Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-02

Blackstone: BLACKSTONES BUD PÅ D. CARNEGIE & CO: TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN OFFENTLIGGJORT

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare
i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika,
eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av
detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot
tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt
svensk lag. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som
framgår av avsnittet "Viktig information" i slutet av detta
pressmeddelande och av den erbjudandehandling som har publicerats på
Vega Holdco:s webbplats www.vegaholdco.com. Aktieägare i USA hänvisas
även till avsnittet "Särskild information till aktieägare i USA" i
slutet av detta pressmeddelande. Pressmeddelande 2 november 2016

Den 17 oktober 2016 offentliggjorde Vega Holdco S.à r.l. ("Vega
Holdco"), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av
närstående till Blackstone Group L.P. (tillsammans med närstående
"Blackstone"), ett kontant budpliktsbud till aktieägarna och
optionsinnehavarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ("D. Carnegie & Co"
eller "Bolaget") om att sälja alla aktier och optioner i D. Carnegie
& Co till Vega Holdco ("Erbjudandet"). Erbjudandehandlingen avseende
Erbjudandet offentliggjordes den 19 oktober 2016.

Med anledning av D. Carnegie & Co:s delårsrapport för perioden
januari-september 2016, har Vega Holdco upprättat ett tillägg till
erbjudandehandlingen som innehåller nämnda dokument.
Tilläggshandlingen har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Tilläggshandlingen har idag offentliggjorts och
finns, tillsammans med erbjudandehandlingen och anmälningssedeln,
tillgänglig på Vega Holdco:s webbplats (www.vegaholdco.com) och på
Carnegie Investment Banks webbplats (www.carnegie.se).

Tillägget skall läsas tillsammans med erbjudandehandlingen daterad den
19 oktober 2016.

Vega Holdco

För mer information om Erbjudandet vänligen se: www.vegaholdco.com

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Andrew Dowler

Blackstone

+44 (0)20 7451 4275

andrew.dowler@blackstone.com

Nordisk media: JKL +46-73 503 12 86, blackstone@jklgroup.com

Om Blackstone Real Estate

Blackstone är globalt ledande inom fastighetsinvesteringar.
Blackstones fastighetsverksamhet grundades 1991 och har över 100
miljarder USD i kapital under förvaltning. Blackstones
fastighetsportfölj omfattar hotell, kontor, butiker,
industrifastigheter och bostäder i USA, Europa, Asien och
Latinamerika. Större innehav inkluderar Hilton Worldwide, Logicor
(paneuropeisk logistik) samt centrala kontorsbyggnader i världens
största städer.

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 november
2016 klockan 17:00 (CET).

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter
att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker
eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt
svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig
till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas
eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något
land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare
åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar
eller regleringar. Vega Holdco kommer inte att tillåta eller godkänna
någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som
ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa
restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post,
något kommunikationsmedel som används vid nationell eller
internationell handel eller vid någon nationell börs eller
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed
förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och
Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande
eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller
får postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Vega Holdco
kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
innefatta orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller
liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker
och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende
av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden
kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i
den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka
i stor utsträckning ligger utom Vega Holdco och D. Carnegie & Co:s
kontroll.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet riktar sig till ett bolag bildat enligt svensk lag, och är
föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka
skiljer sig från de regler som gäller i USA. Bolagets finansiella
rapporter och finansiella information som inkluderas i
erbjudandehandling eller andra dokument relaterade till Erbjudandet
är upprättade eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS 1 och
kan kanske inte jämföras med finansiella rapporter för amerikanska
bolag eller andra företag vars finansiella rapporter har upprättats i
enlighet med i USA vedertagna redovisningsprinciper.

Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i, och
Regulation 14E enligt, U.S. Securities Exchange Act of 1934 som ett
"Tier II"-uppköpserbjudande, och i övrigt i enlighet med de regler
som följer av svensk lag. Erbjudandet kommer således att regleras av
andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande rätten att
återkalla lämnad accept, tidplan för erbjudande, förfarande för
redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer
av amerikanska lagar och regler avseende offentliga
uppköpserbjudanden.

Det kan vara svårt för amerikanska aktieägare att genomdriva sina
rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt
amerikansk federal värdepapperslagstiftning med anledning av
Erbjudandet, eftersom Bolaget och Vega Holdco är belägna utanför USA
och vissa eller alla av deras ledande befattningshavare och
styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Amerikanska
aktieägare kommer kanske inte att kunna stämma Bolaget eller Vega
Holdco eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter
i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk
värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Bolaget,
Vega Holdco eller deras närstående att underkasta sig amerikansk
domstols jurisdiktion eller dom.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler
kan Vega Holdco och dess närstående eller mäklare (i egenskap av
agenter för Vega Holdco eller, från fall till fall, dess närstående)
från tid till annan från denna dag, vid sidan av Erbjudandet, direkt
eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Bolaget som är
föremål för Erbjudandet, eller andra värdepapper som kan konverteras
till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. I
den utsträckning information om sådana köp eller arrangemang om
sådana köp offentliggörs i Sverige, kommer informationen att
offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt
i syfte att informera amerikanska aktieägare i Bolaget om sådan
information. Vidare kan Vega Holdco:s finansiella rådgivare också
komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Bolaget,
vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana
värdepapper.

Vare sig någon amerikansk federal eller delstatlig
värdepappersmyndighet har godkänt eller avvisat Erbjudandet, eller
uttalat sig huruvida innehållet i detta pressmeddelande är lämpligt
eller fullständigt. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig
handling i USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/blackstone/r/blackstones-bud-pa-d--carnegie---...
http://mb.cision.com/Main/14641/2114718/584317.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.