Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Bluefish Pharmaceuticals AB: Bokslutskommuniké 2015

JANUARI - DECEMBER 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 283,2 MSEK (187,7)
- EBITDA uppgick till 12,8 MSEK (-34,1)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,27 (-0,82) före utspädning

OKTOBER - DECEMBER 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 72,4 MSEK (60,3)
- EBITDA uppgick till 3,6 MSEK (-1,4)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,09) före utspädning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Betydande ökning i nettoomsättning och bruttovinst under helåret
- Nettoomsättningen ökade med 51% till 283,2 MSEK
- Bruttovinsten ökade med 88% till 132,5 MSEK

Positivt EBITDA om 12,8 MSEK under helåret
- Stark försäljningstillväxt samt förbättrad bruttomarginal
- Ökade volymer ger bättre skalfördelar

Framtidsutsikter 2016
- Bibehållen nettoomsättning
- Positiv EBITDA

VERKSAMHETEN
Stark försäljningtillväxt och ökad lönsamhet
Bluefish utveckling under 2015 har präglats av en stark
försäljningstillväxt och ökad lönsamhet. Utöver den förväntade
försäljningsutvecklingen i Spanien som har drivits av leveranser till
vunna upphandlingar, har även den nordiska marknaden och framförallt
den svenska genererat avsevärt högre försäljning jämfört med
motsvarande period föregående år. Under helåret 2015 ökade
nettoomsättningen med 51% till 283,2 (187,7) MSEK, fördelat på 91,5
(64,5) MSEK i Norden, 186,0 (118,5) MSEK i Övriga Europa och 5,7
(4,7) MSEK i Övriga Världen. Försäljningsandelen fördelat på Norden,
Övriga Europa och Övriga världen har i stort sett bibehållits trots
den starka tillväxten.

Den ökade försäljningen är även förknippad med en förbättrad
bruttomarginal. Under helåret 2015 ökade bruttovinsten med 88% till
132,5 MSEK (70,4) jämfört med föregående år, vilket har resulterat i
ett positivt EBITDA resultat på 12,8 MSEK (-34,1). Därmed har en
viktig målsättning uppnåtts där den högre nivån på försäljning och
bruttovinst som bolaget har uppnått under 2015 tillåter en väsentligt
bättre hävstång av den existerande bolagsstrukturen. Den positiva
försäljningsutvecklingen och förbättrade lönsamheten speglas även i
kassaflödet. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt
med 48,5 MSEK under räkenskapsåret 2015.

Väl rustade för fortsatt tillväxt
Under året har arbetet med att utveckla organisationen fortsatt. För
att kunna möta nya marknads-förutsättningar och skapa
konkurrensfördelar har organisationen utvecklats och nya roller
tillsatts. Ledningsgruppen har utökats med dels en Operativ chef vars
ansvar är att effektivisera varuförsörjningsflödet vilket kräver en
strategisk samordning av aktiviteterna inom inköp, logistik,
kvalitetskontroll samt regulatoriska frågor, dels en
Affärsutvecklingsansvarig som ansvarar för att utveckla och belysa
affärsmöjligheter samt optimera produktportföljen. Dessutom har
säljorganisationen omorganiserats och affärsområden för Norra
respektive Södra Europa har skapats.

Utveckling av produktportföljen
Sammansättningen av produktportföljen i respektive marknad är
avgörande för bolagets framtida tillväxt och lönsamhet och
utvärdering av produkternas förväntade intjäningspotential sker
löpande. Arbetet med att optimera portföljen har fortskridit och ett
led i detta har under året varit att avregistrera att stort antal
marknadsgodkännanden där underhållskostnaderna är höga samt där
Bluefish ser begränsad potential att generera intäkter. För att säkra
bolagets framtida tillväxt är det viktigt att produktportföljen
kompletteras med de produkter som bedöms kunna ge ett värdefullt
tillskott till försäljnings- och lönsamhetsutvecklingen. Således
fortsätter bolaget att investera i nya produktlicenser samt nya
utvecklingsprojekt. Investeringar sker selektivt och enbart i de
marknader där Bluefish ser en stor potential både vad gäller
försäljning och lönsamhet. Under det fjärde kvartalet har
produktportföljen utökats med fyra inliceniserade produkter för ett
varierat antal marknader. Sammanlagt har portföljen utökats med 12
nya produkter under 2015. Produkterna förväntas lanseras under senare
delen av 2016 samt 2017.

Vidare fortlöper registreringsprocedurerna för de två egenutvecklade
produkterna enligt plan, med förväntade lanseringar i ett flertal av
Bluefish viktigaste marknader under senare delen av 2016 respektive
2017.

FRAMTIDSUTSIKTER
Försäljningsutvecklingen och förbättringen i lönsamhet under 2015 har
skapat en stark plattform för bolagets fortsatta utveckling. Bolaget
gör bedömningen att både försäljningen och lönsamheten under det
kommande året kommer att stabiliseras på motsvarande nivå som 2015,
men fluktuationer kommer att förekomma mellan kvartalen. Nya
produktlanseringar under senare delen av 2016 och 2017 förväntas
driva ytterligare försäljningstillväxt samt ha en positiv effekt på
lönsamheten på längre sikt.

För mer information kontakta,
Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com
Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som
sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget
inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning
av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning
inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen
består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bluefish-pharmaceuticals-ab/r/bokslutskommunik...
http://mb.cision.com/Main/1694/9924107/481663.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.