Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-09

Boozt: Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Boozt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER
DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Carnegie har idag meddelat Boozt AB (publ) ("Boozt" eller "Bolaget")
och Säljande Aktieägare[1] att övertilldelningsoptionen har
utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden avslutats.

I samband med erbjudandet av aktierna i Boozt och noteringen av
aktierna på Nasdaq Stockholm den 31 maj 2017 ("Erbjudandet")
utfärdade Säljande Aktieägare en övertilldelningsoption till Joint
Global Coordinators[2] för Managers[3] räkning, att förvärva
ytterligare högst 3 887 138 befintliga aktier i Boozt, för
utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för
handel i aktierna på Nasdaq Stockholm. Carnegie har utnyttjat
övertilldelningsoptionen till fullo.

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan noteringen,
och med hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Carnegie, som
stabiliseringsagent för Managers räkning, beslutat att avsluta
stabiliseringsperioden.

Per dagens datum har Boozt 56 338 433 utestående aktier.
För mer information, vänligen kontakta:
Hermann Haraldsson, VD / heha@boozt.com / +45 20 94 03 95
Johan Holmqvist, Kommunikations- & IR-chef / jnh@boozt.com / +46 708
376 677

www.booztab.com
Denna information är sådan information som Boozt AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 8:00 CET.

Om Boozt

Boozt är ett ledande[4], snabbväxande och lönsamt[5] nordiskt
teknikföretag som säljer mode online. Bolaget erbjuder kunder ett
välavvägt och modernt urval av varumärken, relevanta för flertalet
livsstilar, huvudsakligen genom sin onlinebaserade multi-brandbutik
Boozt.com. Bolagets webbutiker har drygt fem miljoner besök i
månaden[6] som en följd av en bekväm shoppingupplevelse med hög
servicenivå (däribland en konsekvent användarupplevelse i både mobila
enheter och datorer), snabba leveranser och enkla returer. Boozt
inriktar sig på nordiska modeföljande konsumenter, huvudsakligen i
åldern 25-54 som värdesätter bekvämlighet i sin kundupplevelse och
vilka tenderar att generera ett högt genomsnittligt ordervärde.

Bolaget driver en ändamålsbyggd och integrerad teknikplattform som
tillåter Bolaget att styra kundupplevelsen och som möjliggör framtida
tillväxt. Hantering och distribution utförs i det automatiserade
hanteringscentret, strategiskt beläget i Ängelholm med en totalyta på
43 500 kvm (77 000 kvm vid full utbyggnad), 130 plockningsrobotar och
med en nuvarande kapacitet fler än 450 000 platser för lagerhållna
produkter, vilket möjliggör leverans nästa dag till stora delar av
Norden.

Boozt har haft en hög tillväxttakt historiskt, främst driven av den
snabba utvecklingen av Boozt.com som ökade nettoomsättningen med en
CAGR på 69 procent under perioden 2014 till 2016, med gradvis
förbättrad lönsamhet. Boozts starka marknadsposition online och dess
konkurrenskraftiga erbjudande har gjort det möjligt för Boozt att
attrahera nya kunder och öka antalet beställningar från återkommande
kunder. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Malmö, har bedrivit sin
nuvarande verksamhet sedan 2011 och hade 193 anställda från fler än
25 länder per 31 december 2016.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande
att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa
eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras
eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller
någon annan jursidiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller
skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och
kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S.
Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett
undantag från registrering enligt Securities Act och i enlighet med
tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning. Bolaget avser inte
att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda
allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt
enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga
ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant
hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet").
Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har
publicerats, och kan erhållas från Bolaget. Investerare bör inte
teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring
annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och
endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat,
på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana
investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i
den EES-medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i)
personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii)
professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K.
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra
personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka
omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i
(i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer").
Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till,
erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt
förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer
som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på
detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande innehåller vissa finansiella mått som inte utgör
mått definierade enligt International Financial Reporting Standards
("IFRS"), inklusive vissa mått som "justerad EBIT", "justerade
EBIT-marginal", "justerade EBITDA", och "justerad EBITDA-marginal"),
vilka benämns "icke IFRS finansiella mått". Dessa icke IFRS-mått
kompletterar IFRS-mått och bör inte betraktas som ett alternativ till
IFRS-mått. Icke IFRS-mtt har vissa begränsningar som analysverktyg
och bör inte betraktas isolerat eller som alternativ till
resultatmått herledda i enlighet med IFRS.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden
som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som
inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana
uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis
innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar",
"antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt
uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar",
"fortsätter", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man
känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden
som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer
och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida
tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk
omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många
i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga
förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga,
marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig
lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till,
redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka
var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för
Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även
om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes,
är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker,
osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är
svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets
kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra
viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig
väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana
framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid
den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare
uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer
detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets
verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som
återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta
pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

----------------------------------------------------------------------

[1] Sunstone Technology Ventures Fund II K/S, Verdane Capital VII K/S,
ECCO Holding A/S och Sampension KP Livsforsikring A/S.

[2] "Joint Global Coordinators" avser Carnegie Investment Bank AB och
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial.

[3] "Managers" avser Joint Global Coordinators samt Joint Bookrunner
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.

[4] Bolagets beräkningar baserat på onlineförsäljning under 2016 från
Euromonitor International (en statistikdatabas) vilka har
kontrollerats mot offentligt tillgänglig information, såsom
företagsrapporter från Boozts konkurrenter.

[5] Baserat på justerad EBIT.

[6] Källa: Bolagsdata; månadsgenomsnitt baserat på bolagsdata för
2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/boozt/r/utnyttjande-av-overtilldelningsoption-...
http://mb.cision.com/Main/15799/2284727/685885.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.