinen asema on tällä hetkeillä vahva ja kaikki valmistelut
etenevät potilasrekrytoinnin käynnistämiseksi totsadenantin Faasi 3 ohjelmaan
H1 2015 sekä SYN120 ja BTT-1023 Faasi 2 tutkimuksiin vuoden 2014 lopussa.
Yhtiö pitää totsadenanttia tuotesalkkunsa mahdollisesti arvokkaimpana
kehityshankkeena sen terapia-alueesta ja myöhäisestä kehitysvaiheesta johtuen
ja evaluoi strategisia vaihtoehtoja hankkeen rahoittamiseksi osana Yhtiön
tuotesalkkua.

Talous:
Vuoden 2014 aikana Yhtiö odottaa Selincron etappimaksuista ja rojaltituloista
jatkuvaa liikevaihtoa. Tutkimus- ja kehityskuluja odotetaan syntyvän
totsadenantti-, SYN120- ja BTT1023 -hankkeista, mutta valittava strategia
tulee vaikuttamaan kulujen määrään kahdessa ensin mainitussa
kehityshankkeessa.

Puhelinkonferenssi:

Analyytikoille ja lehdistölle järjestetään puhelinkonferenssi 9.5.2014 klo
15.00 Suomen aikaa. Esityksen ja puhelinkonferenssin kielenä on englanti.

Puhelinkonferenssin numerot:

09 2310 1618 (soittajat, Suomi)
+1646 254 3375 (soittajat, USA)
+44(0)20 3427 1925 (soittajat, UK)

Tunnus: 3619561

Puheluun voi osallistua soittamalla noin kymmenen minuuttia ennen sen alkua.
Esitystä voi seurata myös osoitteessawww.biotie.com. Tallenne on saatavilla
Biotien sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Lisätiedot: sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, puh. 02 274 8911.

Katsauskauden jälkeiset päätapahtumat

Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2014. Kokouksessa
päätettiin seuraavat asiat:

* Vuoden 2013 tilinpäätös vahvistettiin ja tulos kirjattiin.
* Päätettiin, että emoyhtiön tilikauden tappio siirretään yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
* Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
* Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Seuraavat nykyiset
hallituksen jäsenet William M. Burns, Merja Karhapää, Bernd Kastler, Ismail
Kola ja Guido Magni valittiin uudelle toimikaudelle.
* Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 52.000
euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 46.000 euroa vuodessa ja
hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan
kohtuulliset matkakustannukset kokouksiin. Lisäksi hallituksen valiokuntien
jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti: tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle 2.500 euroa kokoukselta, tarkastusvaliokunnan jäsenille
2.000 euroa kokoukselta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtajalle 2.000 euroa kokoukselta ja nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenille 1.000 euroa kokoukselta.
* Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi päätettiin kaksi ja
tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja
KHT-tilintarkastaja Samuli Perälä. Lisäksi päätettiin, että
tilintarkastajien palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.
* Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä uuden hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin William M.
Burns. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Bernd
Kastler ja jäseniksi Merja Karhapää ja Guido Magni sekä nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi William M. Burns ja jäseniksi
Ismail Kola ja Guido Magni. Riippumattomuusarvioinnin perusteella
todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja
sen merkittävistä osakkeenomistajista.
* Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta
annista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun
mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 95.000.000 osaketta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka ja se kumoaa aikaisemmat valtuutukset.

Varsinaista yhtiökokousta koskevat päätökset on tiedotettu 3.4.2014
julkaistulla pörssitiedotteella.

Tietoja Biotiestä

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja
psykiatrisiin häiriöihin. Biotie on viime vuosien ajan menestyksellisesti
toteuttanut tuotekehityshankkeiden sisään- ja uloslisensointiin perustuvaa
"search, profile and partner" -strategiaa....

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.