Du är här

2017-05-17

Bong AB: ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Vid årsstämma i Bong AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse och revisorer

Omval av Mikael Ekdahl, Stéphane Hamelin, Eric Joan, Christian
Paulsson och Helena Persson samt nyval av bolagets verkställande
direktör Håkan Gunnarsson och Stefan Lager till ordinarie
styrelseledamöter.

Christian Paulsson valdes till ordförande i styrelsen.

Styrelsearvodet fastställdes att fördelas så att ordföranden erhåller
300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor. Som ersättning för
utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 100 000
kronor och ledamot 50 000 kronor.

Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för en mandatperiod
om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2018 varvid
revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Lars Nilsson
kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska
utgå enligt avtal.

Resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning ska
lämnas för räkenskapsåret 2016 och att bolagets medel till förfogande
om sammanlagt 975 375 629 kronor, inklusive årets resultat om 294 050
944 kronor, balanseras i ny räkning.

Valberedning

Omval av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Ulf Hedlundh (Svolder
Aktiebolag) och Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) till
ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2018, varvid Stéphane
Hamelin valdes till valberedningens ordförande.

Ersättnings- och revisionsutskott

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Stéphane Hamelin,
Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till ledamöter i
ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande
styrelsemöte. Vidare valdes Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till
ledamöter i revisionsutskottet för samma period.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att
ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast
lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget
vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen
ska ha ett förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den att den
rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 60 procent av fast årslön.
Den rörliga delen baseras på resultat och kassaflöde samt
individuella kvalitativa mål. Rörlig ersättning ska inte vara
pensionsgrundande. Pensionsförmåner ska i första hand vara
avgiftsbestämda, men kan av legala skäl även vara förmånsbestämda,
dock inte på koncernledningsnivå. Pensionsåldern är 65 år.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och
uppsägningsbestämmelser enligt vilka anställning vanligen kan upphöra
på den anställdes begäran med en uppsägningstid om 4-12 månader och
på bolagets begäran med en uppsägningstid om 6-18 månader. Vid
uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken
ersättning utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Riktlinjerna i
sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Kristianstad den 17 maj 2017

Bong AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CEO i Bong AB.
Tfn (växel) 044-20 70 00.

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i
Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av
information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga
tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för
detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen
omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 500 anställda i 15
länder. Bong har starka positioner på flera betydande marknader i
Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt
utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq
Stockholm (Small Cap).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bong-ab/r/arsstamma-i-bong-ab--publ-,c2267982
http://mb.cision.com/Main/759/2267982/675989.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.