Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-26

Biovica International AB: Kallelse till årsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar
härmed till årsstämma.

Datum: 30 augusti 2018

Tid: 16:00

Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala Science Park, Uppsala

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen de 24 augusti 2018 och
senast nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt
något av följande alternativ: genom brev på adress Biovica
International AB, att. Cecilia Driving, Dag Hammarskjölds väg 54B,
752 37 Uppsala, per telefon 018 4444 830 eller via e-post på adress
info@biovica.com.

Vid anmälan ska uppges namn och personnummer/organisationsnummer,
adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd den 24 augusti 2018, vilket
innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta
datum.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast kl. 12.00 fredag den 24 augusti. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.biovica.com, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Handlingar av vikt för bolagsstämman kommer hållas tillgängliga hos
bolaget senast tre veckor före stämmodagen samt kan sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande samt utseende av
protokollförare på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om följande:
(a) Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen;

(b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

11. Beslut om process för utseende av valberedning och instruktion för
valberedningen.

12. Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission.
13. Beslut om emission av teckningsoptioner.
14. Stämmans avslutning.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL
AB

§ 1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Göran Brorsson som ordförande vid årsstämman.

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att ansamlad förlust -66 074 987 kronor och
överkursfond 126 843 798 kronor disponeras så att i ny räkning
överföres 60 768 811 kronor.

§ 8 Fastställande av arvode till styrelse och revisorn

Aktieägare som representerar 33 procent av aktierna och 47 procent av
rösterna i bolaget föreslår att styrelseledamöterna ersätts med
vardera 125 000 kronor och 200 000 kronor till styrelsens ordförande.
Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.
Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens
ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana
uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild
ersättning kunna utgå i form av konsultarvode efter beslut i
styrelsen.

§ 9 Förslag till omval av styrelse samt val av revisor

Styrelseledamoten Mats Danielsson har meddelat att han inte står till
förfogande för omval. Aktieägare som representerar 33 procent av
aktierna och 47 procent av rösterna i bolaget föreslår att antalet
stämmovalda styrelseledamöter ska vara fem stycken. Omval föreslås av
styrelseledamöterna Göran Brorsson, Maria Holmlund, Ulf Jungnelius,
Jesper Söderqvist och Anders Rylander.

Omval föreslås av Grant Thornton Sweden AB med Stéphanie Ljungberg som
utsedd huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse
genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete. Valberedningen
har vidare diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund
som krävs i styrelsen i Biovica, med beaktande av bolagets
strategiska utvecklingsriktning på längre sikt.

§ 10 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

Styrelsens föreslår att ersättning till ledande befattningshavare ska
utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga
förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där
befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens
kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer
ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska
revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande
direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen.

Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till
befattningshavarens ansvar och befogenhet. Rörlig kontant ersättning
ska inte överstiga 40 % av den fasta lönen. Villkor för rörlig
ersättning bör utformas så att styrelsen har möjlighet att begränsa
eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande
bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt
gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att
begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen
bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören
och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på
högst 12 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag
ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen
för ett år och ska vara avräkningsbar.

Dessa principer ska tillämpas av samtliga dotterbolag i koncernen.
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det. Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören
och andra ledande befattningshavare bereds av VD och beslutas i
samråd med styrelsens ordförande. För pågående program och
ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till
årsredovisningen för 2017/2018, vilken finns tillgänglig på bolagets
webbplats.

§ 11 Beslut om process för utseende av valberedning och instruktion
för valberedningen

Aktieägare som representerar 33 procent av aktierna och 47 procent av
rösterna i bolaget föreslår att valberedningen ska utses på följande
sätt:

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Valberedningen föreslår att en valberedning utses inför kommande val
och arvodering samt att en instruktion och arbetsordning för
valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll; Valberedningen
ska bestå av tre ledamöter - en representant utsedd av var och en av
de två största aktieägarna per den sista bankdagen i december som
önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande.
Med de två största aktieägarna avses i denna instruktion de av
Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade två största
aktieägarna per den sista bankdagen i januari månad (såväl
direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare).

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att
uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i
december blivit kända kontakta de två största aktieägarna för att
utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller
båda av de två största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i
valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större
aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande
lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs.
först till den tredje största aktieägaren, därefter till den fjärde
största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att
valberedningen består av tre ledamöter inklusive styrelsens
ordförande. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig
välja ordförande. Styrelsens ordförande ska dock inte vara ordförande
i valberedningen.

Information om den utsedda valberedningen ska publiceras på bolagets
webbplats och innefatta namn på de utsedda ledamöterna, tillsammans
med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras
senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandattid
löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en
aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i
valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller
några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"),
ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att
få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i
valberedningen som representerar den efter förändringen minsta
aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye
storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i
valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens
ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye
storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges
i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl
föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om
endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller
förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen
frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål
uppmana den ak...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.